Rada Rodziców

Rada Rodzi­ców dzia­ła­jąca przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Niepołomicach

Prze­wod­ni­czący – Dorota Pizur

Konto dla wpłat za zaję­cia edukacyjne:

Bank Spół­dziel­czy w Wieliczce
09 8619 0006 0011 0200 8774 0001