Obserwatorium finalistą ważnego konkursu!

Posted by on 09 stycznia 2019

Obserwatorium finalistą ważnego konkursu!

7 stycz­nia 2019 roku w War­sza­wie ogło­szono wyniki 14. edy­cji kon­kursu POPULARYZATOR NAUKI orga­ni­zo­wa­nego przez por­tal NAUKAPOLSCE Pol­skiej Agen­cji Pra­so­wej oraz Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyższego.

W kon­kur­sie prze­pro­wa­dzo­nym po raz pierw­szy w 2005 roku, spo­ty­kają się dorocz­nie osoby i insty­tu­cje zaj­mu­jące się w Pol­sce sze­roko pojętą popu­la­ry­za­cją nauki. Naj­śwież­sza odsłona kon­kursu zgro­ma­dziła 140 kan­dy­da­tów, co jak pod­kre­ślają orga­ni­za­to­rzy – jest wyni­kiem rekordowym.

Pre­ten­denci do tytułu Popu­la­ry­za­tor Nauki 2018 zgła­szali się lub mogli być zgła­szani w pię­ciu odręb­nych kate­go­riach – nauko­wiec, ani­ma­tor, zespół, insty­tu­cja oraz media – z któ­rych Jury kon­kursu, w pierw­szym jego eta­pie, wyło­niło ści­słą grupę fina­li­stów. Skła­dała się ona z 22 kan­dy­da­tów.

 

Ocze­ki­wa­nie na roz­po­czę­cie gali fina­ło­wej 14. edy­cji kon­kursu POPULARYZATOR NAUKI

 

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach po raz pierw­szy przy­stą­piło do tego pre­sti­żo­wego kon­kursu znaj­du­jąc się od razu w gro­nie fina­li­stów. Doro­bek popu­la­ry­za­cyjny Obser­wa­to­rium w zakre­sie astro­no­mii i nauk przy­rod­ni­czych, osią­gnięty w prze­ciągu bli­sko 55 lat na róż­nych eta­pach dzia­łal­no­ści i sta­tusu Pla­cówki, ale zawsze zwią­zany z popu­la­ry­za­cją astro­no­mii – oce­niano w kate­go­rii INSTYTUCJA.
W gru­pie tej, poza Obser­wa­to­rium, zna­la­zło się jesz­cze 13 kan­dy­da­tów o bar­dzo sil­nej pozy­cji w świe­cie popu­la­ry­za­cji nauki. Należą do nich mię­dzy innymi: Aka­de­mia Mło­dych Odkryw­ców, Khan Aca­demy, Aka­de­mia Mło­dych Uczo­nych PAN, Sta­cja Badaw­cza Insty­tutu Nenc­kiego PAN.

W finale kon­kursu, a tym samym pod­czas fina­ło­wej gali w Cen­trum Nauki Koper­nik w War­sza­wie, Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach spo­tkało się z dwiema dużymi orga­ni­za­cjami. Pierw­szą z nich – zwy­cię­ską – (bar­dzo Wam gra­tu­lu­jemy!) było Cen­trum Nowo­cze­sno­ści Młyn Wie­dzy w Toru­niu, drugą zaś – Sto­wa­rzy­sze­nie „Rzecz­nicy Nauki” z sie­dzibą w War­sza­wie (także wiel­kie gratulacje!).

 

Gala trwa, pre­zen­ta­cja fina­li­stów w kate­go­rii INSTYTUCJA

 

Lau­re­aci i fina­li­ści kon­kursu POPULARYZATOR NAUKI 2018. Fot. PAP/Paweł Wer­nicki. Źró­dło: http://naukawpolsce.pap.pl

 

Lau­re­aci i fina­li­ści kon­kursu POPULARYZATOR NAUKI 2018. Trze­cia osoba od lewej, pierw­szy rząd – dyrek­tor Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego – Domi­nik Pasternak

 

****

Można by powie­dzieć, że tym razem się nie udało… [tym razem – bo z pew­no­ścią sta­niemy ponow­nie do rywa­li­za­cji z naj­lep­szymi popu­la­ry­za­to­rami w przy­szłym roku].
Owszem – nie udało się zdo­być naj­wyż­szego kon­kur­so­wego wyróż­nie­nia, ale dla naszego malut­kiego prze­cież Obser­wa­to­rium – zna­le­zie­nie się w finale reno­mo­wa­nego, ogól­no­kra­jo­wego kon­kursu, w nie­zwy­kle wąskim gro­nie zna­mie­ni­tych insty­tu­cji jest bez wąt­pie­nia zwy­cię­stwem i ogromną nobi­li­ta­cją.

Cie­szymy się i jeste­śmy dumni, a jed­no­cze­śnie bar­dzo zmo­ty­wo­wani do dal­szych sta­rań o to, aby mię­dzy innymi Wam, dro­dzy Czy­tel­nicy, nadal inten­syw­nie opo­wia­dać o „świe­ci­dłach niebieskich”.

 

Dowód naszego wyróżnienia!

 

 

I na koniec – krótki mate­riał filmowy…

****

 

Dzię­ku­jemy Orga­ni­za­to­rom kon­kursu, Juro­rom i Kapi­tule kon­kur­so­wej, a także Lau­re­atom i Fina­li­stom, któ­rym szcze­rze gratulujemy!
Do zoba­cze­nia w przy­szłym roku, a co waż­niej­sze – mamy nadzieję, że będziemy się spo­ty­kać przy oka­zji wielu imprez i dzia­łań popu­la­ry­zu­ją­cych wie­dzę i naukę.

 

Tymon Kret­sch­mer