X Zimowe Warsztaty Astrofotografii

Posted by on 21 grudnia 2021

W dniach od piątku 28 do ponie­działku 31 stycz­nia 2022 roku odbędą się w Nie­po­ło­mi­cach kolejne warsz­taty obser­wa­cyjne, prze­zna­czone dla nauczy­cieli oraz peł­no­let­nich pasjo­na­tów astro­fo­to­gra­fii. Uczest­nicy zostaną zakwa­te­ro­wani w budynku Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego przy ulicy Miko­łaja Koper­nika 2, tam też będą odby­wały się wszyst­kie zaję­cia. Do dys­po­zy­cji będziemy mieli salę wykła­dową, jadal­nię, dwie sale ćwi­czeń oraz kopułę z tele­sko­pem. Oprócz tego na tara­sie obser­wa­cyj­nym będzie można usta­wić instru­menty prze­no­śne, nawet te zasi­lane zewnętrz­nie, ponie­waż są tam trzy przy­łą­cza z dostę­pem do sieci elek­trycz­nej oraz do Inter­netu. Na nie­bie będą wtedy kró­lo­wały gwiaz­do­zbiory zimowe z Bykiem, Orio­nem, Woź­nicą i Bliź­nię­tami, zaś naszą uwagę nie­wąt­pli­wie przy­cią­gną Ple­jady, Wielka Mgła­wica w Orio­nie i Gro­mada Podwójna w Per­se­uszu. Dla wytrwa­łych nad ranem pojawi się Wenus w postaci wąskiego sierpa. Tema­tów nie brak­nie, zwłasz­cza że zaj­miemy się rów­nież opra­co­wy­wa­niem zdjęć z pro­jek­tów Micro­ob­se­rva­tory oraz Ear­th­KAM. W ciągu dnia będziemy poświę­cać czas na obser­wa­cje Słońca, któ­rego aktyw­ność nadal rośnie. Na tara­sie obser­wa­cyj­nym będą dostępne zarówno tele­skopy z fil­trami sza­rymi, jak też z fil­trami w linii H‑alfa. Podob­nie jak w latach ubie­głych, udział w zaję­ciach będzie bez­płatny, wyso­kość opłaty za noc­legi (w śla­do­wej wyso­ko­ści) zosta­nie podana około połowy stycz­nia, zaś wyży­wie­nie należy zapew­nić we wła­snym zakre­sie. Jak wspo­mniano, do dys­po­zy­cji będzie jadal­nia z peł­nym wypo­sa­że­niem kuchen­nym. Zaję­cia, jak to na warsz­ta­tach, będą pro­wa­dzone zarówno przez nauczy­cieli MOA, jak i przez samych uczest­ni­ków. Zachęca się do zabra­nia ze sobą wła­snego sprzętu obser­wa­cyj­nego – lunet, tele­sko­pów, kamer foto­gra­ficz­nych, choć i na miej­scu sprzętu jest dosyć. Z prak­tyki jed­nak wiemy, ze naj­le­piej pra­cuje się z wła­snym sprzę­tem, któ­rego obsługa może być dosko­na­lona dzięki kon­tak­tom z doświad­czo­nymi obserwatorami. 

Liczba miejsc jest ogra­ni­czona.  BRAK WOLNYCH MIEJSC. Zapra­szamy na kolejne edy­cje warsztatów.

Dla zachęty umiesz­czamy dwie foto­gra­fie wyko­nane na warsz­ta­tach w latach ubiegłych. 

Fot1 – Pół­cieniowe zaćmie­nie Księ­życa w obiek­ty­wie nauczy­cielki fizyki Jolanty Olejniczak

 

Fot2 – Obser­wa­cje na tęgim mro­zie w wyko­na­niu nauczy­ciela geo­gra­fii Sła­wo­mira Dedo.

Grze­gorz Sęk

gsek@moa.edu.pl

tel. 608–431-106