Posts made in maj, 2018

27. Dni Niepołomic w Obserwatorium

Posted by on 31 maja 2018

27. Dni Niepołomic w Obserwatorium

Pod­czas zbli­ża­ją­cych się Dni Nie­po­ło­mic otwie­ramy swoje podwoje. Ser­decz­nie zapra­szamy do odwie­dze­nia Obser­wa­to­rium, w któ­rym przy­go­to­wa­li­śmy sze­reg atrak­cji astro­no­micz­nych i popularnonaukowych.         Oto co proponujemy:   SEANSE W PLANETARIUM sobota (2 czerwca): godziny –  11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00   OBSERWACJE SŁOŃCA PRZEZ TELESKOP (wyłącz­nie przy sprzy­ja­ją­cej pogodzie) sobota: w godzi­nach od 12:00 do 15:00   Zaję­cia NIEPOŁOMICKIEGO KLUBU KRÓTKOFALOWCÓW SP9MOA Ama­tor­ska...

Read More

Dzień Dziecka z Nauką!

Posted by on 24 maja 2018

Dzień Dziecka z Nauką!

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne oraz Urząd Mia­sta i Gminy w Nie­po­ło­mi­cach zapra­szają na wyjąt­kowy Dzień Dziecka – Dzień Dziecka z Nauką! W trak­cie tego wyda­rze­nia każdy uczest­nik będzie mógł prze­pro­wa­dzać doświad­cze­nia i poczuć się jak praw­dziwy nauko­wiec. Zabawy astro­no­mią, fizyką, che­mią, archi­tek­turą, geo­lo­gią popro­wa­dzą naukowcy kra­kow­skich uczelni wyż­szych oraz nauczy­ciele i sym­pa­tycy MOA. Nie zabrak­nie róż­nych doświad­czeń, poka­zów i zabaw w któ­rych będzie mógł wziąć udział...

Read More

Letnia Szkoła w Bieszczadach – EAAE 2018

Posted by on 14 maja 2018

Letnia Szkoła w Bieszczadach – EAAE 2018

Pol­ski Oddział Euro­pean Asso­cia­tion for Astro­nomy Edu­ca­tion wspól­nie z Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach zapra­szają na kolejną – już ósmą – Let­nią Szkołę Astronomiczną. Orga­ni­zu­jemy ją przede wszyst­kim z myślą o nauczy­cie­lach oraz innych oso­bach chcą­cych dosko­na­lić metody naucza­nia astro­no­mii i roz­wi­jać swoje wła­sne umie­jęt­no­ści w tej dzie­dzi­nie. Zapra­szamy rów­nież wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych astro­no­mią i obser­wa­cjami noc­nego i dzien­nego nieba....

Read More

Konkurs plastyczny – SPOJRZENIE NA NIEBO 2018

Posted by on 11 maja 2018

Konkurs plastyczny – SPOJRZENIE NA NIEBO 2018

Ucznio­wie Szkół Pod­sta­wo­wych i Pla­có­wek Wycho­wa­nia Pozasz­kol­nego z terenu Mia­sta i Gminy Niepołomice! Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach pod patro­na­tem Bur­mi­strza Mia­sta i Gminy Nie­po­ło­mice ogła­sza w roku szkol­nym 2017/2018 V Gminny Kon­kurs Pla­styczny „Spoj­rze­nie na niebo 2018”.       Infor­ma­cje ogólne: Ter­min nad­sy­ła­nia prac upływa w dniu 28 maja 2018 roku (ponie­dzia­łek). [Decy­duje data stem­pla pocztowego]. Nade­słane prace zostaną oce­nione...

Read More

Festiwal Filmowy „Slavangard” Kraków 2018

Posted by on 10 maja 2018

Festiwal Filmowy „Slavangard” Kraków 2018

Ser­decz­nie zapra­szamy na 12. edy­cję Domi­ni­kań­skiego Festi­walu Fil­mo­wego „Sla­van­gard” Kra­ków 2018! Już 19 maja pod­czas uro­czy­stej Gali Fina­ło­wej wyświe­tlo­nych zosta­nie 12 fina­ło­wych pro­duk­cji wyło­nio­nych w Kon­kur­sie Fil­mów Krót­ko­me­tra­żo­wych. Po raz kolejny twórcy z całej Pol­ski będą mieli oka­zję zapre­zen­to­wać efekty swo­jej reży­ser­skiej pracy, a naj­lep­sza pro­duk­cja zdo­bę­dzie główną nagrodę o war­to­ści 5000 zł. Bilety na wyda­rze­nie w cenie 35 zł do naby­cia w kasach kina...

Read More