Klub Młodego Odkrywcy 2023/2024

Klub Mło­dego Odkrywcy to popu­lar­no­nau­kowa for­muła edu­ka­cyjna, zaini­cjo­wana i koor­dy­no­wana przez war­szaw­skie Cen­trum Nauki Koper­nik. W ramach zajęć KMO mło­dzież i dzieci wspól­nie eks­pe­ry­men­tują pod okiem opie­ku­nów, samo­dziel­nie zdo­by­wa­jąc wie­dzę i budu­jąc umiejętności.

Pod­czas spo­tkań KMO naj­waż­niej­sze jest oso­bi­ste zaan­ga­żo­wa­nie: klu­bo­wi­cze sami poszu­kują inte­re­su­ją­cych ich tema­tów i zamiast zaglą­dać do pod­ręcz­nika, zdo­by­wają odpo­wie­dzi poprzez eks­pe­ry­men­to­wa­nie. Klu­czowa jest metoda badaw­cza, która roz­wija wiele kom­pe­ten­cji i zdol­no­ści jed­no­cze­śnie, pozwala na prze­kra­cza­nie szkol­nych gra­nic mię­dzy przed­mio­tami i poka­zuje, że popeł­nia­nie błę­dów jest o tyle cenne, że uczy roz­wią­zy­wać problemy.

Samo­dziel­ność wyzwala pozy­tywne emo­cje w pro­ce­sie nauki – dzieci i mło­dzież nie tylko zyskują cie­kawe doświad­cze­nie, ale lepiej chłoną i rozu­mieją nowe zagad­nie­nia. Jak naukowcy – nie boją się nie­zna­nego i mają odwagę sta­wiać naj­bar­dziej wyma­ga­jące pyta­nia. Ich postawa jest jed­nak w pozy­tywny spo­sób kry­tyczna: wie­dzą, że nikt nie da im goto­wych odpo­wie­dzi – ani nauczy­ciel, ani pod­ręcz­nik. Stają się przed­się­bior­cze, pewne sie­bie i gotowe, by docho­dzić do wie­dzy. W KMO nie ma podziału na uczniów dobrych i sła­bych, nikt nie jest oce­niany. Tutaj każde dziecko może się roz­wi­jać – jeśli tylko ma cie­ka­wość, głowę pełną pytań – jest w klubie.

Wspólne eks­pe­ry­men­to­wa­nie kształ­tuje także – i w opie­ku­nach, i w uczniach – umie­jęt­no­ści spo­łeczne i oso­bi­ste. Buduje pew­ność sie­bie, uczy współ­pracy, komu­ni­ka­cji, podej­mo­wa­nia ini­cja­tywy, odpo­wie­dzial­no­ści. Jest to cią­gły pro­ces roz­woju: pod­czas samo­dziel­nie wyko­ny­wa­nych dzia­łań klu­bo­wi­cze poznają swoje mocne strony, co dodaje im pew­no­ści sie­bie. A czło­wiek świa­domy swo­ich kom­pe­ten­cji czę­ściej prze­ja­wia ini­cja­tywę. Są to umie­jęt­no­ści bar­dzo przy­datne w życiu doro­słym, które tra­dy­cyjna szkoła rzadko rozwija.

KMOKLUB MŁODEGO ODKRYWCY

prze­dział wiekowy:
ponie­dzia­łek:
środa:
czwar­tek:
7 – 9 lat
16:45 – 18:15
15:00 – 16:3018:15 – 19:4515:00 – 16:30
8 – 11 lat
16:45 – 18:1516:45 – 18:15