Najczęstsze pytania

Pre­zen­tu­jemy naj­czę­ściej kie­ro­wane do nas pyta­nia, które doty­czą oferty edu­ka­cyj­nej Obserwatorium.

Gdyby jed­nak nie zna­leźli Pań­stwo roz­wią­za­nia swo­ich wąt­pli­wo­ści, uprzej­mie pro­simy o kon­takt z sekre­ta­ria­tem (w spra­wach orga­ni­za­cyj­nych) lub nauczy­cie­lem (w spra­wach doty­czą­cych szcze­gó­łów pro­wa­dzo­nych zajęć edu­ka­cyj­nych dla dzieci i młodzieży).