Posts made in listopad, 2019

Wydarzenia na niebie – grudzień 2019

Posted by on 29 listopada 2019

Wydarzenia na niebie – grudzień 2019

Gru­dzień więk­szo­ści koja­rzy się ze świę­tami Bożego Naro­dze­nia, ale jest to także mie­siąc naj­dłuż­szych nocy i począ­tek astro­no­micz­nej zimy. W Wigi­lię Bożego Naro­dze­nia tra­dy­cyj­nie będziemy wypa­try­wać „pierw­szej gwiazdki”. Tym razem „pierw­szą gwiazdką” nie będzie gwiazda lecz pla­neta Wenus. Należy jej wypa­try­wać po zacho­dzie Słońca nad połu­dniowo-zachod­nim horyzontem. Jesz­cze do połowy grud­nia mamy oka­zję obser­wo­wać Mer­ku­rego, który podob­nie jak Mars wid­nieje rano nad wschod­nim horyzontem....

Read More

Sobota w planetarium przenośnym

Posted by on 28 listopada 2019

Sobota w planetarium przenośnym

Speł­niamy obietnicę! Przy­go­to­wa­li­śmy nową atrak­cję dla wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby bli­żej zaprzy­jaź­nić się z Kosmo­sem lub po pro­stu faj­nie spę­dzić sobot­nie przed­po­łu­dnie. Zapra­szamy Was na seanse w prze­no­śnym pla­ne­ta­rium, które będziemy roz­kła­dać w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 1 w Nie­po­ło­mi­cach, poło­żo­nej przy ulicy Szkol­nej 3.   Na seanse – w każdą pra­wie sobotę – zapra­szamy osoby indy­wi­du­alne. Jeśli chcie­li­by­ście przy­je­chać do nas więk­szą grupą – pro­simy o kontakt.  ...

Read More

Piknik Rodzinny w Dębicy

Posted by on 24 listopada 2019

Piknik Rodzinny w Dębicy

Od piątku 22 do soboty 23 listo­pada na zapro­sze­nie Sławka Surowca prze­by­wa­łem w Dębicy. Wzo­rem roku ubie­głego w jego macie­rzy­stej szkole, czyli w II Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym, zor­ga­ni­zo­wano Pik­nik Rodzinny, tym razem dwu­dniowy. Przy­wio­złem ze sobą sześć plansz sta­no­wią­cych frag­ment wystawy „Wszyst­kie kolory żywej Ziemi” z pla­ka­tem rekla­mu­ją­cym pro­jekt Sally Ride EarthKAM@Space Camp, a także tele­skop Cele­stron na mon­tażu azy­mu­tal­nym. Wystawa i pla­kat zna­la­zły swoje miej­sce tuż przy wej­ściu...

Read More

Spieramy się służbowo, przyjaźnimy – prywatnie

Posted by on 22 listopada 2019

Spieramy się służbowo, przyjaźnimy – prywatnie

Co skła­nia kil­ka­dzie­siąt osób, zwią­za­nych zawo­dowo z naucza­niem fizyki w szko­łach, do corocz­nych spo­tkań w Sude­tach? Sami sobie zała­twiają miej­sce i rezer­wują zakwa­te­ro­wa­nie, sami za to płacą i jesz­cze powia­dają, że im to służy? Odpo­wiedź znaj­dzie­cie w tytule artykułu. Obec­nie jest wiele tema­tów do dys­ku­sji, zarówno w dzie­dzi­nie dydak­tyki, orga­ni­za­cji szkol­nic­twa, kwe­stii egza­mi­no­wa­nia, jak wresz­cie rozu­mie­nia cał­kiem fun­da­men­tal­nych zagad­nień z zakresu samych...

Read More

Kosmos w szkole, szkoła w Kosmosie

Posted by on 21 listopada 2019

Kosmos w szkole, szkoła w Kosmosie

Przed­się­wzię­cie zaczęło się w roku 2014 od jed­no­dnio­wych warsz­ta­tów, aby w roku 2019 dobić się sta­tusu peł­no­krwi­stej dwu­dnio­wej kon­fe­ren­cji. Widocz­nie tra­fiono z tema­tem i formą prze­kazu do nauczy­cieli z całej Pol­ski, bowiem w tego­rocz­nym spo­tka­niu wzięło udział nie­mal 100 osób, w tym Wiola Ogłoza, Tymon Kret­sch­mer i Grze­gorz Sęk z naszego Obserwatorium. Tema­tem prze­wod­nim Kon­fe­ren­cji był Księ­życ i pod jego zna­kiem odbył się pierw­szy z wykła­dów. Dr Piotr Witek z Cen­trum...

