Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Posted by on 28 lutego 2021

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Zie­mia – naj­wspa­nial­sza pla­neta w całym ogrom­nym Wszechświecie. Spoj­rze­nie na nasz dom z per­spek­tywy astro­nau­tów, orbi­tu­ją­cych na pokła­dzie Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej, sta­nowi świetną oka­zję do reflek­sji nad aktu­al­nym sta­nem Ziemi i daje nie­po­wta­rzalną moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w bada­niu jej bogactw i zaso­bów. Przy oka­zji nastę­puje zna­czące pogłę­bie­nie wie­dzy nie tylko z geo­gra­fii, ale i pozo­sta­łych nauk przyrodniczych. Zachę­camy uczniów do wzię­cia udziału...

Read More

Marcowy szlak Księżyca 2021

Posted by on 28 lutego 2021

Marcowy szlak Księżyca 2021

Marzec to bar­dzo inte­re­su­jący nas wszyst­kich mie­siąc, zwią­zany przede wszyst­kim z wędrówką Słońca po nie­bo­skło­nie. Już 20 marca Słońce będzie świe­ciło w zeni­cie na rów­niku i prze­to­czy się w swej rocz­nej wędrówce z pół­kuli połu­dnio­wej nieba na pół­nocną. Zacznie się Wio­sna astro­no­miczna na naszej pół­kuli i być może w tym pan­de­micz­nym roku, będzie to cho­ciaż w zgo­dzie z wio­sną ter­miczną, odczu­walną przez nas, do któ­rej tęsk­nimy. Zobaczymy. Dru­gim obiek­tem...

Read More

Spojrzenie w marcowe niebo 2021

Posted by on 28 lutego 2021

Spojrzenie w marcowe niebo 2021

Adam Micha­lec   Marzec zie­lony, dorodne plony - powiada nam sta­ro­pol­skie przy­sło­wie, a zatem nie tylko dla obser­wa­cji astro­no­micz­nych życzmy sobie w tym mie­siącu bez­chmur­nego nieba. Przy codzien­nych emo­cjach zwią­za­nych z panu­jącą pan­de­mią oraz ze śnieżną i smo­gową zimą, czeka nas wresz­cie upra­gniona Wiosna. Cie­szymy się z faktu, że Słońce powoli, ale sys­te­ma­tycz­nie, wznosi się po Eklip­tyce coraz wyżej i wyżej, aby wresz­cie prze­ciąć rów­nik nie­bie­ski 20 marca...

Read More

Wydarzenia na niebie – marzec 2021

Posted by on 28 lutego 2021

Wydarzenia na niebie – marzec 2021

Marzec więk­szo­ści z nasz koja­rzy się z począt­kiem wio­sny, kiedy to dzień zrów­nuje się z nocą. W marcu prze­sta­wiamy też zegarki, z czasu zimo­wego na letni, doda­jąc jedną godzinę. Ale i nocne niebo jest w marcu bar­dzo ciekawe. Mer­ku­rego, podob­nie jak Jowi­sza i Saturna możemy odna­leźć nisko nad połu­dniowo wschod­nim hory­zon­tem, przed wscho­dem Słońca. Mars jest dobrze widoczny wysoko nad hory­zon­tem w pierw­szej czę­ści nocy, bli­sko gro­mady otwar­tej gwiazd – Plejady. 20 marca o 10:37,...

Read More

Konkurs poetycki „Astronomiczna liryka”

Posted by on 15 lutego 2021

Konkurs poetycki „Astronomiczna liryka”

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach ogła­sza kon­kurs na wiersz o tema­tyce astronomicznej. Jest on skie­ro­wany do dzieci (od 10 lat), mło­dzieży, doro­słych i senio­rów z terenu całej Polski. Szcze­gólną uwagę będziemy zwra­cać na war­tość mery­to­ryczną i arty­styczną nade­sła­nych prac. Na Wasze dzieła lite­rac­kie cze­kamy do 12 marca 2021r. Wyślij­cie je na adres mailowy:     Wyniki ogło­simy 26 marca 2021r. poprzez naszą stronę internetową....

