Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

Zaćmienia Słońca i Księżyca w XXI wieku

Posted by on 16 lipca 2019

Zaćmienia Słońca i Księżyca w XXI wieku

  Dzi­siaj czyli 16 lipca 2019 roku czeka nas czę­ściowe zaćmie­nie Księ­życa. Moment to ide­alny na małą, zaćmie­niową statystykę.         Zaćmie­nia Księ­życa w XXI wieku Na Ziemi – łącz­nie – 143 zaćmie­nia, w tym: 85 całkowitych, 58 częściowych, 87 półcieniowych.   W Pol­sce – 92 zaćmie­nia w tym: 59 całkowitych, 33 częściowe. Z dzi­siej­szym – 16.07.2019 – będzie to już dzie­więt­na­ste zaćmie­nie w tym stuleciu. Następne cał­ko­wite zaćmie­nie Księ­życa nastąpi 16 maja 2022 roku.    ...

Read More

Elfy i sprajty czyli jednak poważna nauka

Posted by on 10 lipca 2019

Elfy i sprajty czyli jednak poważna nauka

Pomię­dzy 3–5 lipca 2019 roku w Insty­tu­cie Geo­fi­zyki PAN w War­sza­wie odbyła się Kon­fe­ren­cja “Pola Elek­tro­ma­gne­tyczne ULF/ELF na Ziemi i w Prze­strzeni Kosmicznej”. Kon­fe­ren­cja ta, należy do ciągu “Spo­tkań Biesz­czadz­kich”, któ­rych było już ponad 20, a doty­czyły podob­nej tema­tyki, upra­wia­nej od kil­ku­dzie­się­ciu lat, z któ­rej na czoło wybija się bada­nie Rezo­nan­sów Schu­manna. Od ponad dwóch dekad, zespół naukowy z Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego UJ i Kate­dry Elek­tro­niki AGH, pro­wa­dzi...

Read More

Dziewiąta, jubileuszowa Szkoła EAAE

Posted by on 08 lipca 2019

Dziewiąta, jubileuszowa Szkoła EAAE

Po nie­wiel­kich począt­ko­wych trud­no­ściach, wyni­kłych ze zmiany loka­li­za­cji wymu­szo­nej nie­go­to­wo­ścią ośrodka w Rado­cy­nie, nasza Let­nia Szkoła pol­skiego oddziału Euro­pej­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia do spraw Edu­ka­cji Astro­no­micz­nej ponow­nie wylą­do­wała w Górach Izerskich. Znaj­du­jące się tam schro­ni­sko Orle gwa­ran­tuje nie tylko roz­gwież­dżone, nie­ska­żone cywi­li­za­cją nocne niebo, ale też na miej­scu jest pra­cow­nia astro­no­miczną, zarzą­dzana przez Insty­tut Astro­no­mii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego....

Read More

Zaćmienie Słońca Chile 2019

Posted by on 04 lipca 2019

Zaćmienie Słońca Chile 2019

Pod­czas gdy w Pol­sce trwa gorące lato, zde­cy­do­wa­li­śmy się wyru­szyć na pół­kulę połu­dniową (gdzie trwa zima) w celu obser­wa­cji cał­ko­wi­tego zaćmie­nia Słońca. Jako bazę wybie­ramy mia­sto La Serena, jak więk­szość przy­by­wa­ją­cych tutaj na zaćmie­nie. Tutej­sza zima nie przy­po­mina naszej. W dzień jest od 15 do 20 stopni Cel­sju­sza, w nocy tem­pe­ra­tura spada do kilku stopni powy­żej zera. Obser­wa­cje pro­wa­dzimy z gór odda­lo­nych o 40km od La Sereny na pół­nocny wschód...

Read More

Spojrzenie w lipcowe niebo 2019

Posted by on 03 lipca 2019

Spojrzenie w lipcowe niebo 2019

Adam Micha­lec, lipiec 2019   Tego lata, w okre­sie urlo­pów i nie­zwy­kle wcze­śnie (19.VI. roz­da­nie świa­dectw) zaczy­na­ją­cych się tego­rocz­nych waka­cji, będziemy się sta­rać korzy­stać z dobro­dziejstw sło­necz­nego nieba. Rze­czy­wi­ście, jest to bowiem okres dłu­gich dni, a krót­kich nocy, które nie­zbyt sprzy­jają obser­wa­cjom astro­no­micz­nym. Tym nie mniej, wiele cie­ka­wych zja­wisk będziemy mogli zaob­ser­wo­wać na nie­bie w okre­sie lip­co­wych waka­cji, z któ­rych nie­wąt­pli­wie na spe­cjalne wyróż­nie­nie,...

