NAEC – Krajowy Koordynator Edukacji Astronomicznej

Posted by on 23 stycznia 2021

NAEC – Krajowy Koordynator Edukacji Astronomicznej

Miło nam poin­for­mo­wać, że nasz nauczy­ciel – Monika Maśla­niec została jed­nym z Kra­jo­wych Koor­dy­na­to­rów Edu­ka­cji Astro­no­micz­nej w Pol­sce (NAEC).

W 2020 roku Mię­dzy­na­ro­dowa Unia Astro­no­miczna (Inter­na­tio­nal Astro­no­mi­cal Union, IAU) otwo­rzyła nową komórkę orga­ni­za­cyjną o nazwie Biuro Edu­ka­cji Astro­no­micz­nej (Office of Astro­nomy for Edu­ca­tion, OAE, https://www.haus-der-astronomie.de/OAE).

Do celów OAE nale­żeć będzie wspie­ra­nie aktu­al­nych dzia­łań w zakre­sie edu­ka­cji astro­no­micz­nej i ana­liza spo­so­bów naucza­nia astro­no­mii w róż­nych kra­jach. OAE zamie­rza współ­pra­co­wać z orga­ni­za­cjami roz­woju zawo­do­wego nauczy­cieli i opra­co­wy­wać łatwo dostępne, wyso­kiej jako­ści mate­riały edu­ka­cyjne. Mate­riały te będą dosto­so­wane do spe­cy­ficz­nych potrzeb grup i pozio­mów szkol­nych każ­dego kraju. Dzia­łal­ność OAE będzie bazo­wać na bli­skim kon­tak­cie i dobrym prze­pły­wie infor­ma­cji mię­dzy IAU, Koor­dy­na­to­rami i śro­do­wi­skiem nauczy­cieli oraz edu­ka­to­rów zain­te­re­so­wa­nych astro­no­mią. Orga­ni­za­cja jest rów­nież otwarta na osoby wyko­rzy­stu­jące astro­no­mię jako narzę­dzie do naucza­nia przed­mio­tów ści­słych w szko­łach pod­sta­wo­wych i średnich.

To dzięki współ­pracy OAE z Kra­jo­wymi Koor­dy­na­to­rami Edu­ka­cji Astro­no­micz­nej (NAEC) będzie moż­liwe osią­gnie­cie tych celów.

W Pol­sce, do grupy NAEC (https://www.haus-der-astronomie.de/3939352/Poland.pdf) zostali powołani:
– mgr Monika Maśla­niec z Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach,
– dr hab. Joanna Molenda-Żako­wicz z Insty­tutu Astro­no­micz­nego Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego we Wrocławiu,
– dr Halina Prętka-Zio­mek z Insty­tutu Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne Uni­wer­sy­tetu im. Adama Mic­kie­wi­cza w Poznaniu,
– mgr Tomasz Skow­ron z XIII Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Szczecinie
– dr Grze­gorz Sta­chow­ski z Uni­wer­sy­tetu Peda­go­gicz­nego w Krakowie.

Zapra­szamy do współdziałania!
Zachę­camy wszyst­kich pol­skich nauczy­cieli i edu­ka­to­rów, któ­rzy już wyko­rzy­stują w swo­jej pracy astro­no­mię oraz tych, któ­rzy dopiero pla­nują to zro­bić, do śle­dze­nia infor­ma­cji o dzia­łal­no­ści NAEC na stro­nie: https://naecpoland.wordpress.com/
Kon­takt e‑mail: iauastroedu@pta.edu.pl
lub bez­po­śred­nio z panią Moniką Maśla­niec (https://moa.edu.pl/pracownicy/).