Posts made in styczeń, 2023

Wydarzenia na niebie – luty 2023

Posted by on 31 stycznia 2023

Luty to naj­krót­szy mie­siąc w roku, dla wielu czas ferii zimo­wych i odpo­czynku. Dla astro­no­mów dobry czas do obser­wa­cji noc­nego nieba. Mer­kury szybko chowa się w bla­sku wscho­dzą­cego Słońca, Wenus i Saturn widoczne są po zacho­dzie Słońca nad zachod­nim hory­zon­tem. Mars podob­nie jak Jowisz widoczny jest w pierw­szej czę­ści nocy. Do obser­wa­cji Urana i  Nep­tuna potrzebny będzie tele­skop. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) będzie widoczna na wie­czor­nym nie­bie do 4 lutego i powróci 17...

Read More

Spojrzenie w lutowe niebo 2023

Posted by on 31 stycznia 2023

Spojrzenie w lutowe niebo 2023

 „Na Boże Naro­dze­nie masz lutego widzenie”     Pamię­tamy dosko­nale gwał­towne ocie­ple­nie na te Święta, po wcze­śniej­szych obfi­tych opa­dach śniegu. Zoba­czymy czy to sta­ro­pol­skie przy­sło­wie spraw­dzi się, bowiem z wie­lo­let­nich obser­wa­cji wiemy, że trzeba się jed­nak przy­go­to­wać na lutowe kaprysy aury. Nato­miast możemy nieco pre­cy­zyj­niej coś powie­dzieć o „pogo­dzie kosmicz­nej”, czyli co nas czeka w tym mie­siącu na fir­ma­men­cie nie­bie­skim. Z dru­giej jed­nak strony,...

Read More

BYĆ JAK IGNACY- etap III

Posted by on 25 stycznia 2023

Dru­żyna uczniów Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego zakoń­czyła III etap zma­gań w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie dla kółek nauko­wych „Być jak Ignacy. Zostań amba­sa­do­rem nauki”. Tema­tyka tego etapu doty­czyła astro­no­mii i Układu Słonecznego. Na począ­tek ucznio­wie zapo­znali się z budową Układu Sło­necz­nego oraz zało­że­niami teo­rii geo­cen­trycz­nej i helio­cen­trycz­nej. Następ­nie zgłę­bili temat boga­tego życio­rysu pol­skiego astro­noma Miko­łaja Koper­nika i poznali jego osią­gnię­cia naukowe. W upo­rząd­ko­wa­niu...

Read More