Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

Pierwszy krok zrobiony, reszta zależy od społeczności

Posted by on 10 września 2017

Pierwszy krok zrobiony, reszta zależy od społeczności

Pierw­szy krok zro­biony, reszta zależy od społeczności! W czerwcu wraz z Iwoną Jaro­sik i Mate­uszem Win­da­kiem opra­co­wa­li­śmy pro­jekt dzia­łań w ramach Woje­wódz­kiego Budżetu Oby­wa­tel­skiego i po kilku kon­sul­ta­cjach z przed­sta­wi­cie­lem Urzędu Mar­szał­kow­skiego został on wstęp­nie zaak­cep­to­wany, co ozna­cza dopusz­cze­nie do głosowania.   Jest to tak zwany „duży” pro­jekt, opiewa na kwotę 400 000 zł i nosi tytuł: „Nasze kosmiczne dzieciaki. W stronę edu­ka­cji...

Read More

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Posted by on 07 września 2017

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Jak pisze Autor, Nor­bert Nawrocki – sezon na foto­gra­ficzne obser­wa­cje galak­tyki, w któ­rej poło­żony jest nasz Układ Sło­neczny dobiega końca. Oczy­wi­ście Droga Mleczna widoczna jest w Pol­sce przez cały rok, ale w mie­sią­cach let­nich prze­cina ona niebo szcze­gól­nie wysoko nad hory­zon­tem. Zer­k­nij­cie na nie­złe zdję­cia naszej Galaktyki.

Read More

Zaczęliśmy z przytupem

Posted by on 05 września 2017

Zaczęliśmy z przytupem

Nowy rok szkolny, roz­po­częty ofi­cjal­nie 4 wrze­śnia, zain­au­gu­ro­wa­li­śmy w MOA Pik­ni­kiem pod Gwiaz­dami dla jed­nej z klas szó­stych Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­liczce. Dzieci w licz­bie 24 wraz z dwiema opie­kun­kami zaraz po zakwa­te­ro­wa­niu udały się do kopuły tele­skopu, gdzie odbył się pokaz tar­czy Słońca. Mie­li­śmy na to zale­d­wie kwa­drans, bowiem sło­neczko chy­liło się już ku zacho­dowi, nie­mniej wszy­scy mogli dostrzec na ekra­nie dwie ogromne grupy plam. Dodat­kowo pię­cioro obser­wa­to­rów...

Read More

X Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

Posted by on 04 września 2017

X Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

X Kon­fe­ren­cja “Astro­no­mia XXI wieku i jej naucza­nie – warsz­taty astronomiczne”   W dniach od 20 do 22 paź­dzier­nika 2017 roku (pią­tek-nie­dziela) orga­ni­zu­jemy w Nie­po­ło­mi­cach kolejną – X Mię­dzy­na­ro­dową Kon­fe­ren­cję poświę­coną naucza­niu astronomii. Uczest­ni­czyć w niej będą astro­no­mo­wie i nauczy­ciele ze Sło­wa­cji, Ukra­iny i Pol­ski oraz stu­denci i nasi uczniowie.   Współ­or­ga­ni­za­to­rami Kon­fe­ren­cji i jej głów­nymi spon­so­rami są: Rada Mia­sta i Gminy Niepołomice,...

Read More

Spojrzenie na wrześniowe niebo 2017

Posted by on 02 września 2017

Spojrzenie na wrześniowe niebo 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, wrze­sień 2017 “Gdy wrze­sień z pogodą zaczyna, zwy­kle przez mie­siąc pogoda trzyma” - to przy­sło­wie budzi w nas nadzieję, iż po cie­płym, chwi­lami gorą­cym, ale i mokrym lecie, cze­kać nas będzie czas pięk­nej, sta­bil­nej i praw­dzi­wie jesien­nej pogody. Wrze­sień, poza wyda­rze­niami histo­rycz­nymi, zwią­zany jest z powro­tem dzieci i mło­dzieży do zapo­wie­dzia­nych, jesz­cze koń­cem czerwca, nowo zre­for­mo­wa­nych szkół, zaś na nie­bie, to okres rów­no­wagi...

