To już rok dla ŁAZIKA “Wytrwałość”!

Posted by on 14 lutego 2022

To już rok dla ŁAZIKA “Wytrwałość”!
Łazik Per­se­ve­rance już od roku prze­bywa na Mar­sie i pro­wa­dzi bada­nia. Sporo emo­cji wzbu­dza rów­nież dron Inge­nu­ity, który razem z łazi­kiem wylą­do­wał na Mar­sie 18 lutego 2021 r.  Jego zada­niem było spraw­dze­nie, czy w ogóle moż­liwe jest wyko­ny­wa­nie lotów w nie­zwy­kle rzad­kiej atmos­fe­rze Marsa. Udało się i dron wie­lo­krot­nie wzbi­jał się nad powierzch­nie Czer­wo­nej Planety.
Nasi ucznio­wie cią­gle są zafa­scy­no­wani tą czwarta od Słońca pla­netą. Lubią two­rzyć prze­różne kon­struk­cje, aby samemu pro­wa­dzić badania.
Poni­żej kilka zdjęć z ostat­nich zajęć doty­czą­cych Marsa.
Monika Maśla­niec