Cykl artykułów: “Spojrzenie w niebo”

spojrzenie-w-nieboNie­bo­skłon to dar­mowa scena teatralna, na któ­rej główni akto­rzy czyli Słońce, Księ­życ, pla­nety, komety i mete­ory, nie­ustan­nie odgry­wają swoje role. Natura zaś wypo­sa­żyła nas w zmysł wzroku, który możemy wyko­rzy­sty­wać m.in. innymi do obser­wa­cji tych spektakli.
Dla ich pre­cy­zyj­nego oglą­da­nia potrzebny jest jed­nak pro­gram przed­sta­wień, który ujęty został w ramy cyklu comie­sięcz­nych arty­ku­łów pod tytułem
„Spoj­rze­nie w niebo”.

 

Opra­co­wa­nie cyklu: Adam Michalec