Najczęstsze pytania

4 marca 2019 roku

W związku z pla­no­waną roz­bu­dową Pla­cówki, a tym samym zmianą jej funk­cjo­no­wa­nia – część poda­nych odpo­wie­dzi stała się nieaktualna.
Opra­co­wu­jemy nowy zestaw pytań i odpo­wie­dzi, który przed­sta­wimy w naj­bliż­szej przyszłości.

Szcze­gó­łowe informacje


 

Pre­zen­tu­jemy naj­czę­ściej kie­ro­wane do nas pyta­nia, które doty­czą oferty edu­ka­cyj­nej Obserwatorium.

Gdyby jed­nak nie zna­leźli Pań­stwo roz­wią­za­nia swo­ich wąt­pli­wo­ści, uprzej­mie pro­simy o kon­takt z sekre­ta­ria­tem (w spra­wach orga­ni­za­cyj­nych) lub nauczy­cie­lem (w spra­wach doty­czą­cych szcze­gó­łów pro­wa­dzo­nych zajęć edu­ka­cyj­nych dla dzieci i młodzieży).

 

Jaką ofertą dysponujecie dla szkół i przedszkoli?

Dla przed­szkoli, szkół pod­sta­wo­wych i szkół ponad­gim­na­zjal­nych ofe­ru­jemy m.in. pre­lek­cje astro­no­miczne połą­czone z sean­sem w Pla­ne­ta­rium, Pik­niki pod Gwiaz­dami, Gwiezdną Przy­godę. Pro­simy o zapo­zna­nie się z zakładką strony pt. “Oferta edukacyjna”.

Jak długo trwa szkolna prelekcja z seansem w Planetarium?

W zależ­no­ści od wieku naszych Słu­cha­czy. Grupy przed­szkolne – do 1 godziny zega­ro­wej, grupy szkolne – 1,5 godziny zega­ro­wej + 30 minut poświę­cone na obser­wa­cje tele­sko­powe nieba (gdy pogoda na to pozwala!).

Z czego składa się prelekcja astronomiczna?

Pre­lek­cja to rodzaj wykładu i pre­zen­ta­cji, na którą składa się: pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dialna, pro­jek­cja fil­mów, demon­stra­cja modeli obiek­tów astro­no­micz­nych i zja­wisk fizycz­nych oraz tele­sko­powe obser­wa­cje nieba – gdy pogoda na to pozwala.

Ile kosztuje wstęp do Obserwatorium?

Pro­simy o zapo­zna­nie się z cen­ni­kiem.

Ile osób możecie przyjąć jednorazowo na prelekcję i seans?

50 osób łącz­nie z opieką.

Czy za prelekcję lub prelekcję z seansem w Planetarium można płacić przelewem?

Tak. Pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny: (12) 281–15–61.

Czy możliwa jest organizacja prelekcji w soboty?

Tak. Sobot­nie pre­lek­cje roz­po­czy­nają się o godzi­nie 9:00. Spo­tka­nia te nie odby­wają się regu­lar­nie, pro­simy zatem o wcze­śniej­sze uzgod­nie­nie terminu.

Czy organizujecie prelekcje wyjazdowe do szkół i przedszkoli?

Tak, po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu ter­minu i warunków.

Zniżki dla uczniów szkół z terenu gminy Niepołomice.

Dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych z obszaru gminy Nie­po­ło­mice za pre­lek­cje z sean­sem w Pla­ne­ta­rium prze­wi­dzie­li­śmy nastę­pu­jące zniżki:
przed­szko­laki: 3 złote od dziecka,
ucznio­wie pozo­sta­łych typów szkół:  5 złotych.
Opie­ku­no­wie dzieci i mło­dzieży: bezpłatnie.

Kto prowadzi prelekcje szkolne oraz seanse w Planetarium?

Wykwa­li­fi­ko­wana i stale pod­no­sząca swoją wie­dzę oraz umie­jęt­no­ści kadra nauczy­cieli (astro­no­mów) zatrud­nio­nych w Obserwatorium.

 

Czy można zorganizować w Obserwatorium prelekcje cykliczne dla szkoły, na przykład jeden raz w miesiącu?

