Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

Wycieczka dla najmłodszych uczniów MOA

Posted by on 26 kwietnia 2023

Wycieczka dla najmłodszych uczniów MOA

W dniu 20.04.2023 r. odbyła się wycieczka dla naj­młod­szych uczniów Obserwatorium. Z samego rana wyru­szy­li­śmy do Gli­wic, gdzie odwie­dzi­li­śmy muzeum świa­tła i kolo­rów- Fun­zeum. W tym wyjąt­ko­wym miej­scu dzieci dowie­działy się, jak można roz­dzie­lić świa­tło białe na barwy skła­dowe. Następ­nie prze­miesz­cza­li­śmy się pomię­dzy kolo­ro­wymi poko­jami, w któ­rych można było wyko­ny­wać fan­ta­styczne foto­gra­fie. Mno­gość luster, świa­teł, kolo­rów i cie­ka­wych rekwi­zy­tów powo­do­wała, że czu­li­śmy się, jak­by­śmy byli...

Read More

Kazimierz Michalski 1937–2023

Posted by on 24 kwietnia 2023

Kazimierz Michalski  1937–2023

Z głę­bo­kim żalem żegnamy Pana Kazi­mie­rza Michal­skiego, nauczy­ciela zajęć spor­to­wych – tre­nera dru­żyn Koszy­kówki MOA, które pro­wa­dził w latach 1990–2004.

Rodzi­nie i bli­skim prze­ka­zu­jemy wyrazy współczucie.

Read More

Letnia Szkoła EAAE 1–8 lipca 2023

Posted by on 11 kwietnia 2023

Letnia Szkoła EAAE 1–8 lipca 2023

W imie­niu kie­row­nic­twa pol­skiego oddziału Euro­pej­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia do spraw Edu­ka­cji Astro­no­micz­nej (EAAE) mam przy­jem­ność zapo­wie­dzieć, że XIII Let­nia Szkoła dla nauczy­cieli i stu­den­tów odbę­dzie się w ter­mi­nie od soboty 1 lipca do soboty 8 lipca 2023 roku. Zaję­cia będą się odby­wały w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym imie­nia Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Nie­po­ło­mi­cach. Do dys­po­zy­cji uczest­ni­ków będzie bogaty wybór sprzętu obser­wa­cyj­nego, w tym tele­skop RC 400 mm...

Read More

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2023

Posted by on 05 kwietnia 2023

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2023

“Kwie­cień, co desz­czem rosi,  wiele owo­ców przynosi”     To przy­sło­wie pasuje dosłow­nie jak ulał, do aktu­al­nej sytu­acji pogo­do­wej, ale wyraża przy oka­zji naszą nadzieję, na praw­dziwą wio­senną i sło­neczną aurę. Tęsk­nimy bar­dzo za takimi dniami, które powinny nam wyna­gro­dzić tego­roczne pochmurne i śnieżne dni zimowe. Dla­tego ogrom­nie pocie­sza­ją­cym będzie fakt, iż w tym mie­siącu Słońce nadal sys­te­ma­tycz­nie wznosi się coraz wyżej ponad Rów­nik nie­bie­ski tak, że w ciągu kwiet­nia,...

Read More

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Astronomiczna liryka” rozstrzygnięty

Posted by on 03 kwietnia 2023

Za nami III edy­cja Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Poetyc­kiego „Astro­no­miczna liryka”. Wszyst­kie nade­słane prace były piękne i ory­gi­nalne, jed­nak człon­ko­wie komi­sji kon­kur­so­wej musieli pod­jąć decy­zję, które są wg nich najlepsze.

Read More

BYĆ JAK IGNACY- etap V

Posted by on 03 kwietnia 2023

BYĆ JAK IGNACY- etap V

Za nami kolejny mie­siąc z pro­gra­mem edu­ka­cyj­nym „Być jak Ignacy”. Tema­tem V etapu były „Siły wokół nas”. Roz­po­czę­li­śmy od bada­nia siły tar­cia. Dys­ku­sja na temat tego, czy siła tar­cia jest potrzebna, czy szko­dliwa, była bar­dzo burz­liwa. Osta­tecz­nie wszy­scy zgo­dzili się, że tego sporu nie da się jed­no­znacz­nie roz­strzy­gnąć, gdyż skutki wystę­po­wa­nia siły tar­cia w nie­któ­rych sytu­acjach są korzystne, a w innych wręcz przeciwnie. Za pomocą meta­lo­wej kulki i szklanki bada­li­śmy...

Read More

Wydarzenia na niebie – kwiecień 2023

Posted by on 28 marca 2023

Wydarzenia na niebie – kwiecień 2023

W tym roku Święta Wiel­ka­nocne wypa­dają wła­śnie w kwiet­niu. Są to święta ruchome, a ich data przy­pada na pierw­szą nie­dzielę po pierw­szej wio­sen­nej pełni Księ­życa. To ozna­cza, że Święta Wiel­ka­nocne wypa­dają mię­dzy 22 marca a 25 kwiet­nia. Jeśli cho­dzi o wie­czorne obser­wa­cje, to na naszym nie­bie zago­ściły pla­nety: Mer­kury, Wenus, Mars, Uran. Zaś nad ranem możemy wypa­try­wać już Saturna wscho­dzą­cego coraz wcze­śniej przed Słoń­cem. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) będzie widoczna...

Read More

Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno – Astronautyczne

Posted by on 07 marca 2023

Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno – Astronautyczne

W pią­tek 3 marca zakoń­czył się finał woje­wódz­kiego kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Niepołomicach.

Read More

Być jak Ignacy- etap IV

Posted by on 02 marca 2023

Za nami kolejny etap pro­gramu edu­ka­cyj­nego „Być jak Ignacy”. Tym razem zagłę­bi­li­śmy się w świat szy­frów i kryptologii.

Read More

Wydarzenia na niebie – marzec 2023

Posted by on 01 marca 2023

Wydarzenia na niebie – marzec 2023

“W marcu jak w garncu” tak mówi Pol­skie przy­sło­wie. Wiele się może wyda­rzyć, na szczę­ście wiemy co na naszym nie­bie wyda­rzy się w marcu. Przede wszyst­kim przy­wi­tamy WIOSNE, która roz­pocz­nie się w tym roku 20 marca o godzi­nie 22:24. W marcu też prze­sta­wiamy zegarki z czasu zimo­wego na czas letni (26 marca z godziny 2:00 na godzinę 3:00). Jeśli cho­dzi o pla­nety to: Wenus, Jowisz jaśnieją na wie­czor­nym nie­bie. Mars widoczny jest w pierw­szej czę­ści nocy. Zaś do obser­wa­cji...

Read More