Sponsorzy

 

Dandav

Zie­lona 45, 32–709 Drwinia

 

Dzięki wspar­ciu finan­so­wemu firmy Dan­dav wypo­sa­że­nie Obser­wa­to­rium wzbo­ga­ciło się o:

  • nasadkę kątową die­lek­tryczną Wil­liam Optics Dura Bri­ght 1,25″ 99%
  • oku­lar TS Optics HE pla­ne­tary eyepiece HR 9mm 1,25″

 

miesiecznik-astronomia

 

Tele­tech­nika Piotr Brych – Wydawca mie­sięcz­nika ASTRONOMIA
ul. Pale­styń­ska 8/5
03–321 Warszawa

Dzięki uprzej­mo­ści Wydawcy, każ­dego mie­siąca otrzy­mu­jemy bez­płat­nie dwa egzem­pla­rze magazynu.

 

 


 

Woodward Poland Sp. z o.o.
Skar­bowa 32, Niepołomice

Uprzej­mie dzię­ku­jemy za prze­ka­za­nie rzut­ni­ków mul­ti­me­dial­nych!