SP9MOA

logo-SP9MOANie­po­ło­micki Klub Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym powstał w marcu 2014 roku z ini­cja­tywy nie­po­ło­mic­kiego śro­do­wi­ska krót­ko­fa­lar­skiego przy wspar­ciu dyrek­cji Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astronomicznego.

Wszystko zaczęło się od przy­go­to­wań do łącz­no­ści z Mię­dzy­na­ro­dową Sta­cją Kosmiczną w ramach pro­jektu edu­ka­cyj­nego Szkolny Kon­takt ARISS, do któ­rego wspól­nie z Obser­wa­to­rium lokalni krót­ko­fa­lowcy przy­go­to­wali tech­niczną część nie­zbęd­nego wnio­sku. Zwią­zały nas także wspólne poszu­ki­wa­nia dogod­nego miej­sca do prze­pro­wa­dze­nia łącz­no­ści ze Stacją.

Wtedy to naro­dził się pomysł zało­że­nia Klubu.
Naj­lep­szym miej­scem dla takiej ini­cja­tywy było wła­śnie Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach, w któ­rym gro­ma­dzi się mło­dzież o sze­ro­kich zainteresowaniach.
W marcu 2014 roku zało­ży­li­śmy sto­wa­rzy­sze­nie zwy­kłe pod nazwą Nie­po­ło­micki Klub Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym. Zało­ży­cie­lami zostali: Janek SP9BCH, Mariusz SP9HSQ, Andrzej SQ9MUP, Michał SQ9ZAY, Patryk SQ9OZG, Sła­wek SQ9SXP oraz nauczy­ciel Obser­wa­to­rium – Tymon.

 

Strona inter­ne­towa orga­ni­za­cji: Nie­po­ło­micki Klub Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA