Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

Wydarzenia na niebie – luty 2020

Posted by on 26 stycznia 2020

Wydarzenia na niebie – luty 2020

Rok 2020 jest rokiem prze­stęp­nym, a to ozna­cza, ze luty będzie miał 29 a nie jak zwy­kle 28 dni. Jed­nak wbrew powszech­nie panu­ją­cej opi­nii dniem prze­stęp­nym wcale nie jest 29 lutego, lecz dzień mię­dzy 23 a 24 lutego. Wie­czo­rem na nie­bie kró­luje pla­neta Wenus, do któ­rej dołą­czy Mer­kury. Pod koniec mie­siąca na poran­nym nie­bie kró­lo­wać będą pla­nety: Mars, Jowisz i Saturn. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) będzie widoczna na wie­czor­nym nie­bie do 8 lutego, następ­nie od 21 lutego...

Read More

Ferie zimowe 2020

Posted by on 24 stycznia 2020

Ferie zimowe 2020

Ferie zimowe z Obserwatorium! W cza­sie ferii pro­po­nu­jemy bez­płatne warsz­taty astro­no­miczne o zróż­ni­co­wa­nej tematyce.         Zapra­szamy dzieci i młodzież - od wtorku do piątku w godzi­nach 10:00–11:30 oraz 12:00–13:30. Cze­kamy na Was - w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 1 w Nie­po­ło­mi­cach przy ul. Szkol­nej 3 – w salach nr 12 lub 109  – w zależ­no­ści od tematu zajęć oraz godziny roz­po­czę­cia. Szcze­góły poniżej. Wej­ście od tyłu budynku, od strony boisk...

Read More

Zajęcia astronomiczne – nowa grupa!

Posted by on 14 stycznia 2020

Zajęcia astronomiczne – nowa grupa!

Już po feriach zimo­wych ruszamy z nowym kołem astro­no­micz­nym dla najmłodszych. W każdą środę dzieci mogą spró­bo­wać swo­ich moż­li­wo­ści w odkry­wa­niu astronomii. Zapisy poprzez sekre­ta­riat MOA lub u nauczy­ciela prowadzącego.     Rekru­ta­cja: od 15 stycz­nia do 11 lutego 2020 roku. Pierw­sze zaję­cia już 12 lutego! Zaję­cia demon­stra­cyjne odbędą się 29 stycz­nia lub 5 lutego godzi­nie 12:30 w sali nr 109 – w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 1 w Nie­po­ło­mi­cach, przy ulicy Szkol­nej 3. Grupy wie­kowe, ter­miny...

Read More

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Posted by on 03 stycznia 2020

Co słychać na blogu Obserwatorium?

U nas dzień, w Sta­nach Zjed­no­czo­nych – noc. I jakoś to wszystko tak swoj­sko wygląda. Zie­mia jest duża, obraca się wokół wła­snej osi “dość wolno” i każ­dej doby, która trwa 24 godziny, mamy jeden wschód i jeden zachód Słońca. Nato­miast Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna to ma zupeł­nie “prze­chla­pane”. Okrąża Zie­mię w ciągu 90 minut. Nasza ziem­ska doba to bli­sko 16 okrą­żeń Sta­cji wokół “Błę­kit­nej Pla­nety” – 16 wscho­dów i zacho­dów Słońca. Szaleństwo! Ale to stwa­rza moż­li­wo­ści! I to jakie!...

Read More

Spojrzenie w styczniowe niebo 2020

Posted by on 02 stycznia 2020

Spojrzenie w styczniowe niebo 2020

Adam Micha­lec, sty­czeń 2020   Zima z początku adwentu, osiem­na­ście tygo­dni nie spo­cznie momentu Bez względu na przy­sło­wiową pogodę, powyż­sze przy­sło­wie, w tym roku, należy chyba rozu­mieć na opak, a cze­kają nas w tym mie­siącu zja­wi­ska okre­sowe i nie­spo­dzie­wane. Tych dru­gich, naj­cie­kaw­szych, zwią­za­nych naj­czę­ściej ze zmienną aktyw­no­ścią Słońca, nie można pre­cy­zyj­nie prze­wi­dzieć, ale odczu­wamy to cho­ciażby przez glo­balne zmiany, nie tylko kli­matu Ziemi. Nasza...

