Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

Kosmos w szkole, szkoła w Kosmosie

Posted by on 21 listopada 2019

Kosmos w szkole, szkoła w Kosmosie

Przed­się­wzię­cie zaczęło się w roku 2014 od jed­no­dnio­wych warsz­ta­tów, aby w roku 2019 dobić się sta­tusu peł­no­krwi­stej dwu­dnio­wej kon­fe­ren­cji. Widocz­nie tra­fiono z tema­tem i formą prze­kazu do nauczy­cieli z całej Pol­ski, bowiem w tego­rocz­nym spo­tka­niu wzięło udział nie­mal 100 osób, w tym Wiola Ogłoza, Tymon Kret­sch­mer i Grze­gorz Sęk z naszego Obserwatorium. Tema­tem prze­wod­nim Kon­fe­ren­cji był Księ­życ i pod jego zna­kiem odbył się pierw­szy z wykła­dów. Dr Piotr Witek z Cen­trum...

Read More

Dzisiejsze spojrzenie na Merkurego

Posted by on 11 listopada 2019

Dzisiejsze spojrzenie na Merkurego

Adam Micha­lec, 11 listo­pada 2019   Obser­wu­jąc tego­roczny nie­bo­skłon, nie­za­leż­nie od róż­nych wyda­rzeń na Ziemi, wszystko prze­bie­gało według har­mo­nii kla­sycz­nych praw astro­no­mii, mate­ma­tyki i fizyki, zna­nych ludz­ko­ści – lepiej lub gorzej – od wielu stuleci. Zja­wi­sko, które nas szcze­gól­nie inte­re­so­wało w tym roku – sta­no­wiąc rekom­pen­satę za nie­cie­kawe tego­roczne zaćmie­nia – to dzi­siej­sze tj. 11 listo­pada – przej­ście (tran­zyt) Mer­ku­rego przed tar­czą Słońca. W Nie­po­ło­mi­cach – mię­dzy...

Read More

Sobotnie seanse w planetarium przenośnym – ZAPOWIEDŹ

Posted by on 07 listopada 2019

Sobotnie seanse w planetarium przenośnym – ZAPOWIEDŹ

Z pew­no­ścią wie­cie, że Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach zmie­nia się z dnia na dzień. Rosną w oczach ściany naszej nowej sie­dziby, któ­rej z nie­cier­pli­wo­ścią oczekujemy. Ta sytu­acja zmu­sza nas do nieco innych dzia­łań, niż te, do któ­rych przy­zwy­cza­ili­śmy Was przez wszyst­kie ubie­głe lata. Na przy­kład sobot­nie seanse w muro­wa­nym Pla­ne­ta­rium – z powodu, że znaj­duje się ono w obrę­bie wiel­kiego placu budowy – musie­li­śmy zawiesić. Taki stan potrwa jesz­cze przez jakiś czas…...

Read More

Galaktyka kobiet

Posted by on 07 listopada 2019

Galaktyka kobiet

Speł­nia­jąc prośbę – nie jest to chyba nad­uży­cie – zaprzy­jaź­nio­nego z nami Euro­pej­skiego Biura Edu­ka­cji Kosmicz­nej ESERO, któ­rego koor­dy­na­to­rem jest Cen­trum Nauki Koper­nik w War­sza­wie, prze­ka­zu­jemy zapro­sze­nie na spo­tka­nie pod nazwą “Galak­tyka Kobiet”.     Astro­fi­zyczka, robo­tyczka, budow­czyni sate­li­tów, pro­gra­mistka gier, pro­ject mana­gerka z sek­tora kosmicz­nego i zdo­byw­czyni naj­wyż­szych szczy­tów świata. 6 nie­zwy­kłych naukow­czyń czeka, by opo­wie­dzieć uczen­ni­com szkół śred­nich...

Read More

Spojrzenie w listopadowe niebo 2019

Posted by on 07 listopada 2019

Spojrzenie w listopadowe niebo 2019

Adam Micha­lec, listo­pad 2019   W nad­cho­dzące mgli­ste i chłodne dni, można tu zacy­to­wać nastę­pu­jące przysłowie: Gdy w listo­pa­dzie liść na szczy­tach drzew trzyma – to w maju na nowe liście spad­nie jesz­cze zima   Jeśli zatem uzbro­imy się w cier­pli­wość, to za pół roku okaże się na ile jest ono praw­dziwe. Mimo jesien­nego zachmu­rze­nia, inte­re­so­wać nas będzie przede wszyst­kim Słońce, które jak zwy­kle nie próż­nuje. Jego dekli­na­cja sys­te­ma­tycz­nie maleje, a w związku...

