Ferie zimowe już za nami!

Posted by on 23 stycznia 2021

Ferie zimowe już za nami!

Pod­czas zajęć on-line w Klu­bie Mło­dego Odkrywcy prze­pro­wa­dzi­li­śmy wiele cie­ka­wych eks­pe­ry­men­tów. A jeśli eks­pe­ry­ment, to cie­ka­wość, pyta­nia i poszu­ki­wa­nie naj­lep­szych roz­wią­zań naszych aktu­al­nych problemów.

I tak budo­wa­li­śmy rakiety kosmiczne, wul­kany, odby­li­śmy także „spa­cer po linie” i wyprawę na Księżyc.
O tym, kto przy­czy­nił się do roz­woju nauki, sztuki i kul­tury opo­wia­da­li­śmy na spo­tka­niach z boha­te­rami wszech cza­sów. Wielu boha­te­rów to zwy­kli ludzie, tacy jak my. Oni także mieli marze­nia i chęć roz­wią­zy­wa­nia zaga­dek przy­rody. Czę­sto spo­ty­kali się z kry­tyką innych osób, bory­kali się z wie­loma pro­ble­mami, ale dziel­nie bro­nili swo­ich teo­rii, kon­stru­owali nowe maszyny nara­ża­jąc nawet swoje życie.

Dzięki kolej­nym odkry­ciom nauka nadal się roz­wija, a my korzy­stamy z jej dobro­dziejstw każ­dego dnia.
Boha­te­rów naszych spo­tkań można zoba­czyć w gale­rii prac.

 

 

Wio­letta Ogłoza