Posts made in grudzień, 2019

Rok 2020

Posted by on 31 grudnia 2019

Rok 2020

„Wszyst­kie nasze marze­nia mogą się speł­nić – jeśli mamy odwagę je realizować” Walt Disney         Niby banalne, ale coś w tym jest. Życzymy Wam zatem odwagi bo jeśli pan Disney ma rację to do speł­nie­nia marzeń od tego momentu jest już bar­dzo blisko!   Ekipa Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astronomicznego   PS Pamię­taj­cie o zwie­rzę­tach w Syl­we­stra! Swo­ich i okolicznych. Warto “odpu­ścić” sobie petardy i wystrzały! WSZYSTKIEGO...

Read More

Spojrzenie w niebo A.D. 2020

Posted by on 29 grudnia 2019

Spojrzenie w niebo A.D. 2020

Adam Micha­lec, gru­dzień 2019   Wnet, kolejny raz sta­niemy u progu Nowego prze­stęp­nego Roku, w któ­rym będziemy obser­wo­wać nie­bo­skłon, nie­za­leż­nie od wyda­rzeń na Ziemi, a tam wszystko będzie prze­bie­gało według splotu praw astro­no­mii z mate­ma­tyką i fizyką, a zna­nych ludz­ko­ści – lepiej lub gorzej – od wielu stu­leci. Cze­kają nas w 2020 roku, zja­wi­ska okre­sowe i nie­spo­dzie­wane. Tych dru­gich, czę­sto naj­cie­kaw­szych i wywo­łu­ją­cych u miesz­kań­ców Ziemi dreszcz emo­cji, czę­sto...

Read More

Dziewiąte Zimowe Warsztaty Astrofotografii

Posted by on 29 grudnia 2019

Dziewiąte Zimowe Warsztaty Astrofotografii

Pomimo chwi­lo­wego braku wła­snej sie­dziby, która jesz­cze przez rok będzie inten­syw­nie prze­bu­do­wy­wana, nie rezy­gnu­jemy z dorocz­nych warsz­ta­tów dla nauczy­cieli. Te naj­bliż­sze odbędą się w dniach od piątku 24 do ponie­działku 27 stycz­nia 2020 roku. Miej­scem warsz­ta­tów będzie nowo otwarty budy­nek Ośrodka Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej w przy­gra­nicz­nej miej­sco­wo­ści Ożenna, gmina Krempna, powiat Jasło, woje­wódz­two podkarpackie. Nie­stety tu już uczest­nicy będą musieli ponieść koszty noc­le­gów zależ­nie...

Read More

Wigilijna “pierwsza gwiazdka” 2019 roku

Posted by on 22 grudnia 2019

Wigilijna “pierwsza gwiazdka” 2019 roku

Tra­dy­cja bożo­na­ro­dze­niowa zasia­da­nia do wie­cze­rzy wigi­lij­nej wraz z poja­wie­niem się „pierw­szej gwiazdki na nie­bie” jest w naszej świa­do­mo­ści bar­dzo głę­boko zako­rze­niona. Z prak­tyką… bywa róż­nie, ale kto nie sły­szał o takim zwyczaju?! Jeśli ktoś z Was pamięta o tym pra­wi­dle, a przede wszyst­kim pie­lę­gnuje je we wła­snym domu, wie ile dobrych emo­cji potrafi ono uwolnić. Gorzej, gdy niebo w dniu Wigi­lii zasnute jest chmu­rami… wów­czas – trzeba zaufać nie wła­snym oczom, a nauce...

Read More

Życzenia świąteczne!

Posted by on 20 grudnia 2019

Życzenia świąteczne!

