Astronomiczna liryka” – IV konkurs poetycki o tematyce astronomicznej 

Posted by on 13 lutego 2024

„Astronomiczna liryka” – IV konkurs poetycki o tematyce astronomicznej 

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach ogła­sza już po raz czwarty kon­kurs na wiersz o tema­tyce astro­no­micz­nej. Jest on skie­ro­wany do dzieci (od 10 lat), mło­dzieży, doro­słych i senio­rów  z terenu całej Polski.

Szcze­gólną uwagę będziemy zwra­cać na war­tość mery­to­ryczną i arty­styczną nade­sła­nych wierszy.

Na prace cze­kamy do 17 marca 2024r. Należy je wysłać  na adres mailowy:  katarzyna@moa.edu.pl

Wyniki ogło­simy 3 kwiet­nia 2024r. poprzez naszą stronę internetową.

Naj­pięk­niej­sze dzieła lite­rac­kie zostaną nagrodzone.

Infor­ma­cje szcze­gó­łowe – REGULAMIN KONKURSU