Read More

Małopolska Noc Naukowców – Niepołomice

Posted by on 02 września 2017

Małopolska Noc Naukowców – Niepołomice

Pora na kolejną por­cję wie­dzy, nauki i zabawy, którą od wielu lat we wrze­śniu, ser­wuje Wam Obser­wa­to­rium w Niepołomicach. Roz­po­czy­namy o godzi­nie 18:00 i pozo­sta­jemy do dys­po­zy­cji aż do północy. Zapra­szamy do uczest­nic­twa w Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców! Pią­tek, 29 wrze­śnia 2017.     Oto pro­gram spotkania:   Roz­po­czę­cie: godzina 18:00, a następnie: Pre­zen­ta­cje multimedialne Sala wykła­dowa Obserwatorium godz. 18:15 – Tu mi cie­pło, tu mi wygod­nie czyli...

Read More

Niepołomiccy ŁOWCY ZAĆMIEŃUSA

Posted by on 22 sierpnia 2017

Niepołomiccy ŁOWCY ZAĆMIEŃ w USA

Do USA wyru­szyły dwie ekipy z MOA oraz ekipa z zaprzy­jaź­nio­nej z nami firmy Woodward, aby 21 sierp­nia 2017r. obser­wo­wać jedno z naj­pięk­niej­szych zja­wisk astro­no­micz­nych – cał­ko­wite zaćmie­nie Słońca. Każda grupa znaj­do­wała się w innym miej­scu w Stanach.       EKIPA #1 Madras, Oregon Mate­usz Windak Mate­usz Zając Piotr Michalec Agnieszka Myszkowska Patry­cja Karyś Tomasz Żywczak EKIPA #2 Park Grand Tetons, Wyoming Anna i Mariusz Grabowscy EKIPA #3 Nashville, Tennessee Janusz Jagła Koło mul­ti­me­dialne...

Read More

Zaćmienie Słońca w USA – transmisja na żywo!

Posted by on 13 sierpnia 2017

Zaćmienie Słońca w USA – transmisja na żywo!

W ponie­dzia­łek 21 sierp­nia 2017 roku, w godzi­nach od 18:00 do 22:00 zapra­szamy do Mało­pol­skiego Cen­trum Dźwięku i Słowa – do Sali Wido­wi­sko­wej – w któ­rej pro­wa­dzona będzie trans­mi­sja na żywo zja­wi­ska cał­ko­wi­tego zaćmie­nia Słońca. Połą­czymy się także z jego obser­wa­to­rami prze­by­wa­ją­cymi w Sta­nach Zjednoczonych.   21 sierp­nia 2017 roku będziemy mogli obser­wo­wać jedno z naj­pięk­niej­szych zja­wisk astro­no­micz­nych – cał­ko­wite zaćmie­nie Słońca. Tego dnia cień Księ­życa prze­mknie...

Read More

Perseidy 2017 w Niepołomicach

Posted by on 28 lipca 2017

Perseidy 2017 w Niepołomicach

Na wspólne obser­wa­cje zapraszają: Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne oraz Urząd Mia­sta i Gminy w Niepołomicach   Jaki mamy plan? W sobotę 12 sierp­nia od godziny 20:00 do 1:00 nad ranem zapra­szamy na nie­po­ło­micki Rynek, który zosta­nie zaciem­niony, a zamiast par­kingu zain­sta­lu­jemy let­nie kino oraz sta­no­wi­ska obser­wa­cyjne. Uczest­nicy będą mieli do dys­po­zy­cji leżaki pla­żowe, ale pro­simy cie­pło się ubrać i zabrać ze sobą koce.   W pro­gra­mie mię­dzy innymi:...

Read More

Obserwatorium w RMF Classic – przez całe wakacje!

Posted by on 29 czerwca 2017

Obserwatorium  w RMF Classic – przez całe wakacje!

Z dumą przy­po­mi­namy, że od kilku lat w okre­sie waka­cyj­nym, dzięki uprzej­mo­ści radia RMF Clas­sic, gościmy na jego antenie. Adam Micha­lec i Grze­gorz Sęk przy­go­to­wali krót­kie opisy aktu­al­nej sytu­acji na ziem­skim nie­bie, w któ­rych pre­zen­tują bie­żące zja­wi­ska astro­no­miczne z nutką histo­rii – ziem­skiej oraz badań Kosmosu.   Zapra­szamy do radio­od­bior­ni­ków codzien­nie o godzi­nie 19:30, aż do 1 wrze­śnia. To naprawdę ciekawe!       Jeśli komuś nie uda się posłu­chać...

Read More