SZKODA Kiedy cho­inka, leśna dama, Włoży już swoje stroje, A w kuchni cia­sto pie­cze mama, Aż pach­nie na pokoje, Wszyst­kich ogar­nia podniecenie, Nas i sąsia­dów z bloku… Szkoda, że Boże Narodzenie Jest tylko raz do roku. A pod cho­inką dobry święty, Co ma bro­dzi­sko mleczne, Podarki składa i prezenty Dla dzieci, tych, co grzeczne. Dzieci radują się szalenie Wśród pisków i podskoków… Szkoda, że Boże Narodzenie Jest tylko raz do roku. A kiedy w końcu mama prosi Do stołu,...

Read More

Astronom w szkole” – kolejna wizyta

Posted by on 07 grudnia 2019

“Astronom w szkole” – kolejna wizyta

„Astro­nom w szkole” to pro­jekt reali­zo­wany przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Astro­no­miczne w ramach obcho­dów stu­le­cia Mię­dzy­na­ro­do­wej Unii Astro­no­micz­nej. W pro­jek­cie, astro­no­mo­wie z całej pol­ski odwie­dzają zgło­szone szkoły, wygła­szają refe­raty i spo­ty­kają się z młodzieżą. Tym razem odwie­dzi­łem Publiczną Szkołę Pod­sta­wową im. Wła­dy­sława Rey­monta w Porąbce Uszew­skiej. Mia­łem oka­zję prze­pro­wa­dzić dwie pre­lek­cje: dla uczniów klas I‑IV o Ukła­dzie Sło­necz­nym i dla uczniów klas V‑VIII...

Read More

Pytania, dziesiątki pytań

Posted by on 02 grudnia 2019

Pytania, dziesiątki pytań

Tak to jest, kiedy się odwie­dzi Szkołę Pod­sta­wową z pre­lek­cją astro­no­miczną. Jesz­cze w trak­cie opo­wia­da­nia o prze­strzeni poza­ziem­skiej i podró­żo­wa­niu na wokół­ziem­ską orbitę już ręce uczniów są w górze, a po zakoń­cze­niu poga­danki zaczyna się nawała pytań. We czwar­tek, 28 listo­pada 2019 toku na zapro­sze­nie Pani Iwony Jaro­sik mia­łem przy­jem­ność odbyć pięć spo­tkań z uczniami szó­stych i siód­mych klas Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­liczce. Tam wła­śnie kolejny raz prze­ko­na­łem...

Read More

Spojrzenie w grudniowe niebo 2019

Posted by on 02 grudnia 2019

Spojrzenie w grudniowe niebo 2019

Adam Micha­lec, gru­dzień 2019   Suchy gru­dzień – sucha wio­sna i suche lato Zoba­czymy czy to przy­sło­wie nam się spraw­dzi w tym roku, bowiem po dość cie­płej jesien­nej pogo­dzie, roz­pocz­nie się astro­no­miczna Zima już w nie­dzielę 22.XII. o godz. 05.19. Wtedy to Słońce prze­cho­dzi ze znaku Strzelca w znak Koziorożca. Zanim jed­nak ten fakt nastąpi, to w pierw­szych dwóch deka­dach mie­siąca, dłu­gość dnia jesz­cze się skraca, ale już od Bożego Naro­dze­nia dnia przy­bywa. Do 17 grud­nia...

Read More

GS: Wędrujemy | GN: XI 2019

Posted by on 02 grudnia 2019

GS: Wędrujemy | GN: XI 2019

Remont sie­dziby Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego, poło­żo­nej przy ulicy Miko­łaja Koper­nika 2, posta­wił przed całym per­so­ne­lem, a zwłasz­cza przed nauczy­cie­lami trudne wyzwa­nie. Nale­żało bowiem na okres pra­wie dwóch lat zmie­nić tryb funk­cjo­no­wa­nia pla­cówki, nie obni­ża­jąc przy tym poziomu zajęć ani też nie tra­cąc poten­cjal­nych zainteresowanych. Przy­go­to­wa­nia do spro­sta­nia temu wyzwa­niu trwały kilka mie­sięcy, aż wresz­cie z nowym rokiem szkol­nym mogli­śmy ponow­nie uru­cho­mić nasze kółka...

Read More