Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

I Małopolskie Forum KMO

Posted by on 12 października 2017

I Małopolskie Forum KMO

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich Opie­ku­nów KMO, któ­rych Kluby dzia­łają w Mało­pol­sce do udziału w naszym pierw­szym regio­nal­nym Forum.   Już 28 paź­dzier­nika (sobota) w Nie­po­ło­mi­cach będzie­cie mieli oka­zję bli­żej poznać mało­pol­skiego part­nera regio­nal­nego Pro­gramu KMO, czyli Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne, które to przy­go­to­wało dla Was sze­reg atrakcji: pre­zen­ta­cja Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego jako Regio­nal­nego Part­nera KMO omó­wie­nie nowej kon­cep­cji orga­ni­za­cji Klu­bów...

Read More

Kazimierz Kordylewski – rocznica urodzin naszego patrona

Posted by on 12 października 2017

Kazimierz Kordylewski – rocznica urodzin naszego patrona

11 paź­dzier­nika minęło 114 lat, gdy w Pozna­niu w 1903 roku przy­szedł na świat chło­piec – Kazi­mierz Kor­dy­lew­ski. Od dzie­cię­cych lat inte­re­so­wał się astro­no­mią. Dzi­siaj jest uwa­żany za jed­nego z naj­lep­szych kra­kow­skich astro­no­mów. Na świe­cie znają go rów­nież jako odkrywcę pyło­wych księ­ży­ców Ziemi zwa­nych – księ­ży­cami Kor­dy­lew­skiego. Od 2004 roku jest patro­nem naszego Nie­po­ło­mic­kiego Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego i co roku na zaję­ciach dzieci i mło­dzież...

Read More

60 lat podboju Kosmosu

Posted by on 10 października 2017

60 lat podboju Kosmosu

4 paź­dzier­nika 1957 roku Zwią­zek Radziecki wystrze­lił pierw­szego sztucz­nego sate­litę Ziemi o nazwie Sput­nik 1. Zapo­cząt­ko­wało to erę pod­boju Kosmosu. Z tej oka­zji 7 paź­dzier­nika Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach zor­ga­ni­zo­wało spo­tka­nie upa­mięt­nia­jące to wyda­rze­nie. Impreza odbyła się w Mało­pol­skim Cen­trum Dźwięku i Słowa. Histo­rię pod­boju Kosmosu przy­bli­żył słu­cha­czom Janusz Nice­wicz, nauczy­ciel Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach. Mno­gość wszyst­kich misji kosmicz­nych...

Read More

Sputnik 1 – minęło 60 lat…

Posted by on 05 października 2017

Sputnik 1 – minęło 60 lat…

Począ­tek paź­dzier­nika w naszym Obser­wa­to­rium zaczął się pra­co­wi­cie, ucznio­wie kilku kół astro­no­micz­nych pod­jęli wyzwa­nie budowy modelu pierw­szego sztucz­nego sate­lity Ziemi – Sput­nik 1. Sput­nik 1 (w tłum. towa­rzysz podróży) – pierw­szy sztuczny sate­lita Ziemi, który został wystrze­lony przez ZSRR 4 paź­dzier­nika 1957 roku o godzi­nie 19:28:34 (UT). Wynie­sie­nie Sput­nika 1 na orbitę stało się począt­kiem wyścigu kosmicz­nego mię­dzy ZSRR a USA. Obser­wa­cje wizu­alne i radiowe Sput­nika były pro­wa­dzone na całym...

Read More

Kosmiczny Wieczór w MCDiS

Posted by on 04 października 2017

Kosmiczny Wieczór w MCDiS

Zapra­szamy na spo­tka­nie z oka­zji 60. rocz­nicy wystrze­le­nia pierw­szego sztucz­nego sate­lity Ziemi czyli sondy Sput­nik 1. O histo­rii pod­boju Kosmosu opo­wie Janusz Nice­wicz z Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach. O nasłu­chi­wa­niu Sput­nika 1 opo­wie dr Hen­ryk Bran­ce­wicz, hono­rowy pre­zes Pol­skiego Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Astronomii. O łącz­no­ści daw­niej i dziś opo­wie­dzą człon­ko­wie Nie­po­ło­mic­kiego Klubu Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA.   Zapra­szamy do Mało­pol­skiego Cen­trum...

