Posts made in czerwiec, 2023

Wakacje w MOA

Posted by on 30 czerwca 2023

Wakacje w MOA

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z waka­cyjną ofertą.

Read More

Spojrzenie w wakacyjne niebo 2023

Posted by on 23 czerwca 2023

Spojrzenie w wakacyjne niebo 2023

Jak zwy­kle, nie tylko w okre­sie waka­cyj­nych urlo­pów, będziemy się sta­rać  korzy­stać z dobro­dziejstw sło­necz­nego nieba.  Rze­czy­wi­ście, jest to bowiem okres dłu­gich dni, a krót­kich nocy, które nie­zbyt sprzy­jają obser­wa­cjom astro­no­micz­nym. Tym nie mniej, wiele cie­ka­wych zja­wisk będziemy mogli zaob­ser­wo­wać na nie­bie w okre­sie tego­rocz­nych waka­cji, z któ­rych nie­wąt­pli­wie na wyróż­nie­nie, zasłu­gują w dru­giej deka­dzie sierp­nia słynne Per­se­idy. Posta­rajmy się w tym celu...

Read More

Dni Niepołomic w MOA

Posted by on 06 czerwca 2023

Dni Niepołomic w MOA

W tym roku Dni Nie­po­ło­mic odbędą się w dniach od 16 ‑18 czerwca 2023 r.

Do naszego Obser­wa­to­rium zapra­szamy w pią­tek i sobotę w cza­sie 31. Dni Niepołomic.

Read More

Wycieczka do Chorzowskiego Planetarium

Posted by on 06 czerwca 2023

Wycieczka do Chorzowskiego Planetarium

W dniu 27 maja 2023 r. odbyła się wycieczka dla star­szych uczniów Obser­wa­to­rium do Pla­ne­ta­rium w Chorzowie.   Sobotni pora­nek powi­tał nas sło­neczną pogodą, która towa­rzy­szyła nam przez cały dzień naszej wyprawy. Swoją wędrówkę do Cho­rzow­skiego Pla­ne­ta­rium roz­po­czę­li­śmy koło godziny 10:00 przez Park Ślą­ski. Piękna pogoda pozwo­liła nam cie­szyć się uro­czymi zakąt­kami przy­rody, a dobre humory uczest­ni­ków pod­trzy­my­wali wszy­scy opie­ku­no­wie. Pan Grze­gorz tanecz­nym kro­kiem prze­mie­rzał ścieżki, pan Tymon...

Read More

KONKURSKOPERNIK 550”

Posted by on 06 czerwca 2023

KONKURS „KOPERNIK 550”

Wła­śnie wystar­to­wał coroczny kon­kurs pla­styczny zapo­wia­da­jący Mało­pol­ską Noc Naukow­ców. Ponie­waż tego­roczna edy­cja prze­bie­gać będzie w duchu Roku Koper­ni­kań­skiego i odkryć wiel­kiego pol­skiego astro­noma – Miko­łaja Koper­nika, zostaje ogła­szamy kon­kurs pla­styczny pt.“Kopernik 550”.   Zada­niem uczest­ni­ków będzie przy­go­to­wa­nie pla­katu lub lap­bo­oka doty­czą­cego osią­gnięć pol­skiego astronoma.   CEL KONKURSU: Celem kon­kursu jest popu­la­ry­za­cja wie­dzy o Miko­łaju Koper­niku – wybit­nym naukowcu, astro­no­mie i odkrywcy,...

Read More

Misja Balonowa w Dzień Dziecka zakończona sukcesem.

Posted by on 05 czerwca 2023

Misja Balonowa w Dzień Dziecka zakończona sukcesem.

Przez kilka ostat­nich tygo­dni przy­go­to­wa­nia do wypusz­cze­nia balonu stra­tos­fe­rycz­nego z nie­po­ło­mic­kiego Obser­wa­to­rium były pro­wa­dzone pełną parą. Kluby: SP8KDE, SP9MOA i SP6ZWR jak zawsze sta­nęły na wyso­ko­ści zada­nia i 1 czerwca zja­wiły się w Nie­po­ło­mic­kim MOA, aby prze­pro­wa­dzić misję balonową.   Balon został wypo­sa­żony w pełną tele­me­trię, czuj­niki pogo­dowe, kamery, aby można go było śle­dzić i prze­pro­wa­dzić eks­pe­ry­menty z nasio­nami. Każdy obser­wa­tor, a było ich sporo, mógł...

Read More