Konkurs poetycki „Astronomiczna liryka”

Posted by on 15 lutego 2021

Konkurs poetycki „Astronomiczna liryka”

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach ogła­sza kon­kurs na wiersz o tema­tyce astronomicznej.

Jest on skie­ro­wany do dzieci (od 10 lat), mło­dzieży, doro­słych i senio­rów z terenu całej Polski.

Szcze­gólną uwagę będziemy zwra­cać na war­tość mery­to­ryczną i arty­styczną nade­sła­nych prac.

Na Wasze dzieła lite­rac­kie cze­kamy do 12 marca 2021r.

Wyślij­cie je na adres mailowy:

 

 

Wyniki ogło­simy 26 marca 2021r. poprzez naszą stronę internetową.
Naj­lep­sze prace zostaną nagrodzone.

Infor­ma­cje szcze­gó­łowe – REGULAMIN KONKURSU

 

Kata­rzyna Kołodziej