Read More

24 Seminarium w CAMK

Posted by on 02 października 2017

24 Seminarium w CAMK

Prze­łom wrze­śnia i paź­dzier­nika przy­niósł kolejne, pra­wie jubi­le­uszowe spo­tka­nie nauczy­cieli w Cen­trum Astro­no­micz­nym im. Miko­łaja Koper­nika w Warszawie. Tym razem było skrom­niej niż w latach ubie­głych, przy­naj­mniej co do liczby uczest­ni­ków. Za to wykła­dowcy aka­de­miccy dopi­sali, a i sami nauczy­ciele też doło­żyli swój wkład do programu. Z koniecz­no­ści wspo­mnę tu tylko o nie­któ­rych wystą­pie­niach, a i to nie­ko­niecz­nie według ich wagi. Piąt­kową sesję...

Read More

Małopolska Noc Naukowców 2017 – dziękujemy!

Posted by on 02 października 2017

Małopolska Noc Naukowców 2017 – dziękujemy!

„Zdal­nie ste­ro­wane”, to było hasło tego­rocz­nej Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców w nie­po­ło­mic­kim obser­wa­to­rium. W tym roku padł rekord – Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach odwie­dziło bli­sko 1000 osób!!! Dziękujemy!!! Sala pre­lek­cyjna oraz pla­ne­ta­rium za każ­dym razem była wypeł­niona po brzegi. Wszyst­kie wystą­pie­nia były nagra­dzane grom­kimi bra­wami, a quiz po każ­dej z pre­zen­ta­cji wzbu­dzał liczne zainteresowania. Ostatni wykład – jedna z nie­spo­dzia­nek tego wie­czoru –...

Read More

Co się zaczęło, musi się skończyć – misja Cassini-Huygens

Posted by on 12 września 2017

Co się zaczęło, musi się skończyć – misja Cassini-Huygens

Misja wiel­kich nadziei i wiel­kich odkryć wła­śnie dobiega końca. A zaczęło się nie­win­nie, bowiem w latach osiem­dzie­sią­tych spe­cja­li­ści z Naro­do­wej Agen­cji Aero­nau­tyki i Prze­strzeni Kosmicz­nej, w skró­cie NASA, zauwa­żyli nad­spo­dzie­wane zróż­ni­co­wa­nie Saturna i jego oto­cze­nia. No bo czego można było ocze­ki­wać tak daleko od życio­daj­nej gwiazdy, czyli Słońca? Tam miało być zimno, ciemno i pusto, ale dane z misji Pio­neer 11 oraz zdję­cia z oby­dwu Voy­age­rów zaprze­czyły temu....

Read More

Zajęcia dla dzieci i młodzieży – rok szkolny 2017/2018

Posted by on 10 września 2017

Zajęcia dla dzieci i młodzieży – rok szkolny 2017/2018

Sza­nowni Rodzice i Wy – cie­kawi świata uczniowie! W kolej­nym roku szkol­nym zachę­camy bar­dzo gorąco do uczest­nic­twa w naszych zaję­ciach. Zapra­szamy zarówno uczniów, któ­rzy zado­mo­wili się już u nas i tylko zro­bili sobie krótką, waka­cyjną prze­rwę oraz tych zupeł­nie nowych. A może Ci “sta­rzy” zapro­szą do nas swoje kole­żanki i kole­gów? Kto wie! Cze­kamy! Trwają zapisy! W nowym roku szkol­nym pro­po­nu­jemy dobrze znane już zaję­cia, które pro­wa­dzimy od lat, ale mamy także kilka nowo­ści....

Read More

Budżet Obywatelski – dla Obserwatorium w Niepołomicach

Posted by on 10 września 2017

Budżet Obywatelski – dla Obserwatorium w Niepołomicach

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne prze­żywa okres gwał­tow­nego roz­woju, który poprze­dza pla­no­waną roz­bu­dowę Pla­cówki. Wydaje się, że jest to naj­wła­ściw­sze miej­sce, w któ­rym wszy­scy zain­te­re­so­wani mogliby roz­wi­jać się w obsza­rze STEM (Science – Tech­no­logy – Engi­ne­ering – Mathe­ma­tics, nauka – tech­no­lo­gia – inży­nie­ria – matematyka). Wymaga to jed­nak zwięk­sze­nia zaple­cza sprzę­to­wego MOA, a zgło­szony pro­jekt odpo­wiada na tę potrzebę. W Nie­po­ło­mi­cach odczu­walny jest brak miej­sca, które...

Read More