Klub Młodego Odkrywcy

kmo

Klub Mło­dego Odkrywcy to popu­lar­no­nau­kowa for­muła edu­ka­cyjna, zaini­cjo­wana i koor­dy­no­wana przez war­szaw­skie Cen­trum Nauki Koper­nik. W ramach zajęć KMO mło­dzież i dzieci wspól­nie eks­pe­ry­men­tują pod okiem opie­ku­nów, samo­dziel­nie zdo­by­wa­jąc wie­dzę i budu­jąc umiejętności.

Klub Mło­dego Odkrywcy przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach pro­po­nuje zaję­cia edu­ka­cyjne o tema­tyce przyrodniczej.
Na każ­dym spo­tka­niu będziemy wspól­nie prze­pro­wa­dzać eks­pe­ry­menty, obser­wo­wać prze­bieg zja­wisk, a także podej­miemy się próby wyja­śnie­nia pre­zen­to­wa­nego doświadczenia.

Dzieci otrzy­mają solidną por­cję atrak­cyj­nej wie­dzy poda­nej w wido­wi­skowy spo­sób. Pre­zen­to­wane doświad­cze­nia, z dzie­dziny nauk przy­rod­ni­czych, takich jak fizyka, che­mia, bio­lo­gia, geo­gra­fia będą prze­pro­wa­dzone z czyn­nym udzia­łem dzieci.

 

 

 

Zaję­cia pro­wa­dzą: Alek­san­dra Kowal­ska (czwartki – godz. 18:00) oraz Wio­letta Ogłoza (ponie­działki – godz. 16:00)

Dekla­ra­cja uczest­nic­twa w zaję­ciach [PDF]

 

Ponadto pro­po­nu­jemy inter­ne­towe spo­tka­nia pod tytułem:

KLUB MŁODEGO ODKRYWCY POZNAJE BOHATERÓW oraz KORKI WE WTORKI

 

 

KLUB MŁODEGO ODKRYWCY POZNAJE BOHATERÓW

Zaję­cia otwarte dla cie­kaw­skich i dociekliwych!!!

Już po feriach zapra­szamy na wir­tu­alne spo­tka­nia z boha­te­rami wszech cza­sów. Boha­ter… któż to???

Myśląc boha­ter – nauko­wiec przy­cho­dzi nam do głowy ktoś, kto jest nie­sa­mo­wi­cie uzdol­niony. Ma wiel­kie marze­nia, które reali­zuje w życiu.
Czy każdy od razu był boha­te­rem swo­ich cza­sów, czy też mie­rzył się z wie­loma problemami???
Dowiesz się, bio­rąc udział w zaję­ciach Klubu Mło­dego Odkrywcy.
Każde spo­tka­nie będzie doty­czyło innej osoby, poznasz jej życiowe doko­na­nia i sam oce­nisz boha­ter­stwo pre­zen­to­wa­nej postaci.
A jed­no­cze­śnie będziesz wię­cej wiedział!!!

Zaję­cia odby­wają się w każdą środę od godziny 17.00 na plat­for­mie ZOOM

Odno­śnik do spo­tka­nia ZOOM

Meeting ID: 929 7094 4241
Pas­scode: Cc3v4k

 

KORKI we WTORKI

Fizyka!!!

Cie­kawe i inspi­ru­jące zagad­nie­nia przy­bli­żymy w inte­re­su­jący sposób.

Krótko:

Nowe lek­cje, ale tro­chę mało czasu?
Nie było Cię w szkole?
Nie wiesz jak coś policzyć?
A może po pro­stu cze­goś nie rozu­miesz i wsty­dzisz lub co gor­sza! – boisz się zapytać?
Zara­dzimy temu.

 

A prze­cież ta fizyka to fajna jest – wszystko działa dzięki roz­wo­jowi tej nauki i warto ją bli­żej poznać!!!

Z nami można śmiało roz­wiać wszel­kie wąt­pli­wo­ści, poznać i zro­zu­mieć prawa przyrody.
Jed­nostki, zada­nia i wzory to nasz wspólny język – zapra­szamy do nauki.

 

KORKI we WTORKI to zaję­cia dla uczniów klas VIIVIII.

Cze­kamy na Was w każdy wto­rek od godziny 17 na plat­for­mie ZOOM.

Odpo­wied­nie odno­śniki poniżej.

 

Grupa dla uczniów klas VII (pro­wa­dzi Wio­letta Ogłoza)

KORKI we WTORKI – klasa VII

oraz

rów­no­cze­śnie grupa dla uczniów klas VIII (pro­wa­dzi Alek­san­dra Kowalska)

KORKI we WTORKI – klasa VIII

 

Plan jest taki, że na jed­nym inter­ne­to­wym spo­tka­niu będziemy zaj­mo­wać się zagad­nie­niami z jed­nego działu, cza­sami ten jeden, jedyny dział będziemy roz­pra­co­wy­wać przez kilka tygodni.

Zaczy­namy 29 wrze­śnia o godzi­nie 17.00 i tak co tydzień (we wtorki o 17.00)

 

Zaję­cia są bezpłatne.

 

Plan zajęć Klubu Mło­dego Odkrywcy

 

 ponie­dzia­łekwto­rekśrodaczwar­tek
16:00–17:00KMO EKSPERYMENTUJE

Prowadzący:
Wio­letta Ogłoza
17:00–18:00KORKI WE WTORKI

rów­no­le­gle: klasy VIIVIII

Prowadzący:

klasa VII
Wio­letta Ogłoza

klasa VIII
Alek­san­dra Kowalska
KMO POZNAJE BOHATERÓW

Prowadzący:
Wio­letta Ogłoza
18:00–19:00KMO EKSPERYMENTUJE

Prowadzący:
Alek­san­dra Kowalska

 

Klub Mło­dego Odkrywcy to popu­lar­no­nau­kowa for­muła edu­ka­cyjna, zaini­cjo­wana i koor­dy­no­wana przez war­szaw­skie Cen­trum Nauki Koper­nik. W ramach zajęć KMO mło­dzież i dzieci wspól­nie eks­pe­ry­men­tują pod okiem opie­ku­nów, samo­dziel­nie zdo­by­wa­jąc wie­dzę i budu­jąc umiejętności.