Prelekcja i seans dla starszych uczniów

prelekcja-i-seans

 

Zapra­szamy uczniów szkół pod­sta­wo­wych (klasy IV-VIII) i ponad­pod­sta­wo­wych wraz z nauczy­cie­lami i opie­ku­nami na pre­lek­cje astro­no­miczne połą­czone z sean­sem w Pla­ne­ta­rium. Tema­tyka zajęć obej­muje zagad­nie­nia astro­no­miczne, astro­nau­tyczne, fizyczne i geo­gra­ficzne.

W przy­stępny i cie­kawy spo­sób przed­sta­wiamy odkry­cia współ­cze­snej astro­no­mii, miej­sca Ziemi we Wszech­świe­cie czy ewo­lu­cji gwiazd. Uzu­peł­nie­niem pre­lek­cji są seanse w naszym nowym cyfro­wym pla­ne­ta­rium, gdzie pod sztucz­nym nie­bem pre­zen­tu­jemy cie­kawe zja­wi­ska astro­no­miczne widoczne na sfe­rze nie­bie­skiej. Uczymy orien­ta­cji na nie­bie, pozna­jemy cha­rak­te­ry­styczne gwiaz­do­zbiory pór roku, pre­zen­tu­jemy nie­zwy­kłe wyda­rze­nia widoczne nocą. Zaję­cia dydaktyczne
pro­wa­dzone są w opar­ciu o Pod­stawę Pro­gra­mową Kształ­ce­nia Ogól­nego.

W trak­cie pre­lek­cji wyko­rzy­stu­jemy pre­zen­ta­cje przy­go­to­wane przez naszych nauczy­cieli i dosto­so­wane do wieku słuchaczy.
Ofe­ru­jemy zatem alter­na­tywę pole­ga­jącą na prze­nie­sie­niu lek­cji z sal szkol­nych w mury Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach. Pre­lek­cje tego typu mogą być wspa­niałą oka­zją do utrwa­le­nia wie­dzy zdo­by­tej na lek­cjach fizyki,
geo­gra­fii lub przyrody.

 

Do kogo
skie­ro­wana:
klasy IV-VIII ze Szkoły Pod­sta­wo­wej i Szkoły ponadpodstawowe
Czas trwa­nia: ok. 2 godziny lekcyjne
Ter­min
reali­za­cji:
ponie­dzia­łek ‑pią­tek o godzi­nie 9:00, 11:00, 13:00
Liczba
uczest­ni­ków:
max. 40 osób (opieka rów­nież wli­cza się do limitu)
Koszt: W roku szkol­nym 2023/2024 zaję­cia są bezpłatne.
Rezer­wa­cja:
Rezer­wa­cja pakietu tylko tele­fo­nicz­nie w dni robo­cze: pon. – pt. w godz. 8:00–16:00, tel. 12 281–15-61
  • zgło­sze­nia na I semestr roku szkol­nego 2023/2024 od 1 wrze­śnia 2023 r.
  • zgło­sze­nia na II semestr roku szkol­nego 2023/2024 od 1 stycz­nia 2024 r.
Tema­tyka
zajęć:
Zagad­nie­nia astro­no­miczne, astro­nau­tyczne, fizyczne i geo­gra­ficzne. Pro­gram dosto­so­wany do wieku uczestników.
Oferta
obej­muje:
  • Pre­zen­ta­cja o tema­tyce astro­no­micz­nej – wykład popu­larno-naukowy bogaty w treść, obraz i dźwięk,
    wzbo­ga­cony fil­mami edu­ka­cyj­nymi oraz symu­la­cjami komputerowymi.
  • Pokazy nieba – uwa­run­ko­wane pogodą!!! – w ciągu dnia pokazy Słońca.
  • Seans Pla­ne­ta­rium – atrak­cyjne uzu­peł­nie­nie pre­lek­cji i poka­zów astro­no­micz­nych, poprzez niebo
    gwiaź­dzi­ste, nawet w nie­po­godę, wyświe­tlane za pomocą pro­jek­tora Pla­ne­ta­rium, zaś tema­tyka sean­sów w Pla­ne­ta­rium dosto­so­wana jest do wieku uczestników.
Uwagi: Uprzej­mie infor­mu­jemy, że na ulicy Miko­łaja Koper­nika obo­wią­zuje ogra­ni­cze­nie tonażu jak rów­nież nie ma par­kingu dla samo­cho­dów osobowych.
Autokary/BUS‑y można zaparkować:
  • ul. Szkolna (przy Sta­dio­nie MKS PUSZCZA)