Posts made in maj, 2022

Webinarium – Eksperci KMO z Małopolski

Posted by on 11 maja 2022

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach – part­ner regio­nalny KMO w Mało­pol­sce zapra­sza 17 maja, we wto­rek o godzi­nie 17.00 na spo­tka­nie on – line. Głów­nym tema­tem będzie pre­zen­ta­cja dzia­łań w pro­gra­mie Klub Mło­dego Odkrywcy. Pre­le­gen­tami będą nauczy­ciele z pasją – opie­ku­no­wie KMO: Pani Kata­rzyna Perzyna – nauczy­cielka bio­lo­gii, przy­rody i che­mii podzieli się z nami swo­imi pomy­słami na reali­za­cję doświad­czeń w KMO. Opo­wie jak dobie­rać tema­tykę...

Read More