Read More

Rok 2020

Posted by on 31 grudnia 2019

Rok 2020

„Wszyst­kie nasze marze­nia mogą się speł­nić – jeśli mamy odwagę je realizować” Walt Disney         Niby banalne, ale coś w tym jest. Życzymy Wam zatem odwagi bo jeśli pan Disney ma rację to do speł­nie­nia marzeń od tego momentu jest już bar­dzo blisko!   Ekipa Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astronomicznego   PS Pamię­taj­cie o zwie­rzę­tach w Syl­we­stra! Swo­ich i okolicznych. Warto “odpu­ścić” sobie petardy i wystrzały! WSZYSTKIEGO...

Read More

Spojrzenie w niebo A.D. 2020

Posted by on 29 grudnia 2019

Spojrzenie w niebo A.D. 2020

Adam Micha­lec, gru­dzień 2019   Wnet, kolejny raz sta­niemy u progu Nowego prze­stęp­nego Roku, w któ­rym będziemy obser­wo­wać nie­bo­skłon, nie­za­leż­nie od wyda­rzeń na Ziemi, a tam wszystko będzie prze­bie­gało według splotu praw astro­no­mii z mate­ma­tyką i fizyką, a zna­nych ludz­ko­ści – lepiej lub gorzej – od wielu stu­leci. Cze­kają nas w 2020 roku, zja­wi­ska okre­sowe i nie­spo­dzie­wane. Tych dru­gich, czę­sto naj­cie­kaw­szych i wywo­łu­ją­cych u miesz­kań­ców Ziemi dreszcz emo­cji, czę­sto...

Read More

Dziewiąte Zimowe Warsztaty Astrofotografii

Posted by on 29 grudnia 2019

Dziewiąte Zimowe Warsztaty Astrofotografii

Pomimo chwi­lo­wego braku wła­snej sie­dziby, która jesz­cze przez rok będzie inten­syw­nie prze­bu­do­wy­wana, nie rezy­gnu­jemy z dorocz­nych warsz­ta­tów dla nauczy­cieli. Te naj­bliż­sze odbędą się w dniach od piątku 24 do ponie­działku 27 stycz­nia 2020 roku. Miej­scem warsz­ta­tów będzie nowo otwarty budy­nek Ośrodka Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej w przy­gra­nicz­nej miej­sco­wo­ści Ożenna, gmina Krempna, powiat Jasło, woje­wódz­two podkarpackie. Nie­stety tu już uczest­nicy będą musieli ponieść koszty noc­le­gów zależ­nie...

Read More

Wigilijna “pierwsza gwiazdka” 2019 roku

Posted by on 22 grudnia 2019

Wigilijna “pierwsza gwiazdka” 2019 roku

Tra­dy­cja bożo­na­ro­dze­niowa zasia­da­nia do wie­cze­rzy wigi­lij­nej wraz z poja­wie­niem się „pierw­szej gwiazdki na nie­bie” jest w naszej świa­do­mo­ści bar­dzo głę­boko zako­rze­niona. Z prak­tyką… bywa róż­nie, ale kto nie sły­szał o takim zwyczaju?! Jeśli ktoś z Was pamięta o tym pra­wi­dle, a przede wszyst­kim pie­lę­gnuje je we wła­snym domu, wie ile dobrych emo­cji potrafi ono uwolnić. Gorzej, gdy niebo w dniu Wigi­lii zasnute jest chmu­rami… wów­czas – trzeba zaufać nie wła­snym oczom, a nauce...

Read More

Życzenia świąteczne!

Posted by on 20 grudnia 2019

Życzenia świąteczne!

SZKODA Kiedy cho­inka, leśna dama, Włoży już swoje stroje, A w kuchni cia­sto pie­cze mama, Aż pach­nie na pokoje, Wszyst­kich ogar­nia podniecenie, Nas i sąsia­dów z bloku… Szkoda, że Boże Narodzenie Jest tylko raz do roku. A pod cho­inką dobry święty, Co ma bro­dzi­sko mleczne, Podarki składa i prezenty Dla dzieci, tych, co grzeczne. Dzieci radują się szalenie Wśród pisków i podskoków… Szkoda, że Boże Narodzenie Jest tylko raz do roku. A kiedy w końcu mama prosi Do stołu,...

Read More