Wpisy w miesiącu: Kwiecień, 2021

Międzynarodowy Dzień Asteroidy

Zamieszczony przez w dniu 14 kwietnia 2021

Dzień, 30 czerwca, usta­no­wiony został na pamiątkę udo­ku­men­to­wa­nej kata­strofy obiektu kosmicz­nego w 1908 roku, nad tajgą na Sybe­rii, nad rzeką Pod­ka­mien­naja Tun­guzka. Ten dzień, ma głów­nie na celu pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści spo­łecz­nej, na temat ryzyka ude­rze­nia aste­ro­idy w Zie­mię. Na temat tego wyda­rze­nia tun­gu­skiego uka­zało się wiele prac nauko­wych i fan­ta­stycz­nych, nic więc dziw­nego, że wpły­nęła rów­nież obszerna praca doty­cząca tego pro­blemu, na Woje­wódzki Kon­kurs...

Czytaj dalej...

Nekrolog

Zamieszczony przez w dniu 09 kwietnia 2021

Ze smut­kiem infor­mu­jemy o śmierci Jerzego Kor­dy­lew­skiego, był synem naszego patrona, Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego. Rodzi­nie skła­damy wyrazy współczucia....

Czytaj dalej...

Wojewódzki konkurs na referat astronomiczny 2020/2021

Zamieszczony przez w dniu 08 kwietnia 2021

Wojewódzki konkurs na referat astronomiczny 2020/2021

Nie­po­ło­mice 2021-04-16 XXI Woje­wódzki Kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół śred­nich w roku szkol­nym 2020/2021 W dniu 16 kwiet­nia 2021 odbył się finał konkursu. Jury kon­kur­sowe zde­cy­do­wało o nastę­pu­ją­cej kolejności: Agata Polek, Mar­tyna Jacak – POSZUKIWANIE ŻYCIA WOKÓŁ UKŁADU ZAĆMIENIOWEGO HS0705+6700 Klara Świą­tek, Wik­tor Dzi­wota – OBSERWACJA PLANETOIDY 4 WESTA Marta Szulc –  CZY GROZI NAM SPOTKANIE Z ASTEROIDĄ? Bar­tosz Śla­dow­ski, Oskar Paj­dzik –  O! MAMY SŁOŃCE Karo­lina...

Czytaj dalej...

Wielkanoc 2021

Zamieszczony przez w dniu 03 kwietnia 2021

...

Czytaj dalej...