Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

DOFE 2024

Posted by on 15 kwietnia 2024

DOFE 2024

Dni Otwarte Fun­du­szy Europejskich

Read More

Noc Jurija 12 kwietnia 2024

Posted by on 08 kwietnia 2024

Noc Jurija 12 kwietnia 2024

W dniu 12 kwiet­nia 2024 roku (pią­tek) na tere­nie Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach będziemy świę­to­wali “Noc Jurija”.

Read More

Doskonalenie nauczycieli pod egidą MCDN

Posted by on 08 kwietnia 2024

Zapra­szamy nauczy­cieli przed­mio­tów mate­ma­tyczno-przy­rod­ni­czych ze wszyst­kich typów szkół do udziału w bez­płat­nych szko­le­niach, jakie odbędą się w kwiet­niu 2024 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Niepołomicach. 1) Trzy­dniowe „Warsz­taty Obser­wa­cji Obiek­tów Układu Sło­necz­nego” – od piątku 12 kwiet­nia godz. 18:00 do nie­dzieli 14 kwiet­nia godz. 16:00, w pro­gra­mie m.in. wykład spe­cja­listki od sate­li­tar­nych badań Ziemi, dok­tor Mar­tyny Gat­kow­skiej oraz zaję­cia...

Read More

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Astronomiczna liryka” rozstrzygnięty

Posted by on 03 kwietnia 2024

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Astronomiczna liryka” rozstrzygnięty

Za nami kolejna edy­cja Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Poetyc­kiego „Astro­no­miczna liryka”. Nade­słane wier­sze były nie­zwy­kle piękne i oryginalne.

Read More

Wydarzenia na niebie kwiecień 2024

Posted by on 02 kwietnia 2024

Wydarzenia na niebie  kwiecień 2024

Prze­szli­śmy już na czas letni. Dni są już dłuż­sze od nocy ale i tak wiele się dzieje na naszym nie­bie. Przez cały mie­siąc możemy wypa­try­wać komety 12P/Pons-Bro­oks, wędru­jącą nie­da­leko Jowi­sza i Urana. Na poran­nym nie­bie wypa­trzymy Marsa, Saturna i Nep­tuna. Choć tego ostat­niego dopiero przez tele­skop. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) pojawi się w dru­giej czę­ści nocy po 21 kwiet­nia. Dokładne godziny prze­lo­tów Sta­cji oraz innych sate­li­tów na stro­nie: heavens-above.com. 8...

Read More

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2024 

Posted by on 31 marca 2024

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2024 

“Kwie­cień – łudzi kwiat, ale za to budzi świat” Tra­dy­cyj­nie jak co roku, drugi dzień świąt Wiel­ka­noc­nych zwią­zany jest ze śmi­gu­sem-dyn­gu­sem, a w tym roku pokrywa się też z prima apri­lis. Ponadto, tego­roczny okres świą­teczny pozwoli nam przy­zwy­czaić się do zmiany czasu na letni. A Słońce nadal sys­te­ma­tycz­nie wznosi się coraz wyżej ponad Rów­nik nie­bie­ski tak, że w ciągu kwiet­nia, w Mało­pol­sce, przy­bę­dzie dnia dokład­nie o 102 minuty. W Ponie­dzia­łek Wiel­ka­nocny wscho­dzi...

Read More

Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

Posted by on 01 marca 2024

Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

W pią­tek 3 marca odbył się finał Woje­wódz­kiego Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astronautyki.

Read More

Wydarzenia na niebie marzec 2024

Posted by on 01 marca 2024

Wydarzenia na niebie marzec 2024

Marzec to mie­siąc w któ­rym roz­po­czyna się astro­no­miczna wio­sna. 20 marca o 4:07 Słońce przej­dzie przez punkt Barana, czyli miej­sce prze­cię­cia się rów­nika nie­bie­skiego z eklip­tyką roz­po­czy­na­jąc tym samym astro­no­miczną wio­snę. Dodat­kowo 31 marca prze­sta­wiamy zegarki z czasu zimo­wego na letni czyli z godziny 2:00 na 3:00, więc śpimy o godzinę kró­cej. Jeśli cho­dzi o pla­nety to na wie­czor­nym nie­bie możemy jesz­cze obser­wo­wać Jowi­sza i Urana. Do nich dołą­czy Mer­kury w dru­giej...

Read More

Spojrzenie w marcowe niebo 2024

Posted by on 28 lutego 2024

Spojrzenie w marcowe niebo 2024

„Suchy marzec, kwie­cień mokry, maj chłodny – rok niegłodny” Tak powiada nam sta­ro­pol­skie przy­sło­wie zwią­zane z nad­cho­dzą­cym kwar­ta­łem tego roku. Nato­miast dla obser­wa­cji astro­no­micz­nych życzmy sobie w tym mie­siącu bez­chmur­nego nieba. Po emo­cjach zwią­za­nych ze smo­gową i śnieżną zimą, czeka nas wresz­cie upra­gniona wio­sna. Cie­szymy się wszy­scy z faktu, że Słońce powoli, ale sys­te­ma­tycz­nie, wznosi się po Eklip­tyce coraz wyżej i wyżej, aby wresz­cie prze­ciąć rów­nik nie­bie­ski 20 marca o godz. 04.07,...

Read More

Krocząc drogą nauki

Posted by on 22 lutego 2024

Wła­śnie teraz jest dobra oka­zja aby przy­po­mnieć, że dru­giego lutego nasza wycho­wanka, Pau­lina Sowicka obro­niła pracę dok­tor­ską i otrzy­mała tytuł naukowy dok­tora nauk fizycz­nych w zakre­sie astro­no­mii. Nie dość, że 11 obcho­dzono Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Kobiet i Dziew­cząt w Nauce, to jesz­cze zbliża się ósmy marca – Dzień kobiet. Pau­lina już jako uczen­nica bar­dzo aktyw­nie zaj­mo­wała się pro­ble­ma­tyką astro­no­miczną, uczęsz­cza­jąc do Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego na zaję­cia – naj­pierw...

Read More