Posts made in czerwiec, 2017

Obserwatorium w RMF Classic – przez całe wakacje!

Posted by on 29 czerwca 2017

Obserwatorium  w RMF Classic – przez całe wakacje!

Z dumą przy­po­mi­namy, że od kilku lat w okre­sie waka­cyj­nym, dzięki uprzej­mo­ści radia RMF Clas­sic, gościmy na jego antenie. Adam Micha­lec i Grze­gorz Sęk przy­go­to­wali krót­kie opisy aktu­al­nej sytu­acji na ziem­skim nie­bie, w któ­rych pre­zen­tują bie­żące zja­wi­ska astro­no­miczne z nutką histo­rii – ziem­skiej oraz badań Kosmosu.   Zapra­szamy do radio­od­bior­ni­ków codzien­nie o godzi­nie 19:30, aż do 1 wrze­śnia. To naprawdę ciekawe!       Jeśli komuś nie uda się posłu­chać...

Read More

Wakacje! Zapraszamy!

Posted by on 27 czerwca 2017

Wakacje! Zapraszamy!

  Pod­czas waka­cji zapra­szamy do odwie­dze­nia Obser­wa­to­rium, w któ­rym przy­go­to­wa­li­śmy sze­reg atrak­cji astro­no­micz­nych i popularnonaukowych.         Oto co proponujemy:   SEANSE W PLANETARIUM – od 26 czerwca do 4 sierpnia od ponie­działku do piątku o godzi­nie 11:00 (pro­simy o punktualność!)   Seanse w lipcu: 12 lipca (środa) – Tro­pem czar­nych dziur 13 lipca (czwar­tek) – Galak­tyczne obłoki 14 lipca (pią­tek) – Aktu­alne niebo 17 lipca (ponie­dzia­łek) – Wędrówki...

Read More

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 – najmłodsi

Posted by on 23 czerwca 2017

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 – najmłodsi

Rok szkolny minął. Wielu z naszych uczniów wyje­dzie na waka­cje daleko od Nie­po­ło­mic. Podzi­wiać będą różne wspa­niałe miej­sca i obiekty. Nam jed­nak obie­cali spo­glą­dać rów­nież w niebo, gdzie­kol­wiek będą. Fan­ta­styczni ucznio­wie o kre­atyw­nych pomy­słach i dużym pro­fe­sjo­na­li­zmie. Dzię­ku­jemy za wspól­nie spę­dzony czas i zapra­szamy po wakacjach. Życzymy pogod­nego nieba! Monika Maślaniec...

Read More

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Posted by on 22 czerwca 2017

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Jakiś czas temu do Obser­wa­to­rium tra­fiły zestawy edu­ka­cyjne przy­go­to­wane przez Cen­trum Nauki Koper­nik oraz firmę Boeing. Świetna sprawa! Dzięki walizce o nazwie “Kon­struk­to­rzy Marzeń” na naszych zaję­ciach wkra­czamy w nowy świat eks­pe­ry­men­tów, które z kolei wpro­wa­dzają nas w zagad­nie­nia aero­dy­na­miki. I nie tylko! Zer­k­nij­cie czym się już zajmowaliśmy.

Read More

Dzień Dziecka z Nauką” – za nami

Posted by on 04 czerwca 2017

“Dzień Dziecka z Nauką” – za nami

Choć kilka dni wcze­śniej niebo nad Nie­po­ło­mi­cami było zde­cy­do­wa­nie desz­czowe, to 28 maja pogoda dopi­sy­wała od samego początku. Jak się póź­niej oka­zało, była to świetna zachęta dla całych rodzin, które tłum­nie przy­były do parku miej­skiego. Można tutaj było wziąć udział w Dniu Dziecka z Nauką i w pełni czer­pać z boga­tej oferty atrak­cji nauko­wych i tech­nicz­nych, prze­wa­żały eks­pe­ry­menty na wesoło. Wspól­nie z mło­dymi naukow­cami z Klubu Mło­dego Odkrywcy Nuc­leus z Kra­kowa bada­li­śmy ...

Read More

Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017 – gimnazja – FINAŁ

Posted by on 02 czerwca 2017

Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017 – gimnazja – FINAŁ

Zakoń­czy­li­śmy kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół gimnazjalnych. 2 czerwca 2017 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym odbyło  się Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautyczne.       Oto zwy­cięzcy Konkursu:   I miej­sce – Prze­my­sław Kowa­lik – Publiczne Gim­na­zjum w Łabowej II miej­sce – Łukasz Świ­gut – Publiczne Gim­na­zjum w Łabowej III miej­sce – Ange­lika Wrzęp­ska – Publiczne Gim­na­zjum w Zaborowie IV miej­sce – Klara Świą­tek –...

Read More