Posts made in grudzień, 2016

Wspaniałych Świąt i spokojnego 2017 roku!

Posted by on 19 grudnia 2016

Wspaniałych Świąt i spokojnego 2017 roku!

  Wszyst­kim, któ­rzy nas odwie­dzają – oso­bi­ście lub wir­tu­al­nie, z któ­rymi współ­pra­cu­jemy lub spo­ty­kamy się zawo­dowo i prywatnie - zdro­wych i weso­łych Świąt Bożego Naro­dze­nia oraz wszyst­kiego naj­lep­szego w Nowym Roku 2017!      

Read More

GS: W stronę edukacji astronomicznej | GN: XII 2016

Posted by on 17 grudnia 2016

GS: W stronę edukacji astronomicznej | GN: XII 2016

Grze­gorz Sęk, Gazeta Nie­po­ło­micka, gru­dzień 2016. Powo­dem orga­ni­zo­wa­nia kon­fe­ren­cji astro­no­micz­nych w Nie­po­ło­mi­cach była chęć dopro­wa­dze­nia do spo­tka­nia naukow­ców z nauczy­cie­lami przed­mio­tów przy­rod­ni­czych oraz z uczniami star­szych klas lice­al­nych. W rezul­ta­cie ocze­ki­wano zwięk­sze­nia udziału tre­ści astro­no­micz­nych w naucza­niu szkol­nym, i to się udało.  Z roku na rok rośnie liczba uczest­ni­ków, w tego­rocz­nej, dzie­wią­tej już Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji ...

Read More

Zimowy Obóz Obserwacyjny w Bieszczadach | 2016

Posted by on 16 grudnia 2016

Zimowy Obóz Obserwacyjny w Bieszczadach | 2016

W dniach od ponie­działku 30 stycz­nia do soboty 4 lutego 2017 roku grupa uczniów MOA będzie prze­by­wała na obo­zie w Stuposianach. Wzo­rem lat ubie­głych zakwa­te­ru­jemy się w Szkol­nym Schro­ni­sku Mło­dzie­żo­wym, śnia­da­nia i kola­cje spo­ży­wamy w Schro­ni­sku, zaś na obiady uda­jemy się do pobli­skiej restauracji. Wyjazd z Nie­po­ło­mic pla­nu­jemy w ponie­dzia­łek o godzi­nie 8.00, powrót w sobotę przed 20.00. Koszt  250 zło­tych od uczest­nika. Cał­ko­wity koszt udziału Obo­zie wynosi 523 złote....

Read More

Spacerkiem po nieboskłonie” | grudzień 2016

Posted by on 16 grudnia 2016

“Spacerkiem po nieboskłonie” | grudzień 2016

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, gru­dzień 2016. Na gru­dnio­wym nie­bie zacho­dzą kolejne zmiany, a dłu­gość nocy, auto­ma­tycz­nie zachęca nas na spoj­rze­nie w bez­chmurny, roz­gwież­dżony nie­bo­skłon. Gdy tylko zapad­nie zmierzch, gdzieś po godz. 17, wtedy już zorza wie­czorna, prze­staje prze­szka­dzać nam w obser­wa­cjach nieba. Przez całe pogodne niebo roz­ciąga się, od pół­noc­nego wschodu do połu­dnio­wego zachodu, mgiełka Drogi Mlecz­nej, a nisko nad zachod­nim hory­zon­tem dostrze­żemy...

Read More

Spojrzenie w grudniowe niebo 2016

Posted by on 16 grudnia 2016

Spojrzenie w grudniowe niebo 2016

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, gru­dzień 2016. “Czwarty gru­dzień jaki  – cały gru­dzień taki” Zoba­czymy czy to przy­sło­wie nam się spraw­dzi w tym roku, bowiem po dość cie­płej jesien­nej pogo­dzie, roz­pocz­nie się astro­no­miczna Zima w środę 21. XII. o godz. 11.44. Wtedy to Słońce prze­cho­dzi ze znaku Strzelca w znak Kozio­rożca. Zanim jed­nak ten fakt nastąpi, to w pierw­szych dwóch deka­dach mie­siąca, dłu­gość dnia jesz­cze się skraca, ale już od Bożego Naro­dze­nia dnia przybywa. Do 17...