Read More

Wojewódzki konkurs na referat astronomiczny 2020/2021

Posted by on 09 lutego 2021

Wojewódzki konkurs na referat astronomiczny 2020/2021

Woje­wódzki kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki oraz Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautyczne Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich uczniów klas ósmych oraz uczniów szkół śred­nich, któ­rzy inte­re­sują się kosmo­sem do wzię­cia udziału w kolej­nej edy­cji kon­kursu na refe­rat o tema­tyce astro­no­micz­nej. Aby wziąć w nim udział należy przy­go­to­wać refe­rat o tema­tyce astro­no­micz­nej i przy­słać go do orga­ni­za­to­rów szcze­bla woje­wódz­kiego....

Read More

Spojrzenie w lutowe niebo 2021

Posted by on 01 lutego 2021

Spojrzenie w lutowe niebo 2021

Adam Micha­lec Gdy luty z bły­ska­wi­cami, prędka wio­sna przed nami Sta­ro­pol­skie przy­sło­wie oddaje nasze głę­bo­kie nadzieje na wcze­sną wio­snę, cho­ciaż z wie­lo­let­nich obser­wa­cji wiemy, że trzeba się jed­nak przy­go­to­wać na lutowe kaprysy aury. Nato­miast możemy nieco pre­cy­zyj­niej coś powie­dzieć o „pogo­dzie kosmicz­nej”, czyli co nas czeka w tym mie­siącu na fir­ma­men­cie nie­bie­skim. Z dru­giej jed­nak strony, od samego tytułu „lutowe niebo” każ­demu robi się zimno, a przy­sło­wiowe ciarki prze­cho­dzą...

Read More

Wydarzenia na niebie – luty 2021

Posted by on 01 lutego 2021

Wydarzenia na niebie – luty 2021

W tym roku, luty jest nie­wąt­pli­wie mie­sią­cem Marsa i to nie z racji jego obec­no­ści na wie­czor­nym nie­bie, lecz trzech misji, które wła­śnie w lutym mają dotrzeć do Marsa. Są to: ame­ry­kań­ska misja Per­se­ve­rance, Chiń­ska misja Tianwen‑1 i arab­ska Al Amal. Luty to też naj­krót­szy z mie­sięcy w roku, ale i tak zapewni mam nie lada atrak­cje na noc­nym niebie. Mer­kury zago­ści na poran­nym nie­bie w dru­giej czę­ści mie­siąca, Marsa nadal możemy obser­wo­wać...

Read More

Ferie zimowe już za nami!

Posted by on 23 stycznia 2021

Ferie zimowe już za nami!

Pod­czas zajęć on-line w Klu­bie Mło­dego Odkrywcy prze­pro­wa­dzi­li­śmy wiele cie­ka­wych eks­pe­ry­men­tów. A jeśli eks­pe­ry­ment, to cie­ka­wość, pyta­nia i poszu­ki­wa­nie naj­lep­szych roz­wią­zań naszych aktu­al­nych problemów. I tak budo­wa­li­śmy rakiety kosmiczne, wul­kany, odby­li­śmy także „spa­cer po linie” i wyprawę na Księżyc. O tym, kto przy­czy­nił się do roz­woju nauki, sztuki i kul­tury opo­wia­da­li­śmy na spo­tka­niach z boha­te­rami wszech cza­sów. Wielu boha­te­rów to zwy­kli ludzie, tacy jak my....

Read More

NAEC – Krajowy Koordynator Edukacji Astronomicznej

Posted by on 23 stycznia 2021

NAEC – Krajowy Koordynator Edukacji Astronomicznej

Miło nam poin­for­mo­wać, że nasz nauczy­ciel – Monika Maśla­niec została jed­nym z Kra­jo­wych Koor­dy­na­to­rów Edu­ka­cji Astro­no­micz­nej w Pol­sce (NAEC). W 2020 roku Mię­dzy­na­ro­dowa Unia Astro­no­miczna (Inter­na­tio­nal Astro­no­mi­cal Union, IAU) otwo­rzyła nową komórkę orga­ni­za­cyjną o nazwie Biuro Edu­ka­cji Astro­no­micz­nej (Office of Astro­nomy for Edu­ca­tion, OAE, https://www.haus-der-astronomie.de/OAE). Do celów OAE nale­żeć będzie wspie­ra­nie aktu­al­nych dzia­łań w zakre­sie edu­ka­cji astro­no­micz­nej i ana­liza...

Read More