Posts made in czerwiec, 2024

Wydarzenia na niebie czerwiec 2024

Posted by on 03 czerwca 2024

Wydarzenia na niebie  czerwiec 2024

Czer­wiec to mie­siąc naj­krót­szych nocy oraz począ­tek astro­no­micz­nego lata. Nocne niebo nie jest zupeł­nie czarne co utrud­nia obser­wa­cje słabo świe­cą­cych obiek­tów. Nad ranem będziemy mieli oka­zję obser­wo­wać pla­nety Układu Sło­necz­nego: Marsa, Jowi­sza, Saturna, Urana i Nep­tuna choć do obser­wa­cji dwóch ostat­nich potrzebny będzie tele­skop. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) pojawi się na noc­nym nie­bie dopiero po 25 czerwca. Dokładne godziny prze­lo­tów na stro­nie: https://www.heavens-above.com/. 20 czerwca...

Read More