Read More

Konferencja KOLOS 2016

Posted by on 16 grudnia 2016

Konferencja KOLOS 2016

Obser­wa­to­rium w Humen­nem od kil­ku­na­stu lat orga­ni­zuje zimową porą kon­fe­ren­cję poświe­coną obser­wa­cjom gwiazd zmiennych. W tym roku w dniach od 1 do 3 grud­nia obrady toczyły się w mia­steczku Stak­cin oraz w Pla­ne­ta­rium i Obser­wa­to­rium na Prze­łę­czy Kolo­nic­kiej. Jak co roku, wzięła w nich udział spora grupa pol­skich astro­no­mów. Repre­zen­to­wali oni Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Uni­wer­sy­tet Peda­go­giczny w Kra­ko­wie, Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Pozna­niu, Pol­skie Towa­rzy­stwo...

Read More

KMO | Osadzeni rodzice eksperymentują ze swoimi dziećmi

Posted by on 11 grudnia 2016

KMO | Osadzeni rodzice eksperymentują ze swoimi dziećmi

11 grud­nia matki osa­dzone w Zakła­dzie Kar­nym w Kra­ko­wie – Nowej Hucie popro­wa­dziły dla swo­ich dzieci zaję­cia popu­lar­no­nau­kowe. Bazo­wały na tre­ściach, jakie zdo­były w trak­cie warsz­ta­tów, które dla nich popro­wa­dzi­łem w listo­pa­dzie (szcze­góły). Ze wzglę­dów for­mal­nych nie mogłem być obecny w trak­cie tego wyjąt­ko­wego widze­nia, lecz ze spraw­dzo­nych źró­deł wiem, że zarówno dzie­ciaki jak i mamy były zachwycone. Mam nadzieję, że w przy­szłym roku uda się nam kon­ty­nu­ować reali­za­cję pro­jektu...

Read More

Wielka wycieczka uczniów MOA | Kosmiczna wystawa NASA

Posted by on 11 grudnia 2016

Wielka wycieczka uczniów MOA | Kosmiczna wystawa NASA

W sobotę 10 grud­nia w gro­nie kil­ku­dzie­się­ciu uczniów i nauczy­cieli w towa­rzy­stwie kil­korga rodzi­ców wybra­li­śmy się do Warszawy. Celem wyjazdu było zwie­dze­nie wystawy „Gate­way to Space”, a także spa­cer po mie­ście. Zła pogoda, czyli mówiąc wprost jesienna sza­ruga zmu­siła nas do zmiany pla­nów, zatem po zwie­dze­niu pawi­lonu przy ulicy Miń­skiej 65 poje­cha­li­śmy metrem do Śród­mie­ścia, aby zoba­czyć stałą eks­po­zy­cję w Muzeum Tech­niki, miesz­czą­cym, się od wielu lat w Pałacu Kul­tury i Nauki....

Read More

Wigilijna “pierwsza gwiazdka” 2016

Posted by on 07 grudnia 2016

Wigilijna “pierwsza gwiazdka” 2016

AKTUALIZACJA WPISU – 23.12.2016 Posłu­chaj­cie roz­mowy m.in z Domi­ni­kiem Paster­na­kiem w pro­gra­mie rozgłośni  “Gdy pierw­sza gwiazdka na niebie”   Tra­dy­cyj­nie przed wie­cze­rzą wigi­lijną, będziemy wypa­try­wać tzw. “pierw­szej gwiazdki” – znaku, że możemy już zasiąść do świą­tecz­nego stołu. W tym roku, 24 grud­nia – tuż po zacho­dzie Słońca powin­ni­śmy spoj­rzeć na niebo w kie­runku połu­dnio­wym. Już około godziny 16.00, przy bez­chmur­nym nie­bie, nisko nad hory­zon­tem (20 stopni), zauwa­żymy dość jasny...

Read More

W grudniu obserwujemy ISS czyli…

Posted by on 05 grudnia 2016

W grudniu obserwujemy ISS czyli…

…widocz­ność Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej (Inter­na­tio­nal Space Sta­tion) na noc­nym niebie.   Drugi i trzeci tydzień grud­nia będą sprzy­jały dostrze­że­niom na naszym nie­bie prze­lo­tów Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej. Będzie się ona poja­wiała w dogod­nej porze, bo wie­czo­rami, w postaci jasnej, nie­zbyt szybko poru­sza­ją­cej się kropki. Żeby ją zoba­czyć, wystar­czy wyjść poza zasięg miej­skich latarni i skie­ro­wać wzrok w miej­sce wska­zane w poniż­szej tabeli.   Całe zja­wi­sko trwa od dwóch...

Read More