Posts made in styczeń, 2021

Ferie zimowe już za nami!

Posted by on 23 stycznia 2021

Ferie zimowe już za nami!

Pod­czas zajęć on-line w Klu­bie Mło­dego Odkrywcy prze­pro­wa­dzi­li­śmy wiele cie­ka­wych eks­pe­ry­men­tów. A jeśli eks­pe­ry­ment, to cie­ka­wość, pyta­nia i poszu­ki­wa­nie naj­lep­szych roz­wią­zań naszych aktu­al­nych problemów. I tak budo­wa­li­śmy rakiety kosmiczne, wul­kany, odby­li­śmy także „spa­cer po linie” i wyprawę na Księżyc. O tym, kto przy­czy­nił się do roz­woju nauki, sztuki i kul­tury opo­wia­da­li­śmy na spo­tka­niach z boha­te­rami wszech cza­sów. Wielu boha­te­rów to zwy­kli ludzie, tacy jak my....

Read More

NAEC – Krajowy Koordynator Edukacji Astronomicznej

Posted by on 23 stycznia 2021

NAEC – Krajowy Koordynator Edukacji Astronomicznej

Miło nam poin­for­mo­wać, że nasz nauczy­ciel – Monika Maśla­niec została jed­nym z Kra­jo­wych Koor­dy­na­to­rów Edu­ka­cji Astro­no­micz­nej w Pol­sce (NAEC). W 2020 roku Mię­dzy­na­ro­dowa Unia Astro­no­miczna (Inter­na­tio­nal Astro­no­mi­cal Union, IAU) otwo­rzyła nową komórkę orga­ni­za­cyjną o nazwie Biuro Edu­ka­cji Astro­no­micz­nej (Office of Astro­nomy for Edu­ca­tion, OAE, https://www.haus-der-astronomie.de/OAE). Do celów OAE nale­żeć będzie wspie­ra­nie aktu­al­nych dzia­łań w zakre­sie edu­ka­cji astro­no­micz­nej i ana­liza spo­so­bów...

Read More

Spojrzenie w styczniowe niebo 2021

Posted by on 02 stycznia 2021

Spojrzenie w styczniowe niebo 2021

Adam Micha­lec Gdy w stycz­niu wil­gotno i mgli­sto, to wio­sna mokra i w lecie dżdżysto Bez względu na przy­sło­wiową pogodę, w tym pan­de­micz­nym cza­sie, lepiej gdyby było na opak, bowiem cze­kają nas w tym mie­siącu na nie­bie i Ziemi zja­wi­ska okre­sowe i nie­spo­dzie­wane. Tych dru­gich, naj­cie­kaw­szych, zwią­za­nych naj­czę­ściej ze zmienną aktyw­no­ścią Słońca, nie można pre­cy­zyj­nie prze­wi­dzieć, ale odczu­wamy to przez glo­balne zmiany, nie tylko z resztą klimatu....

Read More