Read More

Obserwacje zaćmienia Księżyca – zapraszamy!

Posted by on 02 lipca 2019

Obserwacje zaćmienia Księżyca – zapraszamy!

Ser­decz­nie zapra­szamy na wie­czorne obser­wa­cje czę­ścio­wego zaćmie­nia Księżyca. Cze­kamy na Was  w Nie­po­ło­mi­cach, 16 lipca 2019 roku (wto­rek), na tere­nie Kopca Grun­waldz­kiego przy ulicy Grunwaldzkiej. Zaczy­namy o godzi­nie 21:30.     W pla­nie: godz. 22:00 – „O co cho­dzi z tymi zaćmie­niami?” wykład dra Wal­de­mara Ogłozy godz. 23:00 – Pokaz nieba przy uży­ciu wskaź­ni­ków laserowych godz. 23:30 – „Wyobraź sobie… – teatrzyk cieni” czyli jaki Zie­mia ma kształt godz. 00:00 – „Tro­chę histo­rii” – czyli luźne roz­mowy...

Read More

Zajęcia w terenie

Posted by on 09 czerwca 2019

Zajęcia w terenie

8 czerwca 2019 roku pra­wie 50-oso­bową załogą zło­żoną z uczest­ni­ków zajęć astro­no­micz­nych, mul­ti­me­dial­nych i robo­tycz­nych, zasi­loną przez grupę „naszych” Rodzi­ców oraz trójkę nauczy­cieli MOA – wybra­li­śmy się na edu­ka­cyjną wycieczkę. Jej celem były: Cen­trum Nauki Leonardo da Vinci w Pod­zam­czu koło Chę­cin oraz Zamek Kró­lew­ski w Chęcinach.   Poranna zbiórka oraz wyjazd zapla­no­wany na godzinę 7 rano prze­bie­gły bar­dzo spraw­nie. Punk­tu­al­nie, w pełni zaję­tym auto­bu­sem, ruszy­li­śmy w stronę...

Read More

Na celowniku EC‑1 w Łodzi

Posted by on 04 czerwca 2019

Na celowniku EC‑1 w Łodzi

Poprzedni rok szkolny zamknęła wycieczka do cho­rzow­skiego Pla­ne­ta­rium. Zaś na zakoń­cze­nie obec­nego zapla­no­wa­li­śmy dwie wycieczki, pierw­sza z nich odbyła się w sobotę 1 czerwca 2019 roku. Zaje­cha­li­śmy tym razem do Łodzi, gdzie w tam­tej­szym kom­plek­sie EC- 1 działa pla­ne­ta­rium pod kie­run­kiem Pana Toma­sza Kisiela, absol­wenta Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego. Obej­rze­li­śmy tam seans będący uda­nym połą­cze­niem filmu o Panu Twar­dow­skim z kla­syczną opo­wie­ścią o tym, co aktu­al­nie można zoba­czyć...

Read More

Strażacki Dzień Dziecka w Staniątkach

Posted by on 03 czerwca 2019

Strażacki Dzień Dziecka w Staniątkach

W nie­dzielne popo­łu­dnie część ekipy naszego MOA brało udział w nie­co­dzien­nym wyda­rze­niu. Na tere­nie remizy stra­żac­kiej i w Domu Peł­nym Kul­tury w Sta­niąt­kach już po raz III zor­ga­ni­zo­wany został Stra­żacki Dzień Dziecka. W tym roku zosta­li­śmy popro­szeni o współ­two­rze­nie tego wydarzenia. Pogoda dopi­sała, więc tra­dy­cyj­nie zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy bez­pieczne pokazy tar­czy Słońca. Przy dwóch tele­sko­pach przez cały czas gości­li­śmy zarówno małych jak i dużych pasjo­na­tów obser­wa­cji astronomicznych....

Read More

Spojrzenie w czerwcowe niebo 2019

Posted by on 03 czerwca 2019

Spojrzenie w czerwcowe niebo 2019

Adam Micha­lec, czer­wiec 2019   Jak w czerwcu pogoda służy, nie tylko astro­nom oczka mruży Tak mówi przy­sło­wie odno­śnie aury, a ponadto to okres naj­krót­szych nocy oraz pięk­nych świ­tów i zmierz­chów, dogod­nych dla obser­wa­cji nieba i ostat­nich wio­sen­nych spa­ce­rów. Mamy zatem krót­kie cie­płe noce, które co prawda nie sprzy­jają obser­wa­cjom astro­no­micz­nym, ale są one tym cen­niej­sze dla praw­dzi­wych miło­śni­ków nieba. Tego­roczne astro­no­miczne Lato, roz­pocz­nie się popo­łu­dniową...

Read More