Posts made in kwiecień, 2022

Spojrzenie w majowe niebo 2022

Posted by on 30 kwietnia 2022

 „Pierw­szego maja deszcz,  nie­uro­dzaju wieszcz” Przy­sło­wie to daje, mimo wszystko, pewne nadzieje na cie­płą sło­neczną pogodę, któ­rej jeste­śmy spra­gnieni, szcze­gól­nie po tej pan­de­micz­nej zimie. Życzmy sobie zatem, a nie tylko zapa­lo­nym obser­wa­to­rom, dużo bez­chmur­nego nieba, które przy coraz to krót­szych nocach – szy­kuje nam prze­różne cie­kawe nie­spo­dzianki. Słońce, aktu­al­nie o zwięk­szo­nej aktyw­no­ści magne­tycz­nej, przej­dzie 20 maja ze znaku Byka w znak Bliź­niąt. Nadal mozol­nie wznosi się...

Read More

Wydarzenia na niebie – maj 2022

Posted by on 30 kwietnia 2022

W maju mamy matury i egza­miny ósmo­kla­si­sty ale za to na nie­bie znaj­dziemy mnó­stwo cie­ka­wych zja­wisk. Na początku mie­siąca możemy obser­wo­wać Mer­ku­rego po zacho­dzie Słońca, zaś Wenus, Mars, Jowisz i Saturn poja­wią się na poran­nym nie­bie. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) będzie widoczna w nocy przez cały mie­siąc, by znik­nąć nam w czerwcu z oczu. Wię­cej infor­ma­cji na temat ISS i innych obiek­tów na stro­nie: heavens-above.com. W maju mamy też mak­si­mum roju Eta...

Read More

Kreatywne warsztaty KMO

Posted by on 26 kwietnia 2022

23.04.2022 w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach odbyły się kre­atywne warsz­taty dla nauczy­cieli, edu­ka­to­rów i opie­ku­nów Klubu Mło­dego Odkrywcy w ramach kon­kursu Regiony KMO. Dzięki wspar­ciu Cen­trum Nauki Koper­nik oraz Pol­sko-Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści udział w wyda­rze­niu był dla uczest­ni­ków bez­płatny. Celem spo­tka­nia było roz­wi­nię­cie sieci klu­bów KMO w regio­nie oraz wzmoc­nie­nie kom­pe­ten­cji opie­ku­nów ist­nie­ją­cych już Klubów. Kon­fe­ren­cję otwo­rzyła Wio­letta Ogłoza –...

Read More

Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli i opiekunów KMO

Posted by on 07 kwietnia 2022

Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli i opiekunów KMO

W soboty, 23 kwiet­nia oraz 21 maja zapra­szamy do udziału w cyklu kre­atyw­nych warsz­ta­tów Klubu Mło­dego Odkrywcy. Spo­tka­nie dedy­ko­wane jest spo­łecz­no­ści opie­ku­nów, edu­ka­to­rów i innych osób zain­te­re­so­wa­nych, któ­rzy wspól­nie z Cen­trum Nauki Koper­nik oraz z Part­ne­rem Regio­nal­nym – MOA w Nie­po­ło­mi­cach, chcą roz­wi­jać pro­gram Klub Mło­dego Odkrywcy.

Read More