Wojewódzki konkurs na referat astronomiczny 2020/2021

Posted by on 09 lutego 2021

Wojewódzki konkurs na referat astronomiczny 2020/2021

Woje­wódzki kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki oraz Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautyczne

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich uczniów klas ósmych oraz uczniów szkół śred­nich, któ­rzy inte­re­sują się kosmo­sem do wzię­cia udziału w kolej­nej edy­cji kon­kursu na refe­rat o tema­tyce astro­no­micz­nej. Aby wziąć w nim udział należy przy­go­to­wać refe­rat o tema­tyce astro­no­micz­nej i przy­słać go do orga­ni­za­to­rów szcze­bla woje­wódz­kiego. W Mało­pol­sce kon­kurs orga­ni­zuje Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach. Tema­tem refe­ratu może być wszystko, co jest zwią­zane z astro­no­mią, astro­nau­tyką czy obserwacjami.

Refe­raty speł­nia­jące kry­te­ria opi­sane w Regu­la­mi­nie należy prze­słać do 27 marca na adres orga­ni­za­to­rów: moa@USUŃ_-_TOmoa.edu.pl z dopi­skiem „OMSA-kon­kurs” w tema­cie wia­do­mo­ści. Ilu­stra­cją do samej tre­ści refe­ratu mogą być zdję­cia, filmy czy pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dialne, które rów­nież należy przesłać.

Z pośród nade­sła­nych prac Jury kon­kursu wyłoni te, które następ­nie zostaną zapre­zen­to­wane na Woje­wódz­kim Mło­dzie­żo­wym Semi­na­rium jakie odbę­dzie się 16 kwiet­nia w for­mie wide­okon­fe­ren­cji na plat­for­mie Zoom. Trans­mi­sja refe­ratu będzie udo­stęp­niona Jury, pozo­sta­łym uczest­ni­kom kon­kursu oraz publicz­no­ści. Będzie ona mogła zawie­rać obraz i dźwięk oraz widok pul­pitu komputerowego.

Auto­rzy trzech naj­cie­kaw­szych pre­lek­cji sta­no­wić będą repre­zen­ta­cje naszego woje­wódz­twa w XLVII Ogól­no­pol­skim Mło­dzie­żo­wym Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tycz­nym w Gru­dzią­dzu w dniach 10 – 12 czerwca 2021 r.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje znaj­dują się w załą­czo­nym regulaminie.