Posts made in kwiecień, 2020

Sala Koncertowa

Posted by on 30 kwietnia 2020

Sala Koncertowa

Naszą prze­strzeń, w któ­rej żyjemy możemy potrak­to­wać jak wielką salę koncertową. Od pew­nego czasu, gdy wybu­chła pan­de­mia, zro­biło się w niej ciszej i powie­trze stało się bar­dziej przej­rzy­ste, zma­lał smog. Zmniej­szyła się zde­cy­do­wa­nie ilość prze­la­tu­ją­cych samo­lo­tów i prze­jeż­dża­ją­cych aut. Możemy wresz­cie swo­bod­nie posłu­chać budzą­cej się do życia wio­sny, pomimo obo­wią­zu­ją­cych zaka­zów opusz­cza­nia domów. Szczę­śliwcy, mogą posłu­chać kon­certu szumu fal mor­skich, kaskady spa­da­ją­cej wody w poto­kach,...

Read More

Meteory z roju Lirydów: 22/23 kwietnia 2020

Posted by on 21 kwietnia 2020

Meteory z roju Lirydów: 22/23 kwietnia 2020

Rok­rocz­nie, od 15 do 25 kwiet­nia pro­mie­niują mete­ory z roju kwiet­nio­wych Liry­dów. Radiant mete­orów leży w pobliżu Wegi, naj­ja­śniej­szej gwiazdy w gwiaz­do­zbio­rze Liry (pol­ska nazwa Lut­nia). Stąd też ich nazwa, a żeby było cie­ka­wiej, to obec­nie ich radiant znaj­duje się pra­wie 10 stopni na połu­dniowy zachód od Wegi, w gwiaz­do­zbio­rze Her­ku­lesa. To nic dziw­nego w świe­cie rojów mete­ory­to­wych, bowiem Lirydy to mete­ory będące pozo­sta­ło­ścią po kome­cie z roku 1861, któ­rych orbita...

Read More

Stacja Hylaty

Posted by on 19 kwietnia 2020

Stacja Hylaty

Mniej wię­cej w odstę­pach mie­sięcz­nych trzeba doła­do­wy­wać aku­mu­la­tory w Sta­cji Hylaty. Tym razem wypa­dło mi tego doko­nać w cza­sie zbli­ża­ją­cych się Świąt Wiel­ka­nocy u Pra­wo­sław­nych, a dodat­kowo przy obo­wią­zu­ją­cym zaka­zie wstępu do lasu w cza­sie pandemii. Może naj­pierw dla przy­po­mnie­nia, dla­czego te Święta przy­pa­dają w obu kościo­łach różnie. Otóż w pra­wo­sła­wiu sto­so­wany jest kalen­darz juliań­ski, wywo­dzący się od Cesa­rza Juliu­sza z I wieku naszej ery, w któ­rym rok...

Read More

Podniebne pociągi Starlink

Posted by on 19 kwietnia 2020

Podniebne pociągi Starlink

Nocne niebo to nie tylko gwiazdy, pla­nety czy Księ­życ, to także samo­loty, heli­kop­tery a od 60. lat także sztuczne sate­lity Ziemi. Od pamięt­nego Sput­nika 1 poprzez sta­cję Mir, tele­skop kosmiczny Hubble’a, aż do sate­li­tów mete­oro­lo­gicz­nych, woj­sko­wych, sta­cji ISS czy sate­li­tów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Ame­ry­kań­ski przed­się­biorca i filan­trop, zało­ży­ciel lub współ­za­ło­ży­ciel przed­się­biorstw: Pay­Pal, Spa­ceX, Tesla, Neu­ra­link i Boring Com­pany pocho­dzący z Afryki Połu­dnio­wej Elon Musk,...

Read More

Możliwości teleskopu T68

Posted by on 19 kwietnia 2020

Możliwości teleskopu T68

W dys­po­zy­cji obser­wa­to­rów, posłu­gu­ją­cych się instru­men­tami z sieci iTe­le­scope, pozo­staje astro­ka­mera prze­zna­czona wprost do wyko­ny­wa­nia kolo­ro­wych zdjęć obiek­tów astro­no­micz­nych. Pra­cuje ona w Nowym Mek­syku, a oto pod­sta­wowe infor­ma­cje o miej­scu i jej właściwościach. Obser­wa­to­rium: New Mexico Skies at May­hill, New Mexico – MPC H06 Strefa cza­sowa: UTC Minus 7:00. Czas letni jest uwzględniany Mini­malna wyso­kość obiektu nad hory­zon­tem: około 20 – 25 stopni Współ­rzędne: Sze­ro­kość geo­gra­ficzna: 32º...

