Prelekcje i seanse dla szkół

prelekcja-i-seans

 

Nauczy­cieli wraz z uczniami szkół pod­sta­wo­wych i szkół ponad­pod­sta­wo­wych zapra­szamy na pre­lek­cje astro­no­miczne pro­wa­dzone przez zawo­do­wych astronomów.

Tema­tyka zajęć obej­muje zagad­nie­nia astro­no­miczne, astro­nau­tyczne, fizyczne i geo­gra­ficzne. W przy­stępny i cie­kawy spo­sób przed­sta­wiamy odkry­cia współ­cze­snej astronomii.

 

W cza­sie spo­tka­nia trwa­ją­cego około dwóch godzin lek­cyj­nych, ucznio­wie dowie­dzą się wielu szcze­gó­łów doty­czą­cych na przykład:

 • mecha­ni­zmu następ­stwa dnia i nocy oraz zmian pór roku,
 • powsta­nia i budowy Układu Słonecznego,
 • miej­sca Układu Sło­necz­nego w Galaktyce,
 • budowy i ewo­lu­cji gwiazd,
 • zasady dzia­ła­nia instru­men­tów obser­wa­cyj­nych takich jak tele­skop i luneta,
 • powsta­nia i ewo­lu­cji Wszechświata,
 • pod­boju Kosmosu,
 • metod pro­wa­dze­nia wła­snych obserwacji.

W trak­cie pre­lek­cji wyko­rzy­stu­jemy pre­zen­ta­cje przy­go­to­wane przez pro­wa­dzą­cych, skła­da­jące się ze zdjęć, fil­mów i ani­ma­cji obra­zu­ją­cych piękno ota­cza­ją­cego nas Wszechświata.

Pozo­sta­wiamy nauczy­cie­lom i opie­ku­nom grup moż­li­wość wyboru tema­tyki pre­lek­cji. Ofe­ru­jemy pre­zen­ta­cje popu­lar­no­nau­kowe, z któ­rych ucznio­wie dowie­dzą się mię­dzy innymi:

 • co nam zagraża we Wszechświecie,
 • jakie są skutki dłu­giego prze­by­wa­nia w sta­nie nieważkości,
 • czy ist­nieją inne cywi­li­za­cje i dla­czego się z nami nie kontaktują,
 • jak zamiesz­kać na Marsie,
 • co kryje się w czar­nych dziurach,
 • jaka jest róż­nica pomię­dzy astro­no­mią a astrologią.

 

Przy­kła­dowe tematy prelekcji:

 • Miej­sce Ziemi we Wszechświecie.
 • Powsta­nie i budowa Układu Słonecznego.
 • Budowa Wszech­świata.
 • Co nam zagraża z kosmosu?
 • Czy jeste­śmy sami we Wszechświecie?
 • Słońce – życie z gwiazdą na ramieniu.
 • Egzo­tyczne obiekty we Wszechświecie.
 • Dzieje obser­wa­cji i ich wpływ na roz­wój człowieka.
 • Nie­zwy­kłe zja­wi­ska na noc­nym niebie.
 • Gwiazdy, galak­tyki życie.

Pro­po­nu­jemy także moż­li­wość reali­za­cji zagad­nień dydak­tycz­nych zawar­tych w Pod­sta­wie Pro­gra­mo­wej Kształ­ce­nia Ogól­nego. Zaję­cia pro­wa­dzone przez naszych nauczy­cieli dosto­so­wane są do wieku słu­cha­czy i wymo­gów Pod­stawy pro­gra­mo­wej. Nauczy­cie­lom szkół róż­nego szcze­bla ofe­ru­jemy zatem alter­na­tywę pole­ga­jącą na prze­nie­sie­niu lek­cji z sal szkol­nych w mury Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach. Pre­lek­cje tego typu mogą być wspa­niałą oka­zją do utrwa­le­nia wie­dzy zdo­by­tej na lek­cjach fizyki, geo­gra­fii lub przyrody.

 

Rów­no­cze­śnie zapra­szamy do Planetarium.
Dopeł­nie­niem oferty edu­ka­cyj­nej dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych są seanse w naszym Pla­ne­ta­rium. Pod sztucz­nym nie­bem nie­za­leż­nie od panu­ją­cych na zewnątrz warun­ków atmos­fe­rycz­nych, pre­zen­tu­jemy m. in.:

 • zja­wi­ska zacho­dzące na noc­nym niebie.

Dzięki apa­ra­tu­rze Pla­ne­ta­rium możemy odtwo­rzyć wygląd nieba z ponad czte­rema tysią­cami gwiazd widocz­nych nie­uzbro­jo­nym okiem.

Uczymy:

 • orien­ta­cji na sfe­rze niebieskiej,
 • poka­zu­jemy cha­rak­te­ry­styczne gwiaz­do­zbiory nieba wio­sen­nego, let­niego, jesien­nego i zimowego,
 • pre­zen­tu­jemy nie­zwy­kłe wyda­rze­nia na noc­nym niebie,
 • infor­mu­jemy gdzie szu­kać obiek­tów mgła­wi­co­wych do astrofotografii.

Po sean­sie w Pla­ne­ta­rium ucznio­wie sami zaczy­nają wie­czo­rami odnaj­dy­wać na nie­bie układy gwiazd, które wcze­śniej były im prezentowane.

 

Przy dobrej pogo­dzie czyli bez­chmur­nym nie­bie zapra­szamy do obser­wa­cji Słońca przy uży­ciu tele­sko­pów wypo­sa­żo­nych w spe­cjalne fil­try sło­neczne. Oprócz moż­li­wo­ści oglą­da­nia powierzchni Słońca, plam sło­necz­nych czy pro­tu­be­ran­cji, ucznio­wie dowia­dują się:

 • jak zbu­do­wany jest i jak działa teleskop,
 • jak bez­piecz­nie pro­wa­dzić obser­wa­cje Słońca,
 • poznają naj­więk­sze tele­skopy dzia­ła­jące na świecie.
Rezer­wa­cja pakietu: tele­fo­niczne w dni robo­cze: pon. – pt. w godz. 8:00–16:00, tel. 12 281–15-61
 • zgło­sze­nia na I semestr roku szkol­nego 2022/2023 od 1 wrze­śnia 2022 r.
 • zgło­sze­nia na II semestr roku szkol­nego 2022/2023 od 1 stycz­nia 2023 r.
Ter­min reali­za­cji: ponie­dzia­łek ‑pią­tek o godzi­nie 9:00, 11:00, 13:00
Czas zajęć:  ok. 2 godziny lekcyjne
Liczba uczest­ni­ków:  max. 40 osób (opieka rów­nież wli­cza się do limitu)

Uwaga!
Uprzej­mie infor­mu­jemy, że na ulicy Miko­łaja Koper­nika obo­wią­zuje ogra­ni­cze­nie tonażu jak rów­nież nie ma par­kingu dla samo­cho­dów osobowych.

Autokary/BUS‑y można zaparkować:
 • ul. Szkolna (przy Sta­dio­nie MKS PUSZCZA)