Tak, po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu warun­ków i terminu.

Czy prowadzicie prelekcje i pokazy w języku angielskim?

Tak, po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu ter­minu takiej prelekcji.

Jak zamówić prelekcję astronomiczną?

Spo­soby komu­ni­ka­cji z Obser­wa­to­rium podane są w zakładce Kon­takt. Jako naj­lep­sze roz­wią­za­nie pro­po­nu­jemy roz­mowę tele­fo­niczną, w cza­sie któ­rej naj­szyb­ciej odpo­wiemy na wszel­kie pytania.

Czy prowadzicie inne zajęcia, poza prelekcją i seansem w Planetarium, przewidziane dla najmłodszych dzieci?

Dla przed­szko­la­ków oraz dzieci z klas 0‑III, w gru­pach zor­ga­ni­zo­wa­nych, pole­camy „Gwiezdną przy­godę w MOA. Zaję­cia odby­wają się od ponie­działku do piątku o godzi­nie 9:00. Nie­zbędne jest wcze­śniej­sze zare­zer­wo­wa­nie terminu.

Czy można zorganizować w Obserwatorium imprezę okolicznościową (urodziny, imieniny) dla dziecka?

Tak, pro­po­nu­jemy imprezę edu­ka­cyjną pod tytu­łem „Astro­no­miczne Uro­dziny”.

W jakich terminach organizujecie „Pikniki pod Gwiazdami”?

Pik­niki pod Gwiaz­dami” orga­ni­zu­jemy w dniach od ponie­działku do środy. Zaję­cia roz­po­czy­nają się o godzi­nie 18:00.

Czy i kiedy można przyjść z dzieckiem na seans w Planetarium (indywidualnie)?

Zapra­szamy w soboty o godzi­nie 11:00. Pro­simy jed­nak o śle­dze­nie naszej strony inter­ne­to­wej gdyż nie­kiedy z róż­nych przy­czyn seans może się nie odbyć. Infor­ma­cja o takiej sytu­acji zosta­nie przez nas zamiesz­czona z naj­szyb­ciej jak to możliwe.

Czy organizujecie specjalne seanse w Planetarium dla dwojga lub małej rodzinnej grupy?

Tak, po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu warun­ków i terminu.

W jakie dni odbywają się wieczorne pokazy nieba dla osób indywidualnych?

Zapra­szamy we czwartki w godzi­nach od 20:00 do 23:00. Pro­simy jed­nak o wcze­śniej­szy kon­takt tele­fo­niczny, naj­le­piej w dniu poka­zów, w celu potwier­dze­nia sprzy­ja­ją­cych warun­ków pogo­do­wych do pro­wa­dze­nia obserwacji.

Czy posiadacie ofertę edukacyjną dla osób niewidomych i niedowidzących?

Jesz­cze nie, ale trwają przy­go­to­wa­nia do roz­po­czę­cia takich spotkań.

Czy posiadacie podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich?

Nie­stety nie, ale poru­sza­nie się na wózku po tere­nie Obser­wa­to­rium w więk­szo­ści miejsc jest możliwe.

Czy osoba niepełnosprawna fizycznie może skorzystać z teleskopowych obserwacji nieba?

Jak naj­bar­dziej przy czym korzy­sta ona z tele­sko­pów prze­no­śnych. Dostęp do kopuły Obser­wa­to­rium, ze względu na spe­cy­fikę miej­sca, jest bar­dzo utrudniony.

Czy posiadacie ofertę dla osób z upośledzeniem umysłowym?

Tak. Pro­simy o wcze­śniej­szą infor­ma­cję o pla­no­wa­nym przyjeździe.

Jak dojechać do Obserwatorium?

Mapa loka­li­za­cji Obser­wa­to­rium znaj­duje się w zakładce Kon­takt.
Z Kra­kowa do Nie­po­ło­mic można doje­chać środ­kami trans­portu publicznego:
busy – linie: Mat-Bus oraz Trans-Bus,
auto­busy Miej­skiego Przed­się­bior­stwa Komu­ni­ka­cyj­nego – linie numer 231 oraz 301.