Pracownia robotyki

Zapra­szamy do Pra­cowni Robo­tyki w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astronomicznym.

 

Na zaję­ciach ucznio­wie zdo­by­wają i roz­wi­jają kom­pe­ten­cje tech­niczne i infor­ma­tyczne w połą­cze­niu z nauką zagad­nień z mate­ma­tyki, fizyki, mecha­niki i elek­tro­niki. Zabawy z two­rze­niem, wymy­śla­niem, pro­gra­mo­wa­niem oraz kon­stru­owa­niem to kształ­ce­nie twór­czego myśle­nia, wyobraźni prze­strzen­nej i kre­atyw­no­ści. Prak­tyczny cha­rak­ter zajęć pozwala nabyć lub dosko­na­lić umie­jęt­no­ści tech­niczne i zdol­no­ści manualne.

 

Poziom zajęć i zagad­nie­nia na nich poru­szane dosto­so­wane są do wieku, wie­dzy i zain­te­re­so­wań uczestników.

Ucznio­wie pod­czas zajęć pra­cują w gru­pach lub indy­wi­du­al­nie na osob­nym zesta­wie mate­ria­łów. Ze względu na spe­cja­li­styczny cha­rak­ter pro­wa­dzo­nych zajęć, grupy uczniów skła­dają się z 6 osób.

 

Zaję­cia pro­wa­dzą: Łukasz Maśla­niec, Domi­nik Pasternak

 

Opłaty za nasze zaję­cia są dobro­wolne i tra­fiają na rzecz Rady Rodzi­ców dzia­ła­ją­cej przy Obserwatorium.