Read More

Jasny bolid nad południową Polską!

Posted by on 18 kwietnia 2020

Jasny bolid nad południową Polską!

W nocy z 17/18 kwiet­nia, po pół­nocy wyga­szono oświe­tle­nie uliczne i miesz­kańcy Kra­kowa mogli się cie­szyć wido­kiem noc­nego nieba. Prak­tyka wyga­sza­nia świa­teł służy oszczęd­no­ści prądu i zmniej­sze­niu emi­sji spa­lin w elek­trow­niach. Służy rów­nież tym, któ­rzy już zapo­mnieli jak piękne może być nocne kra­kow­skie niebo. Tej nocy naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­nym zja­wi­skiem był jasny bolid. Jego świa­tło na kilka sekund roz­świe­tliło mrok na tyle, że można było zauwa­żyć cie­nie rzu­cane przez różne przedmioty....

Read More

Zapytaj astronoma – nowa propozycja!

Posted by on 18 kwietnia 2020

Zapytaj astronoma – nowa propozycja!

W tym trud­nym cza­sie izo­la­cji domo­wej cały czas dzia­łamy! Pozo­sta­jemy nie­ustan­nie do Waszej dys­po­zy­cji, a w związku z tym mamy kolejną, zupeł­nie nową propozycję. [Nie zapo­mi­naj­cie o spe­cjal­nej stronie ——–> Zostań w domu z MOA!] Otwie­ramy nie­koń­czącą się (mamy nadzieję) sesję PYTAŃ i ODPOWIEDZI pod hasłem:     Zapy­taj Astronoma   Jeśli masz pyta­nia doty­czące astro­no­mii, astro­fi­zyki czy astro­nau­tyki lub nie mia­łeś odwagi lub moż­li­wo­ści zada­nia pytań, możesz do nas...

Read More

Wielkanoc 2020

Posted by on 11 kwietnia 2020

Wielkanoc 2020

Życzymy zdro­wych, bez­piecz­nych, pogod­nych Świąt Wiel­ka­noc­nych, peł­nych reflek­sji a przede wszyst­kim nadziei i miło­ści. Niech ten szcze­gólny czas napełni wszyst­kich otu­chą i da siłę do poko­ny­wa­nia wszel­kich trudności. Dyrek­cja i Pra­cow­nicy Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach

Read More

Kometa C/2019Y4 (ATLAS)

Posted by on 08 kwietnia 2020

Kometa C/2019Y4 (ATLAS)

Do Słońca zbliża się kometa C/2019Y4 (ATLAS), z koń­cem maja będzie w pery­he­lium, obec­nie widoczna jest przez tele­skop w gwiaz­do­zbio­rze Żyrafy, przej­dzie następ­nie do kon­ste­la­cji Per­se­usza. Powinna wtedy być widoczna na nie­bie gołym okiem. Skrót nazwy komety pocho­dzi od sta­cji poło­żo­nej bli­sko szczytu Mauna Loa na Hawa­jach, która śle­dzi non stop aste­ro­idy gro­żące zde­rze­niem z Zie­mią. Sta­cja ta nosi nazwę: Aste­roid Ter­re­strial – Impact Last Alert, w skró­cie ATLAS. Wła­śnie przy pomocy...

Read More

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2020

Posted by on 04 kwietnia 2020

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2020

Adam Micha­lec, kwie­cień 2020   Kiedy w kwiet­niu słonko grzeje, wtedy nikt nie zubożeje To przy­sło­wie nie­stety pasuje nie tylko na Prima Apri­lis, ale wyraża przy oka­zji naszą nadzieję, na praw­dziwą wio­senną i sło­neczną aurę. Tęsk­nimy bar­dzo za takimi dniami, które powinny nam wyna­gro­dzić tego­roczne wietrzne dni zimowe. Dla­tego ogrom­nie pocie­sza­ją­cym będzie fakt, iż w tym mie­siącu Słońce nadal sys­te­ma­tycz­nie wznosi się coraz wyżej ponad rów­nik nie­bie­ski tak, że w ciągu kwiet­nia,...

Read More