Wydarzenia na niebie styczeń 2022

Posted by on 10 stycznia 2022

Wydarzenia na niebie styczeń 2022
Roz­po­czy­namy Nowy 2022 Rok, pełni marzeń, nadziei i pla­nów. Tym cza­sem możemy korzy­stać z dłu­gich stycz­nio­wych nocy.
Jowisz i Saturn będą widoczne już tylko na wie­czor­nym nie­bie, nad zachod­nim hory­zon­tem. Podob­nie możemy wypa­try­wać Mer­ku­rego na wie­czor­nym nie­bie do połowy mie­siąca. Pla­nety Wenus i Mars poja­wią się już na poran­nym nie­bie nad połu­dnio­wow­schod­nim hory­zon­tem. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna widoczna jest do 7 stycz­nia nad ranem a następ­nie od 18 stycz­nia na wie­czor­nym nie­bie. Dokładne czasy prze­lo­tów ISS i innych sate­li­tów dostępne na stro­nie: heavens-above.com. 4 stycz­nia, Zie­mia znaj­dzie się naj­bli­żej Słońca, w punk­cie nazy­wa­nym pery­he­lium. Odle­głość Zie­mia-Słońce wynie­sie wtedy „zale­d­wie” 147 milio­nów kilometrów.
1 I – pery­geum Księżyca
2 I – nów Księżyca
3 I – mak­si­mum roju Kwa­dran­tydy (ZHR=120)
4 I – Zie­mia w peryhelium/bliskie spo­tka­nie Księ­życa, Saturna i Merkurego
6 I – koniunk­cja Księ­życa i Jowisza
9 I – I kwa­dra Księżyca
11 I – koniunk­cja Księ­życa i Urana
13 I – Księ­życ mię­dzy Ple­ja­dami i Hiadami
14 I – apo­geum Księżyca
18 I – peł­nia Księżyca
25 I – III kwa­dra Księżyca
29 I – koniunk­cja Księ­życa, Marsa i Wenus

30 I – pery­geum Księżyca

Z oka­zji Nowego Roku
życzę Wam odwagi, pomyśl­no­ści, szczęścia
i jak zawsze pogod­nych nocy!
Janusz Nice­wicz