Posts made in marzec, 2021

Wydarzenia na niebie – kwiecień 2021

Posted by on 31 marca 2021

Wydarzenia na niebie – kwiecień 2021

W tym roku święta Wiel­ka­nocy wypa­dają wła­śnie w kwiet­niu. Dla­czego? Pod­czas soboru nicej­skiego w 325 roku usta­lono, że będzie się ją obcho­dzić w pierw­szą nie­dzielę po pierw­szej wio­sen­nej pełni Księ­życa. Ta skom­pli­ko­wana zasada jest w isto­cie prze­ło­że­niem na solarny w swej natu­rze kalen­darz juliań­ski kon­kret­nej daty 14 nisan z reli­gij­nego kalen­da­rza hebraj­skiego, który jest kalen­da­rzem lunarno-solar­nym. Data 14 nisan wyzna­cza w kalen­da­rzu hebraj­skim począ­tek święta Pas­chy, wokół...

Read More

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2021

Posted by on 31 marca 2021

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2021

Adam Micha­lec Cza­sem kwiet­nia pora let­nia, cza­sem zwie­dzie w marzec zjedzie To przy­sło­wie pasuje jak ulał do aktu­al­nej sytu­acji pogo­do­wej, ale wyraża przy oka­zji naszą nadzieję, na praw­dziwą wio­senną i sło­neczną aurę. Tęsk­nimy bar­dzo za takimi dniami, które powinny nam wyna­gro­dzić tego­roczne dni zimowe. Dla­tego ogrom­nie pocie­sza­ją­cym będzie fakt, iż w tym mie­siącu Słońce nadal sys­te­ma­tycz­nie wznosi się coraz wyżej ponad rów­nik nie­bie­ski tak, że w ciągu kwiet­nia, w Mało­pol­sce, przy­bę­dzie dnia...

Read More

Konkurs Poetycki „Astronomiczna liryka” – rozstrzygnięty

Posted by on 26 marca 2021

Konkurs Poetycki „Astronomiczna liryka”  – rozstrzygnięty

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Poetycki „Astro­no­miczna liryka” rozstrzygnięty😊 Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że na Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Poetycki „Astro­no­miczna liryka” zgło­szo­nych zostało 27 wierszy. Zada­niem uczest­ni­ków było napi­sa­nie utworu lirycz­nego o tema­tyce astro­no­micz­nej. I choć było to dla nich duże wyzwa­nie, to otrzy­ma­li­śmy prze­piękne wiersze. Poni­żej poda­jemy nazwi­ska auto­rów i tytuły wier­szy nade­sła­nych na konkurs: Char­muszko Tade­usz „Gwiezdny turysta” Dud­kie­wicz Rok­sana „Super­k­się­życ” Gefert Greta...

Read More