Posts made in styczeń, 2023

BYĆ JAK IGNACY- etap III

Posted by on 25 stycznia 2023

Dru­żyna uczniów Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego zakoń­czyła III etap zma­gań w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie dla kółek nauko­wych „Być jak Ignacy. Zostań amba­sa­do­rem nauki”. Tema­tyka tego etapu doty­czyła astro­no­mii i Układu Słonecznego. Na począ­tek ucznio­wie zapo­znali się z budową Układu Sło­necz­nego oraz zało­że­niami teo­rii geo­cen­trycz­nej i helio­cen­trycz­nej. Następ­nie zgłę­bili temat boga­tego życio­rysu pol­skiego astro­noma Miko­łaja Koper­nika i poznali jego osią­gnię­cia naukowe. W upo­rząd­ko­wa­niu...

Read More