Posts made in kwiecień, 2024

Noc Jurija 12 kwietnia 2024

Posted by on 08 kwietnia 2024

Noc Jurija 12 kwietnia 2024

W dniu 12 kwiet­nia 2024 roku (pią­tek) na tere­nie Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach będziemy świę­to­wali “Noc Jurija”.

Read More

Doskonalenie nauczycieli pod egidą MCDN

Posted by on 08 kwietnia 2024

Zapra­szamy nauczy­cieli przed­mio­tów mate­ma­tyczno-przy­rod­ni­czych ze wszyst­kich typów szkół do udziału w bez­płat­nych szko­le­niach, jakie odbędą się w kwiet­niu 2024 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Niepołomicach. 1) Trzy­dniowe „Warsz­taty Obser­wa­cji Obiek­tów Układu Sło­necz­nego” – od piątku 12 kwiet­nia godz. 18:00 do nie­dzieli 14 kwiet­nia godz. 16:00, w pro­gra­mie m.in. wykład spe­cja­listki od sate­li­tar­nych badań Ziemi, dok­tor Mar­tyny Gat­kow­skiej oraz zaję­cia...

Read More

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Astronomiczna liryka” rozstrzygnięty

Posted by on 03 kwietnia 2024

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Astronomiczna liryka” rozstrzygnięty

Za nami kolejna edy­cja Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Poetyc­kiego „Astro­no­miczna liryka”. Nade­słane wier­sze były nie­zwy­kle piękne i oryginalne.

Read More

Wydarzenia na niebie kwiecień 2024

Posted by on 02 kwietnia 2024

Wydarzenia na niebie  kwiecień 2024

Prze­szli­śmy już na czas letni. Dni są już dłuż­sze od nocy ale i tak wiele się dzieje na naszym nie­bie. Przez cały mie­siąc możemy wypa­try­wać komety 12P/Pons-Bro­oks, wędru­jącą nie­da­leko Jowi­sza i Urana. Na poran­nym nie­bie wypa­trzymy Marsa, Saturna i Nep­tuna. Choć tego ostat­niego dopiero przez tele­skop. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) pojawi się w dru­giej czę­ści nocy po 21 kwiet­nia. Dokładne godziny prze­lo­tów Sta­cji oraz innych sate­li­tów na stro­nie: heavens-above.com. 8...

Read More