Wydarzenia na niebie – marzec 2021

Posted by on 28 lutego 2021

Wydarzenia na niebie – marzec 2021

Marzec więk­szo­ści z nasz koja­rzy się z począt­kiem wio­sny, kiedy to dzień zrów­nuje się z nocą. W marcu prze­sta­wiamy też zegarki, z czasu zimo­wego na letni, doda­jąc jedną godzinę. Ale i nocne niebo jest w marcu bar­dzo ciekawe.

Mer­ku­rego, podob­nie jak Jowi­szaSaturna możemy odna­leźć nisko nad połu­dniowo wschod­nim hory­zon­tem, przed wscho­dem Słońca. Mars jest dobrze widoczny wysoko nad hory­zon­tem w pierw­szej czę­ści nocy, bli­sko gro­mady otwar­tej gwiazd – Plejady.

20 marca o 10:37, Słońce przej­dzie przez punkt Barana, dając począ­tek astro­no­micz­nej wio­śnie. Nato­miast w nocy z 27/28 marca prze­cho­dzimy z czasu zimo­wego na czas letni doda­jąc jedną godzinę.

Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) będzie widoczna na poran­nym nie­bie do 12 marca, następ­nie od 18 marca pojawi się na wie­czor­nym nie­bie. Szcze­góły prze­lo­tów ISS i innych sate­li­tów na stro­nie: heavens-above.com

 

 

  • 2 III – Księ­życ w perygeum
  • 6 IIIIII kwa­dra Księ­życa, mak­sy­malna zachod­nia elon­ga­cja Merkurego
  • 13 III – Nów Księżyca
  • 18 III – Księ­życ w apogeum
  • 19 III – koniunk­cja Księ­życa, Marsa i Alde­ba­rana (naj­ja­śniej­szej gwiazdy Byka)
  • 20 III – począ­tek astro­no­micz­nej wio­sny ( 10:37)
  • 21 III – Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Planetariów
  • 27/28 III – zmiana czasu z zimo­wego na letni
  • 28 III – Peł­nia Księżyca
  • 30 III – Księ­życ w perygeum

 

Janusz Nice­wicz