Wydarzenia na niebie – luty 2021

Posted by on 01 lutego 2021

Wydarzenia na niebie – luty 2021

W tym roku, luty jest nie­wąt­pli­wie mie­sią­cem Marsa i to nie z racji jego obec­no­ści na wie­czor­nym nie­bie, lecz trzech misji, które wła­śnie w lutym mają dotrzeć do Marsa. Są to: ame­ry­kań­ska misja Per­se­ve­rance, Chiń­ska misja Tianwen‑1 i arab­ska Al Amal.

Luty to też naj­krót­szy z mie­sięcy w roku, ale i tak zapewni mam nie lada atrak­cje na noc­nym niebie.
Mer­kury zago­ści na poran­nym nie­bie w dru­giej czę­ści mie­siąca, Marsa nadal możemy obser­wo­wać na nie­bie, ale tylko w pierw­szej czę­ści nocy, JowiszSaturn, poja­wią się na poran­nym nie­bie w poło­wie miesiąca.

Oprócz natu­ral­nych obiek­tów, na nie­bie zago­ści Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS), która do 7 lutego będzie widoczna na wie­czor­nym nie­bie, następ­nie pojawi się po 19 lutego w dru­giej czę­ści nocy. Szcze­gó­łowe dane widocz­no­ści Sta­cji a także innych sztucz­nych sate­li­tów Ziemi na stro­nie: https://www.heavens-above.com/

 

 

  • 3 II – Księ­życ w pery­geum, koniunk­cja Księ­życa i naj­ja­śniej­szej gwiazdy Panny – Spica
  • 4 IIIII kwa­dra Księżyca
  • 11 II – nów Księżyca
  • 17 II – koniunk­cja Księ­życa i Urana
  • 18 II – Księ­życ w apo­geum, koniunk­cja Księ­życa i Marsa
  • 19 II – I kwa­dra Księ­życa, Księ­życ w pobliżu Ple­jad i Hiad, 548 rocz­nica uro­dzin Miko­łaja Kopernika
  • 20 II – koniunk­cja Księ­życa i naj­ja­śniej­szej gwiazdy Byka – Aldebaran
  • 26 II – koniunk­cja Księ­życa i naj­ja­śniej­szej gwiazdy Lwa – Regulus
  • 27 II – peł­nia Księżyca

 

Janusz Nice­wicz