Laboratorium chemiczne 2023/2024

Zaję­cia che­miczne orga­ni­zo­wane w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym to dla dzieci i mło­dzieży zabawa połą­czona z nauką.

Pod­czas zajęć, pod okiem doświad­czo­nej kadry nauczy­ciel­skiej, prze­pro­wa­dzamy różne eks­pe­ry­menty che­miczne, obser­wu­jemy zacho­dzące zmiany i wycią­gamy wnio­ski. Nauczy­ciel wyja­śnia przy­czyny zacho­dzą­cych zmian.

Kata­log eks­pe­ry­men­tów i doświad­czeń wybrany został tak, aby pogłę­bić wie­dzę dzieci i mło­dzieży z dzie­dziny che­mii, przy­rody, zgłę­bić taj­niki metod detek­ty­wi­stycz­nych, odkryć sekrety kosme­to­lo­gii czy też zro­zu­mieć pro­cesy zacho­dzące w kuchni.

Zaję­cia dedy­ko­wane są dzie­ciom, które inte­re­sują się ota­cza­ją­cym ich świa­tem i zmia­nami w nim zachodzącymi.

Celem tych zajęć jest roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wa­nia dzieci che­mią. Poka­za­nie im, że jest to nauka bar­dzo ciekawa.

Tym samym uczest­nicy zajęć nie tylko roz­wi­jają swoje zain­te­re­so­wa­nia, przy­go­to­wują się do zro­zu­mie­nia tema­tów oma­wia­nych w szkole w kolej­nych eta­pach naucza­nia, ale przede wszyst­kim spę­dzają czas w miłej atmosferze. 

LABORATORIUM CHEMICZNE

prze­dział wie­kowy:wto­rek:środa: pią­tek:
7 – 11 lat 15:10 ‑16:4014:15 – 15:00
15:00 – 16:3015:00 – 16:30
12 +16:45 – 18:15
18:30 – 20:00