Posts made in październik, 2023

Wydarzenia na niebie listopad 2023

Posted by on 31 października 2023

Wydarzenia na niebie listopad 2023

Po zmia­nie czasu na zimowy, szybko robi się ciemno. Dłu­gie noce sprzy­jają obser­wa­cjom astro­no­micz­nym. Jeśli tylko pogoda dopi­sze, będziemy mieli oka­zję obser­wo­wać wiele cie­ka­wych zja­wisk. Zacznijmy od pla­net: Mer­kury pojawi się na wie­czor­nym nie­bie po 10tym listo­pada, Wenus domi­nuje na poran­nym nie­bie, Jowisz, Saturn widoczne są przez całą noc, zaś do obser­wa­cji Urana i Nep­tuna potrzebny jest tele­skop. W listo­pa­dzie możemy obser­wo­wać też dwa roje mete­orów: Tau­rydy (N i S), które...

Read More

Spojrzenie w listopadowe niebo 2023

Posted by on 30 października 2023

Spojrzenie w listopadowe niebo 2023

 “Gdy listo­pad bieży, trudny czas dla jeży”  Przy­sło­wie to, mówi nam o warun­kach pogo­do­wych, które będą nie­ła­twe w tym mie­siącu, rów­nież dla obser­wa­cji astro­no­micz­nych. Co prawda dłuż­sze noce cie­szą licz­nych obser­wa­to­rów nieba, a wie­lo­let­nia prak­tyka obser­wa­cyjna poka­zuje nam, iż nie­stety czę­ste jesienne zachmu­rze­nia unie­moż­li­wiają podzi­wia­nie noc­nego nieba peł­nego gwiazd. Ponadto, musimy się przy­zwy­czaić, szcze­gól­nie przez pierw­szy tydzień mie­siąca, do paź­dzier­ni­ko­wej zmiany czasu. Nato­miast...

Read More

Częściowe zaćmienie Księżyca

Posted by on 26 października 2023

Częściowe zaćmienie Księżyca

Zapra­szamy na wspólne obser­wa­cje czę­ścio­wego zaćmie­nia Księżyca.
28.10.2023 od godziny 21:00

Read More

Warsztaty obserwacji Obiektów Układu Słonecznego

Posted by on 06 października 2023

Warsztaty obserwacji Obiektów Układu Słonecznego

Ruszyły zapisy na jesienne warsz­taty obserwacyjne !

Read More