Weekend w MOA

Weekend w MOA

 

Wycho­dząc naprze­ciw Pań­stwa ocze­ki­wa­niom, roz­sze­rzamy naszą ofertę “Sobot­nich sean­sów w Pla­ne­ta­rium”. Zapra­szamy Was na “Week­end w MOA” – pół­to­ra­go­dzinne spo­tka­nie w Obser­wa­to­rium raz w mie­siącu w soboty i nie­dziele. Oprócz seansu w Pla­ne­ta­rium, zapra­szamy na obser­wa­cje Słońca przy uży­ciu spe­cja­li­stycz­nych tele­sko­pów sło­necz­nych (tylko przy bez­chmur­nym nie­bie), a także na zwie­dza­nie kopuły tele­skopu i sta­łych wystaw w Obserwatorium.

 

 

Do kogo
skie­ro­wana:
Oferta dla osób indy­wi­du­al­nych i rodzi­ców z dziećmi powy­żej 5 roku życia
Czas trwa­nia: ok. 90 minut
Ter­min
reali­za­cji:
9–10 marca 2024, 13–14 kwiet­nia 2024, 11–12 maja 2024, 8–9 czerwca 2024,
sobota: 12:00, 14:00, 16:00,
nie­dziela: 14:00, 16:00
Liczba
uczest­ni­ków:
mak­sy­mal­nie 30 osób
Koszt: W roku szkol­nym 2023/2024 zaję­cia są bezpłatne
Rezer­wa­cja: Obo­wią­zuje wcze­śniej­sza rezer­wa­cja poprzez for­mu­larz zgło­sze­niowy.  Zapisy od piątku (od godz. 10:00), na tydzień przed spotkaniem.
Należy wybrać odpo­wia­da­jącą Pań­stwu godzinę z tabeli i wypeł­nić formularz.
Na podany w for­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym adres e‑mail zosta­nie prze­słane pod­su­mo­wa­nie zgło­sze­nia, które jest jed­no­cze­śnie potwier­dze­niem rezerwacji.
Nie pro­wa­dzimy reje­stra­cji tele­fo­nicz­nej i e‑mailowej.
Tema­tyka zajęć: Aktu­alne niebo, obser­wa­cje Słońca, instru­menty obser­wa­cyjne, metody obser­wa­cji astronomicznych
Oferta
obej­muje:
  • Seans Pla­ne­ta­rium (ok. 40 min.)
  • Obser­wa­cje Słońca(ok. 30 min.) – uwa­run­ko­wane pogodą!!!
  • Zwie­dza­nie kopuły tele­skopu R‑C (ok. 20 min.)
  • Poga­danki astro­no­miczne (ok. 30 min) – (w razie niepogody)
Uwagi: Pomimo wszel­kich sta­rań z naszej strony, może się zda­rzyć koniecz­ność zamknię­cia obser­wa­to­rium w danym dniu. O zaist­nia­łej sytu­acji posta­ramy się poin­for­mo­wać Pań­stwa odpo­wied­nio wcze­śniej. Pro­szę pamię­tać, że nie zawsze jest to moż­liwe, dla­tego pro­simy spraw­dzać infor­ma­cje o dostęp­no­ści obser­wa­to­rium we wła­snym zakresie.

Pro­simy o zapo­zna­nie się z regu­la­mi­nem Planetarium.

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że na ul. Miko­łaja Koper­nika obo­wią­zuje ogra­ni­cze­nie tonażu, jak rów­nież nie ma par­kingu dla samo­cho­dów osobowych.

Autokary/ BUSy można zaparkować:

  • ul. Szkolna (przy Sta­dio­nie MKS PUSZCZA)