Prelekcja i seans w planetarium

prelekcja-i-seans

 

Zapra­szamy uczniów szkół pod­sta­wo­wych (klasy IV-VIII) i ponad­pod­sta­wo­wych wraz z nauczy­cie­lami i opie­ku­nami na pre­lek­cje astro­no­miczne połą­czone z sean­sem w Pla­ne­ta­rium. Tema­tyka zajęć obej­muje zagad­nie­nia astro­no­miczne, astro­nau­tyczne, fizyczne i geo­gra­ficzne.

W przy­stępny i cie­kawy spo­sób przed­sta­wiamy odkry­cia współ­cze­snej astro­no­mii, miej­sca Ziemi we Wszech­świe­cie czy ewo­lu­cji gwiazd. Uzu­peł­nie­niem pre­lek­cji są seanse w naszym nowym cyfro­wym pla­ne­ta­rium, gdzie pod sztucz­nym nie­bem pre­zen­tu­jemy cie­kawe zja­wi­ska astro­no­miczne widoczne na sfe­rze nie­bie­skiej. Uczymy orien­ta­cji na nie­bie, pozna­jemy cha­rak­te­ry­styczne gwiaz­do­zbiory pór roku, pre­zen­tu­jemy nie­zwy­kłe wyda­rze­nia widoczne nocą. Zaję­cia dydak­tyczne pro­wa­dzone są w opar­ciu o Pod­stawę Pro­gra­mową Kształ­ce­nia Ogól­nego.

W trak­cie pre­lek­cji wyko­rzy­stu­jemy pre­zen­ta­cje przy­go­to­wane przez naszych nauczy­cieli i dosto­so­wane do wieku słu­cha­czy. Ofe­ru­jemy zatem alter­na­tywę pole­ga­jącą na prze­nie­sie­niu lek­cji z sal szkol­nych w mury Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach. Pre­lek­cje tego typu mogą być wspa­niałą oka­zją do utrwa­le­nia wie­dzy zdo­by­tej na lek­cjach fizyki, geo­gra­fii lub przyrody.

 

Rezer­wa­cja pakietu tylko tele­fo­nicz­nie w dni robo­cze: pon. – pt. w godz. 8:00–16:00, tel. 12 281–15-61
  • zgło­sze­nia na I semestr roku szkol­nego 2022/2023 od 1 wrze­śnia 2023 r.
  • zgło­sze­nia na II semestr roku szkol­nego 2022/2023 od 1 stycz­nia 2024 r.
Ter­min reali­za­cji: ponie­dzia­łek ‑pią­tek o godzi­nie 9:00, 11:00, 13:00
Czas zajęć:  ok. 2 godziny lekcyjne
Liczba uczest­ni­ków:  max. 40 osób (opieka rów­nież wli­cza się do limitu)
W roku szkol­nym 2023/2024 zaję­cia są bezpłatne.

Uwaga!
Uprzej­mie infor­mu­jemy, że na ulicy Miko­łaja Koper­nika obo­wią­zuje ogra­ni­cze­nie tonażu jak rów­nież nie ma par­kingu dla samo­cho­dów osobowych.

Autokary/BUS‑y można zaparkować:
  • ul. Szkolna (przy Sta­dio­nie MKS PUSZCZA)