Prelekcja i seans dla najmłodszych

Zapra­szamy przed­szko­la­ków  (5–6 latki) i uczniów klas I‑III szkoły pod­sta­wo­wej wraz z opie­ku­nami i nauczy­cie­lami na zaję­cia edu­ka­cyjne do naszego Pla­ne­ta­rium. Całe zaję­cia odby­wają się pod ośmio­me­trową kopułą Pla­ne­ta­rium i podzie­lone są na dwie czę­ści. W pierw­szej czę­ści wyko­rzy­stu­jąc apa­ra­turę naszego pla­ne­ta­rium, zabie­ramy dzieci w podróż przez nasz Układ Sło­neczny. W pro­sty i bar­dzo atrak­cyjny spo­sób przed­sta­wiamy pod­sta­wowe infor­ma­cje doty­czące naszego miej­sca we Wszech­świe­cie, budowy pla­net i przy­szłych losów naszego Słońca. Druga część doty­czy wyglądu noc­nego nieba i nie­zwy­kłych zja­wisk jakie możemy czę­sto obser­wo­wać na skle­pie­niu nie­bie­skim. Wyko­rzy­stu­jemy moż­li­wo­ści naszej cyfro­wej apa­ra­tury by wier­nie odwzo­ro­wać układy gwiazd, pla­net oraz obiek­tów głę­bo­kiego nieba. Uczymy orien­ta­cji na sfe­rze nie­bie­skiej, pozna­jemy cha­rak­te­ry­styczne gwiaz­do­zbiory i pre­zen­tu­jemy nie­zwy­kłe obiekty widoczne tylko przez duże teleskopy.

 

 

 

 

Do kogo
skie­ro­wana:
Przed­szkole (5–6 latki) oraz klasy 1–3 ze Szkoły Podstawowej
Czas trwa­nia: ok. 2 godziny lekcyjne
Ter­min realizacji: ponie­dzia­łek ‑pią­tek o godzi­nie 9:00, 11:00, 13:00
Liczba uczest­ni­ków: max. 40 osób (opieka rów­nież wli­cza się do limitu)
Koszt: W roku szkol­nym 2023/2024 zaję­cia są bezpłatne.
Rezer­wa­cja: Tele­fo­niczne w dni robo­cze: pon. – pt. w godz. 8:00–16:00, tel. 12 281–15–61
  • zgło­sze­nia na I semestr roku szkol­nego 2023/2024 od 1 wrze­śnia 2023 r.
  • zgło­sze­nia na II semestr roku szkol­nego 2023/2024 od 1 stycz­nia 2024 r.
Tema­tyka zajęć: Zagad­nie­nia astro­no­miczne, astro­nau­tyczne, fizyczne i geo­gra­ficzne. Pro­gram dosto­so­wany do wieku uczestników.
Oferta obej­muje:
  • Pre­zen­ta­cja o tema­tyce astro­no­micz­nej – wykład popu­larno-naukowy bogaty w treść, obraz i dźwięk,
    wzbo­ga­cony fil­mami edu­ka­cyj­nymi oraz symu­la­cjami komputerowymi.
  • Seans Pla­ne­ta­rium – atrak­cyjne uzu­peł­nie­nie pre­lek­cji i poka­zów astro­no­micz­nych, poprzez niebo gwiaź­dzi­ste, nawet w nie­po­godę, wyświe­tlane za pomocą pro­jek­tora Pla­ne­ta­rium, zaś tema­tyka sean­sów w Pla­ne­ta­rium dosto­so­wana jest do wieku uczestników.
Uwagi: Uprzej­mie infor­mu­jemy, że na ulicy Miko­łaja Koper­nika obo­wią­zuje ogra­ni­cze­nie tonażu jak rów­nież nie ma
par­kingu dla samo­cho­dów osobowych.
Autokary/BUS‑y można zaparkować:
  • ul. Szkolna (przy Sta­dio­nie MKS PUSZCZA)