Koło multimedialne

kolo-multimedialneMul­ti­me­dia… trudne słowo i o wielu zna­cze­niach, ale na zaję­ciach koła mul­ti­me­dial­nego wszystko sta­nie się jasne!

Zapra­szamy uczniów w róż­nym wieku do roz­po­czę­cia przy­gody, a może i szli­fo­wa­nia posia­da­nych już umie­jęt­no­ści zwią­za­nych z foto­gra­fią, fil­mem oraz spe­cjal­nym wyko­rzy­sta­niem kom­pu­tera.

Zaję­cia pro­wa­dzimy w gru­pach uczest­ni­ków o podob­nym wieku i pozio­mie umiejętności.
Każdy uczeń pra­cuje samo­dziel­nie przy wła­snym kom­pu­te­rze choć nie wyklu­czamy moż­li­wo­ści pracy w zespo­łach, na przy­kład przy oka­zji więk­szego, ambit­niej­szego projektu.

 

 

 

Na zaję­ciach nauczysz się mię­dzy innymi:

 • popraw­nie obsłu­gi­wać wła­sny (lub nasz) apa­rat fotograficzny,
 • zasad kom­po­zy­cji obrazu oraz kadro­wa­nia – w foto­gra­fii i filmie,
 • pro­stych, ale wido­wi­sko­wych tech­nik foto­gra­fii kre­atyw­nej – czyli pod­par­tej pomy­słem i wła­ści­wymi efektami,
 • taj­ni­ków foto­gra­fii poklat­ko­wej i two­rze­nia fil­mów z setek, a może tysięcy zdjęć,
 • edy­cji foto­gra­fii w kilku pro­gra­mach graficznych,
 • przy­go­to­wy­wa­nia zdjęć prze­zna­czo­nych do wydruku lub wyko­na­nia odbitki w zakła­dzie fotograficznym,
 • przy odro­bi­nie samo­za­par­cia – opra­co­wa­nia, udźwię­ko­wie­nia i mon­tażu filmu nakrę­co­nego kamerą wideo,
 • pracy w ciemni foto­gra­ficz­nej czyli samo­dziel­nego wywo­ły­wa­nia nega­ty­wów oraz wyko­ny­wa­nia powięk­szeń na papie­rze fotograficznym.

 

Prócz tego nie zabraknie:

 • nauki od naj­lep­szych czyli prze­glądu mate­ria­łów two­rzo­nych przez pol­skich i zagra­nicz­nych mistrzów foto­gra­fii – foto­re­por­te­rów, foto­gra­fów przy­rody i kra­jo­brazu, portrecistów,
 • reali­za­cji wła­snych pomy­słów w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­nego i foto­gra­fii – oczy­wi­ście z naszą pomocą,
 • ogól­nego chwa­le­nia się swo­imi doko­na­niami poprzez udo­stęp­nia­nie ich w sieci Internet. 🙂

 

Zaję­cia pro­wa­dzi: Tymon Kretschmer

 

Opłaty za nasze zaję­cia są dobro­wolne i tra­fiają na rzecz Rady Rodzi­ców dzia­ła­ją­cej przy Obserwatorium.