Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

Piknik Naukowy z TVP Nauka

Posted by on 22 sierpnia 2023

Piknik Naukowy z TVP Nauka

W nie­dzielę, 27 sierp­nia br. w naszym Obser­wa­to­rium odbę­dzie się Pik­nik Naukowy „W kręgu Słońca” z TVP Nauka. 

Read More

Dni Otwarte MOA

Posted by on 22 sierpnia 2023

Dni Otwarte MOA

Zapra­szamy na Dni Otwarte do naszego Obserwatorium.
Będzie można zoba­czyć pra­cow­nie, spo­tkać się z nauczy­cie­lami i zapi­sać się na zajęcia.

Read More

Oferta zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

Posted by on 19 sierpnia 2023

Oferta zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z ofertą edu­ka­cyjną MOA przy­go­to­waną na nowy rok szkolny oraz zapi­sów na wybrane zajęcia.

Read More

Perseidy 2023

Posted by on 10 sierpnia 2023

Perseidy 2023

Urząd Mia­sta i Gminy w Niepołomicach
oraz
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astronomiczne
zapra­szają na
Noc z gwiaz­dami Per­se­idy 2023

Read More

EUROPEAN ASTRONOMICAL SOCIETY ANNUAL MEETING

Posted by on 04 lipca 2023

EUROPEAN ASTRONOMICAL SOCIETY ANNUAL MEETING

Wiel­kie spo­tka­nie astro­no­mów w Kra­ko­wie. Wykład otwarty na temat pla­net pozasłonecznych!   Już 10 lipca Kra­ków sta­nie się sto­licą euro­pej­skiej astro­no­mii. Euro­pean Astro­no­mi­cal Society Annual Meeting (EAS) to pre­sti­żowa kon­fe­ren­cja orga­ni­zo­wana przez Euro­pej­skie Towa­rzy­stwo Astro­no­miczne, co roku odby­wa­jąca się w innym kraju. W tym roku, z oka­zji 550. rocz­nicy uro­dzin Miko­łaja Koper­nika, zawita do Kra­kowa, gdzie ponad pół­tora tysiąca naukow­ców będzie obra­do­wać w Cen­trum Kon­gre­so­wym ICE...

Read More

Wydarzenia na niebie – wakacje 2023

Posted by on 03 lipca 2023

Wydarzenia na niebie – wakacje 2023

Lipiec i sier­pień to czas upra­gnio­nych waka­cji. Dla astro­noma to czas naj­krót­szych nocy a nawet ich braku. Daje to jed­nak moż­li­wość obser­wa­cji Obło­ków Sre­brzy­stych a przy dużej aktyw­no­ści sło­necz­nej także Zorzy Polar­nej. W lipcu jesz­cze na nie­bie mamy moż­li­wość obser­wa­cji Wenus, Mer­ku­rego i Marsa na wie­czor­nym nie­bie. Jowisz, Saturn, Uran i Nep­tun są widoczne w dru­giej czę­ści nocy zarówno w lipcu jak i w sierp­niu. Pod koniec sierp­nia Wenus pojawi się ponow­nie...

Read More

Wakacje w MOA

Posted by on 30 czerwca 2023

Wakacje w MOA

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z waka­cyjną ofertą.

Read More

Spojrzenie w wakacyjne niebo 2023

Posted by on 23 czerwca 2023

Spojrzenie w wakacyjne niebo 2023

Jak zwy­kle, nie tylko w okre­sie waka­cyj­nych urlo­pów, będziemy się sta­rać  korzy­stać z dobro­dziejstw sło­necz­nego nieba.  Rze­czy­wi­ście, jest to bowiem okres dłu­gich dni, a krót­kich nocy, które nie­zbyt sprzy­jają obser­wa­cjom astro­no­micz­nym. Tym nie mniej, wiele cie­ka­wych zja­wisk będziemy mogli zaob­ser­wo­wać na nie­bie w okre­sie tego­rocz­nych waka­cji, z któ­rych nie­wąt­pli­wie na wyróż­nie­nie, zasłu­gują w dru­giej deka­dzie sierp­nia słynne Per­se­idy. Posta­rajmy się w tym celu...

Read More

Dni Niepołomic w MOA

Posted by on 06 czerwca 2023

Dni Niepołomic w MOA

W tym roku Dni Nie­po­ło­mic odbędą się w dniach od 16 ‑18 czerwca 2023 r.

Do naszego Obser­wa­to­rium zapra­szamy w pią­tek i sobotę w cza­sie 31. Dni Niepołomic.

Read More

Wycieczka do Chorzowskiego Planetarium

Posted by on 06 czerwca 2023

Wycieczka do Chorzowskiego Planetarium

W dniu 27 maja 2023 r. odbyła się wycieczka dla star­szych uczniów Obser­wa­to­rium do Pla­ne­ta­rium w Chorzowie.   Sobotni pora­nek powi­tał nas sło­neczną pogodą, która towa­rzy­szyła nam przez cały dzień naszej wyprawy. Swoją wędrówkę do Cho­rzow­skiego Pla­ne­ta­rium roz­po­czę­li­śmy koło godziny 10:00 przez Park Ślą­ski. Piękna pogoda pozwo­liła nam cie­szyć się uro­czymi zakąt­kami przy­rody, a dobre humory uczest­ni­ków pod­trzy­my­wali wszy­scy opie­ku­no­wie. Pan Grze­gorz tanecz­nym kro­kiem prze­mie­rzał ścieżki, pan Tymon...

Read More