Wydarzenia na niebie – styczeń 2021

Posted by on 31 grudnia 2020

Wydarzenia na niebie – styczeń 2021

Roz­po­czy­namy nowy 2021 rok, z nadzieją, że będzie lep­szy od minio­nego. Dni stają się coraz dłuż­sze a i nocne niebo szy­kuje nam wiele atrakcji.
Zacznijmy od pla­net: w dru­giej poło­wie mie­siąca, nad połu­dniowo zachod­nim hory­zon­tem, będziemy mogli obser­wo­wać Mer­ku­rego, tuż po zacho­dzie Słońca. Wenus jest widoczna nad ranem, nad połu­dniowo wschod­nim hory­zon­tem, przed wscho­dem Słońca, Mars kró­luje na nie­bie przez cały mie­siąc tylko w pierw­szej czę­ści nocy, JowiszSaturn będą jesz­cze widoczne nisko nad połu­dniowo zachod­nim hory­zon­tem tylko w pierw­szej deka­dzie mie­siąca. By obser­wo­wać pla­nety UranNep­tun, potrzeba już tele­skopu. Odnaj­dziemy je odpo­wied­nio na tle gwiaz­do­zbio­rów Barana i Wodnika.

Mię­dzy­na­ro­dową Sta­cję Kosmiczną (ISS) możemy obser­wo­wać nad ranem do 8 stycz­nia, następ­nie od 18 stycz­nia pojawi się na wie­czor­nym nie­bie. Oprócz Sta­cji, każ­dej nocy możemy obser­wo­wać prze­loty innych sztucz­nych sate­li­tów Ziemi, w tym sate­li­tów serii Star­link. Szcze­gó­łowe dane doty­czące prze­lo­tów można zna­leźć na tej stronie.

 

 

 • 2 I – Zie­mia w pery­geum (naj­bli­żej Słońca) 147 mln km
 • ¾ I – mak­si­mum roju Kwa­dran­tydy (radiant w gwiaz­do­zbio­rze Smoka)
 • 6 I – III kwa­dra Księżyca
 • 9 I – Księ­życ w perygeum
 • 11 I – nad ranem, koniunk­cja Księ­życa i Wenus
 • 13 I – nów Księżyca
 • 14 I – dzienna koniunk­cja Księ­życa, Mer­ku­rego, Jowi­sza i Saturna
 • 20 I – I kwa­dra Księżyca/ koniunk­cja Marsa i Urana
 • 21 I – Księ­życ w apogeum/ koniunk­cja Księ­życa, Marsa i Urana
 • 24 I – mak­sy­malna wschod­nia elon­ga­cja Mer­ku­rego (19o)
 • 28 I – peł­nia Księżyca

 

Janusz Nice­wicz