Read More

Dzisiejsze spojrzenie na Merkurego

Posted by on 11 listopada 2019

Dzisiejsze spojrzenie na Merkurego

Adam Micha­lec, 11 listo­pada 2019   Obser­wu­jąc tego­roczny nie­bo­skłon, nie­za­leż­nie od róż­nych wyda­rzeń na Ziemi, wszystko prze­bie­gało według har­mo­nii kla­sycz­nych praw astro­no­mii, mate­ma­tyki i fizyki, zna­nych ludz­ko­ści – lepiej lub gorzej – od wielu stuleci. Zja­wi­sko, które nas szcze­gól­nie inte­re­so­wało w tym roku – sta­no­wiąc rekom­pen­satę za nie­cie­kawe tego­roczne zaćmie­nia – to dzi­siej­sze tj. 11 listo­pada – przej­ście (tran­zyt) Mer­ku­rego przed tar­czą Słońca. W Nie­po­ło­mi­cach – mię­dzy...

Read More

Sobotnie seanse w planetarium przenośnym – ZAPOWIEDŹ

Posted by on 07 listopada 2019

Sobotnie seanse w planetarium przenośnym – ZAPOWIEDŹ

Z pew­no­ścią wie­cie, że Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach zmie­nia się z dnia na dzień. Rosną w oczach ściany naszej nowej sie­dziby, któ­rej z nie­cier­pli­wo­ścią oczekujemy. Ta sytu­acja zmu­sza nas do nieco innych dzia­łań, niż te, do któ­rych przy­zwy­cza­ili­śmy Was przez wszyst­kie ubie­głe lata. Na przy­kład sobot­nie seanse w muro­wa­nym Pla­ne­ta­rium – z powodu, że znaj­duje się ono w obrę­bie wiel­kiego placu budowy – musie­li­śmy zawiesić. Taki stan potrwa jesz­cze przez jakiś czas…...

Read More

Galaktyka kobiet

Posted by on 07 listopada 2019

Galaktyka kobiet

Speł­nia­jąc prośbę – nie jest to chyba nad­uży­cie – zaprzy­jaź­nio­nego z nami Euro­pej­skiego Biura Edu­ka­cji Kosmicz­nej ESERO, któ­rego koor­dy­na­to­rem jest Cen­trum Nauki Koper­nik w War­sza­wie, prze­ka­zu­jemy zapro­sze­nie na spo­tka­nie pod nazwą “Galak­tyka Kobiet”.     Astro­fi­zyczka, robo­tyczka, budow­czyni sate­li­tów, pro­gra­mistka gier, pro­ject mana­gerka z sek­tora kosmicz­nego i zdo­byw­czyni naj­wyż­szych szczy­tów świata. 6 nie­zwy­kłych naukow­czyń czeka, by opo­wie­dzieć uczen­ni­com szkół śred­nich...

Read More

Spojrzenie w listopadowe niebo 2019

Posted by on 07 listopada 2019

Spojrzenie w listopadowe niebo 2019

Adam Micha­lec, listo­pad 2019   W nad­cho­dzące mgli­ste i chłodne dni, można tu zacy­to­wać nastę­pu­jące przysłowie: Gdy w listo­pa­dzie liść na szczy­tach drzew trzyma – to w maju na nowe liście spad­nie jesz­cze zima   Jeśli zatem uzbro­imy się w cier­pli­wość, to za pół roku okaże się na ile jest ono praw­dziwe. Mimo jesien­nego zachmu­rze­nia, inte­re­so­wać nas będzie przede wszyst­kim Słońce, które jak zwy­kle nie próż­nuje. Jego dekli­na­cja sys­te­ma­tycz­nie maleje, a w związku...

Read More

Mars na celowniku

Posted by on 07 listopada 2019

Mars na celowniku

We czwar­tek, 18 paź­dzier­nika, w budynku Wydziału Fizyki, Astro­no­mii i Infor­ma­tyki Sto­so­wa­nej UJ odbyło się Pierw­sze Ogól­no­pol­skie Semi­na­rium Marsjańskie. W pro­gra­mie zna­la­zły się takie tematy, jak bada­nie para­me­trów orbi­tal­nych Marsa i wła­sno­ści glo­bal­nych pla­nety i jej oto­cze­nia. Obra­dom, które toczyły się w języku angiel­skim, towa­rzy­szyła sesja pla­ka­towa, w trak­cie któ­rej bada­cze szcze­gó­łowo obja­śniali metody i wyniki swo­ich docie­kań. Oczy­wi­ście nie wysy­łali oni prób­ni­ków ani też...

Read More