Informacje RODO

Dane kon­tak­towe IOD

Dane kon­tak­towe Inspek­tora Ochrony Danych w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym im. Kazi­mie­rza Kordylewskiego

  • tel. 607 643 004
  • adres e‑mail: iod@pq.net.pl

 

Klau­zula infor­ma­cyjna dla uczniów, rodzi­ców, słuchaczy

Zgod­nie z art. 13 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dzien­nik Urzę­dowy Unii Euro­pej­skiej PL) infor­muję, że:

  1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych uczest­ni­ków zajęć i rodziców/prawnych opie­ku­nów jest Dyrek­tor Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Nie­po­ło­mi­cach z sie­dzibą w Nie­po­ło­mi­cach przy ul. Miko­łaja Koper­nika 2, tel: 12 281 15 61, e‑mail: moa@moa.edu.pl
  2. Kon­takt z Inspek­to­rem Ochrony Danych w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego moż­liwy jest pod nume­rem tel. 607 643 004 lub adre­sem e‑mail (adres email): iod@pq.net.pl
  3. Dane oso­bowe uczest­ni­ków zajęć i rodziców/prawnych opie­ku­nów będą prze­twa­rzane na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. c ogól­nego roz­po­rzą­dze­nie j/w o ochro­nie danych w celu reali­za­cji zadań w celu reali­za­cji zadań usta­wo­wych, okre­ślo­nych w Usta­wie – Prawo oświa­towe z dn. 14 grud­nia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o sys­te­mie oświaty z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu reali­za­cji sta­tu­to­wych zadań dydak­tycz­nych, opie­kuń­czych i wycho­waw­czych w placówce.
  4. Pani/Pana/ i ucznia dane oso­bowe prze­cho­wy­wane będą przez okres wyni­ka­jący z jed­no­li­tego rze­czo­wego wykazu akt jed­nostki dla Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego im. K. Kor­dy­lew­skiego w Niepołomicach.
  5. Posiada Pan/i prawo do: żąda­nia od admi­ni­stra­tora dostępu do danych oso­bo­wych, prawo do ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia przetwarzania.
  6. Rodzi­com i uczniom przy­słu­guje prawo wnie­sie­nia skargi do organu nad­zor­czego, tj. Pre­zesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Poda­nie danych oso­bo­wych jest wymo­giem usta­wo­wym i jest obo­wiąz­kowe ze względu na prze­pisy prawa oświa­to­wego j/w.

 

Admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach