Wydarzenia na niebie

- czyli kilka słów o bie­żą­cych zja­wi­skach na sfe­rze niebieskiej

Wydarzenia na niebie Wakacje 2024

Posted by on 26 czerwca 2024

Wydarzenia na niebie Wakacje 2024

Nad­szedł czas wyma­rzo­nych waka­cji. Czas odpo­czynku i rege­ne­ra­cji sił. Ale i teraz warto popa­trzeć na nocne niebo. Nad ranem będziemy mogli obser­wo­wać pla­nety: Saturna, Jowi­sza, Marsa a przy odro­bi­nie szczę­ścia Mer­ku­rego na początku i na końcu waka­cji. Aby obser­wo­wać Urana i Nep­tuna trzeba uzbroić się w tele­skop. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) będzie widoczna na nie­bie do 28 lipca i pojawi się dopiero 21 sierp­nia. Dokładne godziny prze­lo­tów ISS i innych sate­li­tów...

Read More

Wydarzenia na niebie czerwiec 2024

Posted by on 03 czerwca 2024

Wydarzenia na niebie  czerwiec 2024

Czer­wiec to mie­siąc naj­krót­szych nocy oraz począ­tek astro­no­micz­nego lata. Nocne niebo nie jest zupeł­nie czarne co utrud­nia obser­wa­cje słabo świe­cą­cych obiek­tów. Nad ranem będziemy mieli oka­zję obser­wo­wać pla­nety Układu Sło­necz­nego: Marsa, Jowi­sza, Saturna, Urana i Nep­tuna choć do obser­wa­cji dwóch ostat­nich potrzebny będzie tele­skop. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) pojawi się na noc­nym nie­bie dopiero po 25 czerwca. Dokładne godziny prze­lo­tów na stro­nie: https://www.heavens-above.com/. 20 czerwca...

Read More

Wydarzenia na niebie kwiecień 2024

Posted by on 02 kwietnia 2024

Wydarzenia na niebie  kwiecień 2024

Prze­szli­śmy już na czas letni. Dni są już dłuż­sze od nocy ale i tak wiele się dzieje na naszym nie­bie. Przez cały mie­siąc możemy wypa­try­wać komety 12P/Pons-Bro­oks, wędru­jącą nie­da­leko Jowi­sza i Urana. Na poran­nym nie­bie wypa­trzymy Marsa, Saturna i Nep­tuna. Choć tego ostat­niego dopiero przez tele­skop. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) pojawi się w dru­giej czę­ści nocy po 21 kwiet­nia. Dokładne godziny prze­lo­tów Sta­cji oraz innych sate­li­tów na stro­nie: heavens-above.com. 8...

Read More

Wydarzenia na niebie marzec 2024

Posted by on 01 marca 2024

Wydarzenia na niebie marzec 2024

Marzec to mie­siąc w któ­rym roz­po­czyna się astro­no­miczna wio­sna. 20 marca o 4:07 Słońce przej­dzie przez punkt Barana, czyli miej­sce prze­cię­cia się rów­nika nie­bie­skiego z eklip­tyką roz­po­czy­na­jąc tym samym astro­no­miczną wio­snę. Dodat­kowo 31 marca prze­sta­wiamy zegarki z czasu zimo­wego na letni czyli z godziny 2:00 na 3:00, więc śpimy o godzinę kró­cej. Jeśli cho­dzi o pla­nety to na wie­czor­nym nie­bie możemy jesz­cze obser­wo­wać Jowi­sza i Urana. Do nich dołą­czy Mer­kury w dru­giej...

Read More

Wydarzenia na niebie luty 2024

Posted by on 31 stycznia 2024

Wydarzenia na niebie luty 2024

Luty to dla więk­szo­ści Uczniów czas Ferii Zimo­wych. Dla nas to już zauwa­żal­nie dłuż­sze dni. Pod koniec lutego dzień będzie dłuż­szy od naj­krót­szego dnia w roku o pra­wie 3 godziny! Na wie­czor­nym nie­bie zoba­czymy jesz­cze Jowi­sza, Saturna i Urana, choć do obser­wa­cji tego ostat­niego wyma­gany jest tele­skop. Na poran­nym nie­bie, w bla­sku sło­necz­nym kryją się: Wenus, Mars i Mer­kury. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) widoczna będzie mię­dzy 1 a 3 lutego na wie­czor­nym nie­bie i pojawi się...

Read More

Wydarzenia na niebie styczeń 2024 rok

Posted by on 02 stycznia 2024

Wydarzenia na niebie styczeń 2024 rok

Zaczy­namy Nowy 2024 Rok, czyli kolejne okrą­że­nie Ziemi dookoła Słońca. Tym razem jest to rok prze­stępny, czyli będzie trwał 366 dni! Jest to spo­wo­do­wane tym, że rok zwrot­ni­kowy, czyli pod­stawa naszego kalen­da­rza wynosi 365 dni 5 godzin i 48 minut. I wła­śnie z powodu tej koń­cówki raz na 4 lata (z małymi wyjąt­kami) doda­jemy jeden dzień eks­tra. I wbrew temu co myślimy, nie jest to 29 lutego!!! (Wię­cej o tym w osob­nym mate­riale wkrótce na naszej stro­nie i pro­filu FB). Lecz...

Read More

Wydarzenia na niebie – październik 2023

Posted by on 29 września 2023

Wydarzenia na niebie – październik 2023

  Paź­dzier­nik to począ­tek kolej­nego roku aka­de­mic­kiego. Stu­denci wra­cają na uczel­nie po 3 mie­sią­cach odpo­czynku. Dla astro­no­mów to już dłuż­sze noce niż dni i jeśli jesienne mgły nie prze­szko­dzą, to można wypa­trzeć wiele cie­ka­wych zja­wisk. W paź­dzier­niku prze­cho­dzimy na czas zimowy. W nocy z 28 na 29 prze­sta­wiamy zegarki z 3:00 na 2:00 w nocy, więc śpimy o godzinę dłu­żej. Jeśli cho­dzi o pla­nety to: Wenus widoczna jest przed wscho­dem Słońca, Jowisz, Saturn, Uran...

Read More

Wydarzenia na niebie – wrzesień 2023

Posted by on 29 sierpnia 2023

Wydarzenia na niebie – wrzesień 2023

Oprócz roz­po­czę­cia nowego roku szkol­nego, we wrze­śniu roz­po­czyna się też astro­no­miczna jesień. Słońce w swo­jej rocz­nej wędrówce wzdłuż eklip­tyki, prze­cho­dzi przez rów­nik nie­bie­ski z pół­kuli pół­noc­nej na połu­dniową. 23 wrze­śnia o 8:50 roz­pocz­nie się astro­no­miczna jesień. Jest to moment rów­no­nocy jesien­nej. Jed­nak z powodu zja­wi­ska refrak­cji w naszej atmos­fe­rze, fak­tyczne zrów­na­nie dłu­go­ści dnia i nocy nastąpi dopiero 25/26 wrze­śnia. W dniach 11–15 wrze­śnia odbę­dzie się XLI Zjazd Pol­skiego...

Read More

Wydarzenia na niebie – wakacje 2023

Posted by on 03 lipca 2023

Wydarzenia na niebie – wakacje 2023

Lipiec i sier­pień to czas upra­gnio­nych waka­cji. Dla astro­noma to czas naj­krót­szych nocy a nawet ich braku. Daje to jed­nak moż­li­wość obser­wa­cji Obło­ków Sre­brzy­stych a przy dużej aktyw­no­ści sło­necz­nej także Zorzy Polar­nej. W lipcu jesz­cze na nie­bie mamy moż­li­wość obser­wa­cji Wenus, Mer­ku­rego i Marsa na wie­czor­nym nie­bie. Jowisz, Saturn, Uran i Nep­tun są widoczne w dru­giej czę­ści nocy zarówno w lipcu jak i w sierp­niu. Pod koniec sierp­nia Wenus pojawi się ponow­nie...

Read More

Wydarzenia na niebie – czerwiec 2023

Posted by on 30 maja 2023

Wydarzenia na niebie – czerwiec 2023

W czerwcu roz­po­czyna się astro­no­miczne lato. Słońce znaj­dzie się naj­da­lej na pół­noc od rów­nika nie­bie­skiego 21 czerwca o 16:58 naszego czasu i będzie góro­wało na wyso­ko­ści 63,5 stopni nad hory­zon­tem. Będzie to też naj­dłuż­szy dzień w roku! Słońce wzej­dzie o 4:30 a zaj­dzie o 20:53, dzień będzie trwał 16h i 23m. Jed­nak wsku­tek mię­dzy innymi refrak­cji atmos­fe­rycz­nej od 17 do 24 czerwca będziemy mogli się cie­szyć naj­dłuż­szymi dniami w roku.  W czerwcu też roz­po­czyna się okres...

Read More