Read More

Mars na celowniku

Posted by on 07 listopada 2019

Mars na celowniku

We czwar­tek, 18 paź­dzier­nika, w budynku Wydziału Fizyki, Astro­no­mii i Infor­ma­tyki Sto­so­wa­nej UJ odbyło się Pierw­sze Ogól­no­pol­skie Semi­na­rium Marsjańskie. W pro­gra­mie zna­la­zły się takie tematy, jak bada­nie para­me­trów orbi­tal­nych Marsa i wła­sno­ści glo­bal­nych pla­nety i jej oto­cze­nia. Obra­dom, które toczyły się w języku angiel­skim, towa­rzy­szyła sesja pla­ka­towa, w trak­cie któ­rej bada­cze szcze­gó­łowo obja­śniali metody i wyniki swo­ich docie­kań. Oczy­wi­ście nie wysy­łali oni prób­ni­ków ani też...

Read More

Wspomnienie działalności Kazimierza Kordylewskiego

Posted by on 07 listopada 2019

Wspomnienie działalności Kazimierza Kordylewskiego

W sobotę, 12 paź­dzier­nika, w Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym Kró­lo­wej Jadwigi odbyło się Semi­na­rium poświę­cone dzia­łal­no­ści Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego. W domu Bog­dana Wszołka spo­tkali się dawni stu­denci i wycho­wan­ko­wie Pana Docenta w oso­bach Jerzego Kre­inera, Jerzego Machal­skiego, Adama Michalca i Grze­go­rza Sęka, przy­byli także jego syn Leszek, wnuk Marek i kil­koro dal­szych krew­nych. Z naszego obser­wa­to­rium oprócz A. Michalca i G. Sęka byli obecni jesz­cze Pań­stwo Monika i Łukasz Maślań­co­wie z dwójką...

Read More

Wydarzenia na niebie – listopad 2019

Posted by on 01 listopada 2019

Wydarzenia na niebie – listopad 2019

Nie­wąt­pli­wie naj­waż­niej­szym wyda­rze­niem astro­no­micz­nym na listo­pa­do­wym nie­bie będzie tran­zyt Mer­ku­rego. 11 listo­pada 2019, Mer­kury – naj­mniej­sza pla­neta Układu Sło­necz­nego będzie prze­miesz­czała się na tle tar­czy sło­necz­nej. Nie­stety niska pozy­cja Słońca na nie­bie powo­duje, że w Pol­sce będzie widoczny tylko począ­tek zjawiska. W listo­pa­dzie koń­czy się też sezon obser­wa­cyjny Jowi­sza i Saturna, ale za to zaczyna się okres widocz­no­ści Marsa i Mer­ku­rego przed wscho­dem Słońca. Do 12...

Read More

Przejście Merkurego przed tarczą Słońca – OBSERWACJE

Posted by on 31 października 2019

Przejście Merkurego przed tarczą Słońca – OBSERWACJE

11 listo­pada 2019 roku czeka nas naprawdę wyjąt­kowe zja­wi­sko astro­no­miczne. Będzie nim przej­ście pla­nety Mer­kury przed tar­czą Słońca. Takie przej­ścia, zwane fachowo tran­zy­tami, nie zda­rzają się czę­sto, a dodat­kowo – tylko dwie pla­nety Układu Sło­necz­nego mogą nam zafun­do­wać ten spek­takl. Są nimi Mer­kury i Wenus, czyli te które krążą wewnątrz orbity Ziemi. Nasza pla­neta jest trze­cią w kolej­no­ści od Słońca, zatem pierw­sze dwie – okrą­żają Słońce w obsza­rze pomię­dzy nim, a Zie­mią. Taki układ powo­duje,...

Read More

Wojewódzki konkurs na referat 2019/2020 – szkoły średnie

Posted by on 23 października 2019

Wojewódzki konkurs na referat 2019/2020 – szkoły średnie

XX Woje­wódzki Kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki oraz Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautyczne Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach oraz Uni­wer­sy­tet Peda­go­giczny w Kra­ko­wie roz­pi­sują w roku szkol­nym 2019/2020 Kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych woje­wódz­twa mało­pol­skiego oraz orga­ni­zuje Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tyczne dla...

Read More