Posts made in listopad, 2023

Spojrzenie w grudniowe niebo

Posted by on 29 listopada 2023

Spojrzenie w grudniowe niebo

“Pogoda gru­dniowa – lep­sza niż styczniowa” Zoba­czymy czy to przy­sło­wie się nam spraw­dzi, po pięk­nej jesien­nej pogo­dzie, bowiem już w pią­tek 22.XII. o godz. 04.28 roz­pocz­nie się astro­no­miczna Zima. Wtedy to Słońce przej­dzie ze znaku Strzelca w znak Kozio­rożca. Zanim jed­nak ten fakt nastąpi, to w pierw­szych dwóch deka­dach mie­siąca, dłu­gość dnia jesz­cze się skraca, ale już od Bożego Naro­dze­nia zacznie powoli dnia przy­by­wać. Do 17 grud­nia  w Mało­pol­sce,  ubę­dzie dnia “tylko”...

Read More

Wydarzenia na niebie grudzień 2023

Posted by on 28 listopada 2023

Wydarzenia na niebie  grudzień 2023

Gru­dzień wszyst­kim koja­rzy się z cza­sem Świąt spę­dzo­nych w rodzin­nym gro­nie. Ale to czas naj­dłuż­szych nocy i począ­tek astro­no­micz­nej zimy, którą przy­wi­tamy 22 grud­nia o 4:28. Wtedy Słońce znaj­dzie się naj­ni­żej na swej dro­dze po eklip­tyce. Ten moment nazy­wamy prze­si­le­niem zimowy, czyli naj­krót­szy dzień a zara­zem naj­dłuż­sza noc w roku. Jed­nak w związku z refrak­cją atmos­fe­ryczną naj­krót­sze dni w roku trwają od 18 do 25 grud­nia! Ich dłu­gość różni się nie­znacz­nie o kilka sekund...

Read More