Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

Wydarzenia na niebie grudzień 2023

Posted by on 28 listopada 2023

Wydarzenia na niebie  grudzień 2023

Gru­dzień wszyst­kim koja­rzy się z cza­sem Świąt spę­dzo­nych w rodzin­nym gro­nie. Ale to czas naj­dłuż­szych nocy i począ­tek astro­no­micz­nej zimy, którą przy­wi­tamy 22 grud­nia o 4:28. Wtedy Słońce znaj­dzie się naj­ni­żej na swej dro­dze po eklip­tyce. Ten moment nazy­wamy prze­si­le­niem zimowy, czyli naj­krót­szy dzień a zara­zem naj­dłuż­sza noc w roku. Jed­nak w związku z refrak­cją atmos­fe­ryczną naj­krót­sze dni w roku trwają od 18 do 25 grud­nia! Ich dłu­gość różni się nie­znacz­nie o kilka sekund...

Read More

Wydarzenia na niebie listopad 2023

Posted by on 31 października 2023

Wydarzenia na niebie listopad 2023

Po zmia­nie czasu na zimowy, szybko robi się ciemno. Dłu­gie noce sprzy­jają obser­wa­cjom astro­no­micz­nym. Jeśli tylko pogoda dopi­sze, będziemy mieli oka­zję obser­wo­wać wiele cie­ka­wych zja­wisk. Zacznijmy od pla­net: Mer­kury pojawi się na wie­czor­nym nie­bie po 10tym listo­pada, Wenus domi­nuje na poran­nym nie­bie, Jowisz, Saturn widoczne są przez całą noc, zaś do obser­wa­cji Urana i Nep­tuna potrzebny jest tele­skop. W listo­pa­dzie możemy obser­wo­wać też dwa roje mete­orów: Tau­rydy (N i S), które...

Read More

Spojrzenie w listopadowe niebo 2023

Posted by on 30 października 2023

Spojrzenie w listopadowe niebo 2023

 “Gdy listo­pad bieży, trudny czas dla jeży”  Przy­sło­wie to, mówi nam o warun­kach pogo­do­wych, które będą nie­ła­twe w tym mie­siącu, rów­nież dla obser­wa­cji astro­no­micz­nych. Co prawda dłuż­sze noce cie­szą licz­nych obser­wa­to­rów nieba, a wie­lo­let­nia prak­tyka obser­wa­cyjna poka­zuje nam, iż nie­stety czę­ste jesienne zachmu­rze­nia unie­moż­li­wiają podzi­wia­nie noc­nego nieba peł­nego gwiazd. Ponadto, musimy się przy­zwy­czaić, szcze­gól­nie przez pierw­szy tydzień mie­siąca, do paź­dzier­ni­ko­wej zmiany czasu. Nato­miast...

Read More

Częściowe zaćmienie Księżyca

Posted by on 26 października 2023

Częściowe zaćmienie Księżyca

Zapra­szamy na wspólne obser­wa­cje czę­ścio­wego zaćmie­nia Księżyca.
28.10.2023 od godziny 21:00

Read More

Posted by on 26 października 2023

Rusza kolejna XXIV edy­cja woje­wódz­kiego kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki, który jest prze­pustką do Ogól­no­pol­skiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­micz­nego im. prof. Roberta Głę­boc­kiego w Grudziądzu. Zapra­szamy mło­dzież szkół śred­nich do wzię­cia udziału w kon­kur­sie. Wystar­czy przy­go­to­wać refe­rat o tema­tyce astro­no­micz­nej i przy­słać go do orga­ni­za­to­rów szcze­bla wojewódzkiego. W Mało­pol­sce kon­kurs orga­ni­zuje Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium...

Read More

Warsztaty obserwacji Obiektów Układu Słonecznego

Posted by on 06 października 2023

Warsztaty obserwacji Obiektów Układu Słonecznego

Ruszyły zapisy na jesienne warsz­taty obserwacyjne !

Read More

Wydarzenia na niebie – październik 2023

Posted by on 29 września 2023

Wydarzenia na niebie – październik 2023

  Paź­dzier­nik to począ­tek kolej­nego roku aka­de­mic­kiego. Stu­denci wra­cają na uczel­nie po 3 mie­sią­cach odpo­czynku. Dla astro­no­mów to już dłuż­sze noce niż dni i jeśli jesienne mgły nie prze­szko­dzą, to można wypa­trzeć wiele cie­ka­wych zja­wisk. W paź­dzier­niku prze­cho­dzimy na czas zimowy. W nocy z 28 na 29 prze­sta­wiamy zegarki z 3:00 na 2:00 w nocy, więc śpimy o godzinę dłu­żej. Jeśli cho­dzi o pla­nety to: Wenus widoczna jest przed wscho­dem Słońca, Jowisz, Saturn, Uran...

Read More

Spojrzenie w październikowe niebo 2023

Posted by on 25 września 2023

Spojrzenie w październikowe niebo 2023

“Gdy paź­dzier­nik w cie­ple cha­dza, w grud­niu mrozy naprowadza”    Przy­sło­wie to pro­gno­zuje nam cie­płą i pogodną Złotą Pol­ską Jesień, któ­rej piękno wszy­scy rok­rocz­nie doce­niamy i wyko­rzy­stu­jemy, a z Zimą będziemy musieli sobie jakoś pora­dzić. Oczy­wi­ście cie­szymy się z faktu, że Słońce nie próż­nuje, cho­ciaż nie­stety, jego dekli­na­cja, czyli wyso­kość nad hory­zon­tem z dnia na dzień maleje, a w związku z tym dłu­gość dnia, u nas na pół­kuli pół­noc­nej, stale się...

Read More

Małopolska Noc Naukowców 2023

Posted by on 01 września 2023

Małopolska Noc Naukowców 2023

Tra­dy­cyj­nie w ostatni pią­tek wrze­śnia zapra­szamy miło­śni­ków nauki na wyjąt­kową noc w roku.

Read More

Spojrzenie na wrześniowe niebo 2023

Posted by on 30 sierpnia 2023

Spojrzenie na wrześniowe niebo 2023

Dobrze po zacho­dzie Słońca, o zmroku, na zachod­nim nie­bie dostrze­żemy jesz­cze trój­kąt letni, towa­rzy­szący nam przez całe waka­cje, a który two­rzą trzy jasne gwiazdy: Altair, Wega i Deneb, nale­żące do kon­ste­la­cji Łabę­dzia, Liry i Orła. Nato­miast na wscho­dzie będzie już domi­no­wał aste­ryzm jesienny, Wielki Kwa­drat Pegaza, zło­żony z jasnych gwiazd: Enif, Scheat, Mar­kab i Alphe­raz, ta ostat­nia gwiazda należy już do gwiaz­do­zbioru Andro­medy. Przy­po­mnę tylko, że dzięki Uchwale Mię­dzy­na­ro­do­wej...

Read More