Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

Projekt ARISSMOA

Posted by on 28 czerwca 2024

Projekt ARISS w MOA

wrze­sień 2024

Read More

Wydarzenia na niebie Wakacje 2024

Posted by on 26 czerwca 2024

Wydarzenia na niebie Wakacje 2024

Nad­szedł czas wyma­rzo­nych waka­cji. Czas odpo­czynku i rege­ne­ra­cji sił. Ale i teraz warto popa­trzeć na nocne niebo. Nad ranem będziemy mogli obser­wo­wać pla­nety: Saturna, Jowi­sza, Marsa a przy odro­bi­nie szczę­ścia Mer­ku­rego na początku i na końcu waka­cji. Aby obser­wo­wać Urana i Nep­tuna trzeba uzbroić się w tele­skop. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) będzie widoczna na nie­bie do 28 lipca i pojawi się dopiero 21 sierp­nia. Dokładne godziny prze­lo­tów ISS i innych sate­li­tów...

Read More

 Spojrzenie w wakacyjne niebo 2024

Posted by on 25 czerwca 2024

 Spojrzenie w wakacyjne niebo 2024

Wresz­cie po wybor­czych mara­to­nach, docze­ka­li­śmy waka­cyj­nych urlo­pów, zatem będziemy teraz korzy­stać z dobro­dziejstw sło­necz­nego nieba.  Rze­czy­wi­ście, jest to bowiem okres dłu­gich dni, a krót­kich nocy, które nie­zbyt sprzy­jają obser­wa­cjom astro­no­micz­nym. Tym nie mniej, wiele cie­ka­wych zja­wisk będziemy mogli zaob­ser­wo­wać na nie­bie w okre­sie tego­rocz­nych waka­cji, z któ­rych nie­wąt­pli­wie na wyróż­nie­nie, zasłu­gują w dru­giej deka­dzie sierp­nia słynne Per­se­idy. Posta­rajmy się w tym celu...

Read More

Audycje na falach RMF Classic

Posted by on 25 czerwca 2024

Audycje na falach RMF Classic

Jak co roku w porze waka­cji, tak i 24 czerwca około godziny 20.30 na falach radio­wych, ale też i przez Inter­net można było usły­szeć pierw­szy odci­nek audy­cji, w trak­cie któ­rej Adam Micha­lec i Grze­gorz Sęk z Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego imie­nia Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Nie­po­ło­mi­cach opo­wia­dają o cie­ka­wost­kach astro­no­micz­nych. W ponie­dzia­łek była mowa mię­dzy innymi o aste­ry­zmie zwa­nym Trój­ką­tem Let­nim. We wto­rek będzie zachęta do oglą­da­nia...

Read More

Wakacje w MOA 2024

Posted by on 21 czerwca 2024

Wakacje w MOA 2024

Lubisz spo­glą­dać w roz­gwież­dżone niebo?
Jesteś cie­kaw co tam tak mocno świeci?
Zasta­na­wiasz się jak działa Wszechświat?

Read More

Wydarzenia na niebie czerwiec 2024

Posted by on 03 czerwca 2024

Wydarzenia na niebie  czerwiec 2024

Czer­wiec to mie­siąc naj­krót­szych nocy oraz począ­tek astro­no­micz­nego lata. Nocne niebo nie jest zupeł­nie czarne co utrud­nia obser­wa­cje słabo świe­cą­cych obiek­tów. Nad ranem będziemy mieli oka­zję obser­wo­wać pla­nety Układu Sło­necz­nego: Marsa, Jowi­sza, Saturna, Urana i Nep­tuna choć do obser­wa­cji dwóch ostat­nich potrzebny będzie tele­skop. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) pojawi się na noc­nym nie­bie dopiero po 25 czerwca. Dokładne godziny prze­lo­tów na stro­nie: https://www.heavens-above.com/. 20 czerwca...

Read More

Spojrzenie w czerwcowe niebo 2024

Posted by on 28 maja 2024

Spojrzenie w czerwcowe niebo 2024

“Kto latem pra­cuje, zimą głodu nie poczuje ” Tak dosłow­nie, z tro­ską i nadzieją, należy rozu­mieć to przy­sło­wie, po zmien­nej pogo­dowo tego­rocz­nej wio­śnie. Czer­wiec jak wiemy, to okres naj­krót­szych nocy, oraz prze­pięk­nych świ­tów i zmierz­chów, dogod­nych dla obser­wa­cji nieba i ostat­nich wio­sen­nych spa­ce­rów. Mamy zatem krót­kie cie­płe noce, które co prawda nie sprzy­jają obser­wa­cjom astro­no­micz­nym, ale są one tym bar­dziej cenne dla miło­śni­ków nieba. Tego­roczne astro­no­miczne Lato,...

Read More

Koncert gitarowy z okazji Dnia Matki

Posted by on 13 maja 2024

Koncert gitarowy z okazji Dnia Matki

Muzyka pod gwiazdami”
26 maja 2024 godzina 18:00
Pla­ne­ta­rium Niepołomice

Read More

DOFE 2024

Posted by on 30 kwietnia 2024

DOFE 2024

Dni Otwarte Fun­du­szy Europejskich
10 – 11 maja 2024

Read More

Letnia Szkoła EAAE – 1 do 7 lipca

Posted by on 30 kwietnia 2024

Letnia Szkoła EAAE – 1 do 7 lipca

2024 r.

Read More