Posts made in kwiecień, 2021

Konkurs Plastyczny Międzygwiezdny Pył

Posted by on 29 kwietnia 2021

Konkurs Plastyczny Międzygwiezdny Pył

Pełen opis kon­kursu, regu­la­min oraz karta zgłoszenia.

Read More

Ogólnopolska Konferencja EduSky – 17.05.2021

Posted by on 29 kwietnia 2021

Ogólnopolska Konferencja EduSky – 17.05.2021

Ogól­no­pol­ska Konferencja EduSky Edu­ka­cja kosmiczna w naucza­niu przed­mio­tów przyrodniczych Hasło przewodnie: „Zain­spi­ro­wany nauczy­ciel – zaan­ga­żo­wany uczeń”   Data: 17.05.2021r. Godz. 14.40 – 18.30   Adre­saci szkolenia: Nauczy­ciele przed­mio­tów przy­rod­ni­czych ze szkoły pod­sta­wo­wej i ponadpodstawowej Czas trwa­nia: 5 godz. lekcyjnych For­muła spo­tka­nia: online Kie­row­nik formy: Jolanta Sulma Pro­gram: 14.40–14.50 Roz­po­czę­cie i przy­wi­ta­nie uczest­ni­ków konferencji  Tomasz Gur­gul – dyrek­tor Powia­to­wego Cen­trum...

Read More

Spojrzenie w majowe niebo 2021

Posted by on 29 kwietnia 2021

Spojrzenie w majowe niebo 2021

  „Bociek jest!  Wio­sna fest” To krót­kie przy­sło­wie, daje pewne złudne nadzieje demo­gra­fom, a nam wiąże się raczej z cie­płą sło­neczną pogodą, któ­rej jeste­śmy spra­gnieni po tej zimie. Życzmy  zatem sobie, nie tylko zapa­lo­nym obser­wa­to­rom, dużo bez­chmur­nego nieba, które przy coraz to krót­szych nocach – szy­kuje nam prze­różne cie­kawe nie­spo­dzianki. Słońce, aktu­al­nie o małej aktyw­no­ści magne­tycz­nej, przej­dzie 20 maja ze znaku Byka w znak Bliź­niąt. Nadal mozol­nie wznosi się...

Read More

Wydarzenia na niebie – maj 2021

Posted by on 29 kwietnia 2021

Wydarzenia na niebie – maj 2021

Maj to czas matur, które w tym roku będą wyjąt­kowe. Wio­sna wydaje się ocią­gać ze swym nadej­ściem, przez co pogoda nie zawsze sprzyja obser­wa­cjom. Zobaczmy, co na nie­bie w maju 2021. Mer­kury i Wenus będą widoczne na wie­czor­nym nie­bie, po zacho­dzie Słońca. Naj­lep­sze warunki do obser­wa­cji Mer­ku­rego będą w poło­wie mie­siąca. Mars widoczny jest na wie­czor­nym nie­bie tylko w pierw­szej czę­ści nocy, zaś Jowisz i Saturn poja­wią się na poran­nym nie­bie. Prze­loty Mię­dzy­na­ro­do­wej...

Read More

Międzynarodowy Dzień Asteroidy

Posted by on 14 kwietnia 2021

Dzień, 30 czerwca, usta­no­wiony został na pamiątkę udo­ku­men­to­wa­nej kata­strofy obiektu kosmicz­nego w 1908 roku, nad tajgą na Sybe­rii, nad rzeką Pod­ka­mien­naja Tun­guzka. Ten dzień, ma głów­nie na celu pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści spo­łecz­nej, na temat ryzyka ude­rze­nia aste­ro­idy w Zie­mię. Na temat tego wyda­rze­nia tun­gu­skiego uka­zało się wiele prac nauko­wych i fan­ta­stycz­nych, nic więc dziw­nego, że wpły­nęła rów­nież obszerna praca doty­cząca tego pro­blemu, na Woje­wódzki Kon­kurs...

Read More

Nekrolog

Posted by on 09 kwietnia 2021

Ze smut­kiem infor­mu­jemy o śmierci Jerzego Kor­dy­lew­skiego, był synem naszego patrona, Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego. Rodzi­nie skła­damy wyrazy współczucia.  

Read More

Wojewódzki konkurs na referat astronomiczny 2020/2021

Posted by on 08 kwietnia 2021

Wojewódzki konkurs na referat astronomiczny 2020/2021

Nie­po­ło­mice 2021-04-16 XXI Woje­wódzki Kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół śred­nich w roku szkol­nym 2020/2021 W dniu 16 kwiet­nia 2021 odbył się finał konkursu. Jury kon­kur­sowe zde­cy­do­wało o nastę­pu­ją­cej kolejności: Agata Polek, Mar­tyna Jacak – POSZUKIWANIE ŻYCIA WOKÓŁ UKŁADU ZAĆMIENIOWEGO HS0705+6700 Klara Świą­tek, Wik­tor Dzi­wota – OBSERWACJA PLANETOIDY 4 WESTA Marta Szulc –  CZY GROZI NAM SPOTKANIE Z ASTEROIDĄ? Bar­tosz Śla­dow­ski, Oskar Paj­dzik –  O! MAMY SŁOŃCE Karo­lina Bosak – ROK...

Read More

Wielkanoc 2021

Posted by on 03 kwietnia 2021

Read More